Biên bản sinh hoạt lớp chủ nhiệm THCS

Biên bản sinh hoạt lớp chủ nhiệm THCS

Trường: …                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp:                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP CHỦ NHIỆM THCS

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm …;

– Địa điểm: Phòng số … Trường ….

2. Thành phần tham gia cuộc họp:

– Giáo viên chủ nhiệm: Cô …

– Lớp trưởng: ….

– Tập thể học sinh lớp: ……

  Sĩ số: …………..            Hiện diện: …………….              Vắng mặt: ………..

3. Chủ tọa, thư ký:

– Chủ tọa cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm – Cô …

– Thư ký cuộc họp: Lớp trưởng/…

4. Nội dung sinh hoạt lớp:

– Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt những vấn đề diễn ra trong tuần/tháng vừa qua;

– Nhận xét về tình hình học tập và rèn luyện của lớp trong tuần/tháng vừa qua;

– Biểu dương, khen thưởng những học sinh tiến bộ và có kết quả học tập, rèn luyện cao trong tuần/tháng;

– Phê bình, nhắc nhở những học sinh cá biệt.

5. Diễn biến sinh hoạt lớp:

– Các tổ trưởng nhận xét về tình hình học tập, rèn luyện của các tổ viên trong tuần/tháng: ………………………………………………….

– Lớp trưởng nhận xét hoạt động chung lớp trong tuần/tháng: ……………………………………………………………

– Ý kiến của học sinh trong lớp: . ……………………………………….

– Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm:

          +) Đánh giá tình hình học tập, chấp hành nội qui, quy chế rèn luyện, đạo đức, tác phong, xây dựng các phong trào thi đua, học tốt, rèn luyện tốt, văn thể của lớp trong tuần/tháng;

          +) Triển khai các công việc trọng tâm của lớp như kế hoạch học tập, thi kiểm tra, thực tập, phong trào văn thể…;

          +) Sơ kết kết quả học tập, rèn luyện trong tuần/tháng và ghi nhận vào sổ đánh giá kết quả rèn luyện học sinh;

          +) Biểu dương, khen thưởng những học sinh tiến bộ và có kết quả học tập, rèn luyện cao trong tuần/tháng; Phê bình, nhắc nhở những học sinh cá biệt.

Sinh hoạt lớp kết thúc vào … giờ cùng ngày.

Thư ký đọc lại biên bản cho tập thể cả lớp cùng nghe.

          CHỮ KÝ THƯ KÝ                                           CHỮ KÝ CHỦ TỌA

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com