Biên bản họp lớp đầu năm

Biên bản họp lớp đầu năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

BIÊN BẢN HỌP LỚP ĐẦU NĂM 2019 – 2020

LỚP 11A

Hôm nay, vào… giờ…… phút, ngày….. tháng….. năm…………… tại……….

Chúng tôi gồm:

– Thành phần tham dự:

Chủ toạ cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm – Cô ………………………..

Số học sinh có mặt:………………………………………………………………………..

Số học sinh vắng mặt:…………………………………………………………………….

– Người lập biên bản:…………………………….. – Chức vụ:……………………….

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm thông báo kế hoạch tổ chức học phụ đạo cho học sinh ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh.

– Số học sinh đăng kí phụ đạo môn Toán:…………………………………………..

– Số học sinh đăng kí phụ đạo môn Văn:…………………………………………….

– Số học sinh đăng kí phụ đạo môn Tiếng Anh:……………………………………

(có danh sách học sinh đăng kí học phụ đạo kèm theo)

2. Tổ chức bầu ra ban cán sự nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Qua khảo sát lấy ý kiến chọn ra 10 học sinh ứng cử vào vị trí ban cán sự(có danh sách kèm theo).

Giáo viên chủ nhiệm chủ trì tiến hành việc bỏ phiếu.

– Số phiếu phát ra:…………………………………………………………………………

– Số phiếu thu về: ………………………………………………………………………….

Qua kiểm phiếu chọn ra 07 học sinh vào ban cán sự với kết quả bỏ phiếu như sau:

1…………………………………………..                6……………………………………

2…………………………………………..                7. …………………………………..

3…………………………………………..

4…………………………………………..

5…………………………………………..

Dựa vào kết quả phiếu bầu và khả năng của học sinh, giáo viên chủ nhiệm quyết định ban cán sự lớp 11A như sau:

1………………………………………….. – Lớp trưởng

2………………………………………….. – Lớp phó học tập

3………………………………………….. – Lớp phó đời sống

4………………………………………….. – Lớp phó văn nghệ

5………………………………………….. – Tổ trưởng tổ 1

6………………………………………….. – Tổ trưởng tổ 2

7. ………………………………………… – Tổ trưởng tổ 3

Cuộc họp kết thúc vào………. giờ……… phút, ngày….. tháng….. năm…….

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Kí và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com