Biên bản họp lớp chủ nhiệm

Biên bản họp lớp chủ nhiệm

Trường: …                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: ….                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN HỌP LỚP CHỦ NHIỆM

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm …;

– Địa điểm: Phòng số … Trường ….

2. Thành phần tham gia cuộc họp:

– Giáo viên chủ nhiệm: Cô …

– Lớp trưởng: ….

– Tập thể học sinh lớp: ……

  Sĩ số: …………..            Hiện diện: …………….              Vắng mặt: ………..

3. Chủ tọa, thư ký:

– Chủ tọa cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm – Cô …

– Thư ký cuộc họp: Lớp trưởng/…

4. Nội dung cuộc họp:

Họp lớp xét kỷ luật học sinh: A khi đã vi phạm an toàn giao thông.

5. Diễn biến cuộc họp:

– Giáo viên chủ nhiệm nêu lỗi của học sinh A:

          +) Vào ngày … tháng … năm … học sinh A đi xe đạp điện từ trường về nhà và không đội mũ bảo hiểm;

          +) Hành vi vi phạm an toàn giao thông của học sinh A đã bị cơ quan công an phường xử phạt và gửi giấy về nhà trường;

– Ý kiến của học sinh A:………………………….

– Ý kiến của các thành viên trong lớp: …………..

– Hình thức kỷ luật được đưa ra:

(Học sinh A sẽ bị hạ hạnh kiểm, phạt lao động …)

6. Kết quả cuộc họp:

– Đã đưa ra hình thức xử lý đối với học sinh A: …

– Học sinh A cam kết sẽ không tái phạm và sẽ chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Cuộc họp kết thúc vào … giờ cùng ngày.

Lớp trưởng đọc lại biên bản cho tập thể lớp nghe.

          CHỮ KÝ THƯ KÝ                                           CHỮ KÝ CHỦ TỌA

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com