Biên bản chấm dứt hợp đồng thuê đất

Biên bản chấm dứt hợp đồng là văn bản ghi chép lại việc kết thúc thực hiện hợp đồng do hết thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng,… giữa các bên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
  • Căn cứ vào hợp đồng cho thuê đất số…. ký ngày…. tháng….năm….;
  • Căn cứ vào mục đích và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…., tại Phòng công chứng số ……..chúng tôi gồm:

  1. BÊN CHO THUÊ ĐẤT (BÊN A):

Ông/bà:…………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

  • BÊN THUÊ ĐẤT (BÊN B):

Ông/bà:…………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

(Nếu là công ty thì cần cung cấp thông tin sau:

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………..)

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký văn bản này để chấm dứt hợp đồng thuê đất số……. ký ngày….tháng….năm…. tại Văn phòng công chứng số…… theo thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Ngày…..tháng….năm ….. hai bên đã cùng nhau thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất số………. Do ………………………………(lý do chấm dứt hợp đồng), nên các bên quyết định lập biên bản chấm dứt hợp đồng thuê đất.

Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước/đúng thời hạn cho thuê đất kể từ ngày….tháng….năm….

Điều 2. Cam đoan của các bên

Bên A xác nhận đã nhận lại phần đất cho thuê  (diện tích đất:……..m2) và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê đất cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng cho thuê đất hai bên đã tự giải quyết xong.

 Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 3. Kể từ ngày hợp đồng chấm dứt thuê đất này được hai bên ký kết và Phòng công chứng số…. tại……………………..chứng nhận, Hợp đồng thuê đất số…. ngày….tháng…năm…. không còn giá trị nữa.

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dụng văn bản này đồng thời ký tên, điểm chỉ vào văn bản này.

Biên bản được lập thành…bản, mỗi bản ….trang, mỗi bên giữ ….bản, phòng công chứng số…. lưu …bản.

Lập tại Phòng công chứng số….ngày….tháng….năm….

Bên cho thuê đất
(ký và ghi rõ họ tên)
Bên thuê đất
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com