Hợp đồng trao đổi nhà ở

Hợp đồng trao đổi nhà ở là văn bản thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giao nhà ở và chuyển quyền sở hữu đối với nhà ở cho nhau. Hợp đồng phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005
 • Căn cứ Luật Nhà ở 2014
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2020, tại …, Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông: Nguyễn Văn A

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Cùng vợ là Bà:

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ thường trú:

Ông:…………và Bà:………….. là chủ sở hũu nhà ở và sử dụng đất địa chỉ ….theo giấy chứng nhân quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:………… ngày…tháng…năm… do ….. cấp.

BÊN B:

Ông: Nguyễn Văn B

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Cùng vợ là Bà:

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ thường trú:

Ông:…………và Bà:………….. là chủ sở hũu nhà ở và sử dụng đất địa chỉ ….theo giấy chứng nhân quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:………… ngày…tháng…năm… do ….. cấp.

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất kí kết hợp đồng trao đổi nhà ở với nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

1.1.Nhà ở trao đổi của bên A

Tổng diện tích sử dụng:

DIện tích xây dựng của tầng trệt

Kết cấu nhà:

Số tầng

Thuộc thửa đất số:

Tờ bản đồ số:

Diện tích

Hình thức sử dụng riêng:

Các thực trạng khác:

1.2.Nhà ở trao đổi của bên B

Tổng diện tích sử dụng:

Diện tích xây dựng của tầng trệt

Kết cấu nhà:

Số tầng

Thuộc thửa đất số:

Tờ bản đồ số:

Diện tích

Hình thức sử dụng riêng:

Các thực trạng khác:

Điều 2. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà

Bên A giao cho bên B ngôi nhà thuộc sở hũu của mình đúng như thự trạng và bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hũu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày … tháng … năm…

Bên B giao cho bên A ngôi nhà thuộc sở hũu của mình đúng như thự trạng và bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hũu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày … tháng … năm…

Trong thời hạn chưa giao nhà, hai bên có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà của mình.

Thời hạn bảo hành nhà ở của các bên là … tháng kể từ ngày nhận nhà ở.

Điều 3. Giá trị, giá trị chênh lệch và phương thức thanh toán

Giá trị nhà ở của bên A:

Giá trị nhà ở của bên B:

Giá trị chênh lệch giữa nhà ở của bên A và bên B:

Bên có nhà ở giá trị thấp hơn sẽ thanh toán phần giá trị chênh lệch cho bên kia bằng hình thức trả tiền mặt/ chuyển khoản ngay sau khi các bên hoàn thành việc giao nhà ở

Điều 4. Thuế và lệ phí

Thuế và lệ phí liên quan đến việc trao đổi nhà ở gồm:

Thuế chuyển quyền sử dụng đất do

 • Bên A nộp:
 • Bên B nộp:

Lệ phí trước bạ do:

 • Bên A nộp:
 • Bên B nộp:

Lệ phí công chứng do:

 • Bên A nộp:
 • Bên B nộp:

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên giao nhà ở

 • Giao nhà ở theo quy định tại Điều 1 của hợp đồng này và giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở cho bên nhận nhà ở.
 • Thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu cho bên nhận nhà ở theo quy định của pháp luật
 • Cung cấp thông tin cần thiết về nhà ở
 • Bảo quản nhà ở trong trong thời gian chưa giao cho bên nhận.
 • Nhận được phần giá trị chênh lệch (nếu có)
 • Cam kết khai đúng sự thật và tự chính trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin đã ghi trong hợp đồng
 • Cam kết ngôi nhà đem trao đổi thuộc sở hữu của mình: Không bị tránh chấp về quyền sở hũu hà, quyền sử dụng đất, quyền thừa kế; không bị thế chấp, bảo lãnh, trao đổi, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác; không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận tài sản

 • Thanh toán phần giá trị chênh lệch của nhà ở trao đổi cho bên giao nhà ở (nếu có)
 • Thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm của bên nhận nhà ở.
 • Yêu cầu bên giao nhà ở phải sửa chữa không phải trả tiền đối với nhà ở có khuyết tật hoặc trả lại nhà ở, lấy lại tiền trong thời hạn bảo hành.

Điều 7. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

7.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

7.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 8. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tuần, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng này mà không khắc phục  trong vòng 07 ngày để từ ngày nhận được thông báo của bên kia.
 • Trong các trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo trước 07 ngày cho bên kia.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 11. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   BÊN A                                               BÊN B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com