HỢP ĐỒNG THẦU BÃI GIỮ XE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG THẦU BÃI GIỮ XE

Số: …./HĐTGX –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ……;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A):

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………chi nhánh………………..-Ngân hàng…………………..

Và:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………chi nhánh………………..-Ngân hàng…………………..

(HOẶC:

Ông/bà:…………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thầu bãi  giữ xe số: ………. ngày…tháng…năm… để ghi nhận việc Bên B nhận trông giữ xe cho bên A. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Yêu cầu của bên A:

Bên A yêu cầu và bên B đồng ý cung cấp dịch vụ trông giữ xe tại khu vực:……….

Địa chỉ tại:……

Điều 2. Nội dung công việc thuộc phạm vi dịch vụ của bên B:

2.1 Nội dung công việc:

Bên B cung cấp dịch vụ trông giữ xe tại địa điểm bên A yêu cầu tại Điều 1, công việc cụ thể như sau:

–         Thời gian trông giữ xe: nguyên ngày (24/24 giờ), kể cả Lễ, Tết và Chủ Nhật.

–         Việc bảo vệ hằng ngày được chia thành các ca như sau:

Ca 1: …

Ca 2:….

Ca 3:

Số lượng, vị trí bảo vệ do bên B tự thống nhất, phân công để thực hiện tốt công việc.

2.2 Quyền và trách nhiệm của nhân viên bên B

Nhân viên bảo vệ của bên B có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau :

– Chấp hành nghiêm mọi quy định, nội quy của bên A khi làm việc tại địa điểm trông giữ xe.

– Có trách nhiệm ghi vé/quẹt thẻ, kiểm tra việc gửi xe, trông giữ xe, xếp đỗ xe hợp lý tại bãi trông giữ.

– Kiểm tra và phát hiện các hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản. Ngăn chặn kịp thời và báo ngay cho bên A để cùng xử lý về những hành vi vừa nêu.

– Lập và ghi chép chính xác, đầy đủ sổ trực, biên bản giao ca hàng ngày; cung cấp đúng, đầy đủ cho bên A khi được yêu cầu.

– Được sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và những công cụ hỗ trợ khi thực hiện công việc (trong trường hợp cần thiết).

Điều 3: Thời hạn của Hợp đồng

Thời hạn của Hợp đồng là … (…) năm, kể từ ngày ký hợp đồng.

Trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc … ngày, nếu hai bên vẫn muốn duy trì hợp đồng thì thương lượng để ký hợp đồng mới.

Điều 4: Phí dịch vụ, phí thu từ hoạt động trông giữ xe

Phí thu từ hoạt động trông giữ xe do Bên … đưa ra nhưng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phí thu do bên…. thu, giữ và chịu trách nhiệm.

…  

Bên … thanh toán cho bên… phí là……./tháng.

Điều 5: Điều khoản thanh toán

5.1 Thời gian thanh toán:

Từ ngày ….đến ngày…… hàng tháng.

5.2 Hình thức thanh toán:

Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bên… theo chi tiết sau :

Tên Tài khoản ngân hàng:

Số tài khoản:

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên B và nhân viên bên B thực hiện đúng nội dung công việc nêu tại Hợp đồng.

– Yêu cầu bên B cung cấp các nhân viên bảo vệ đáp ứng đủ điều kiện thực hiện công việc.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện công việc của mình.

– Có trách nhiệm thông báo cho bên B/ nhân viên bên B (bằng văn bản hoặc bằng miệng) về bất cứ mối nguy hiểm nào có thể ảnh hưởng đến công việc trông giữ xe.

– Hỗ trợ những yêu cầu của nhân viên bên B nhằm thực hiện tốt công việc.

– Thanh toán/ nhận thanh toán phí dịch vụ như đã thỏa thuận.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Bên B cam kết cung cấp nhân viên bảo vệ đáp ứng đủ điều kiện như sau :

• Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, có đạo đức nghề nghiệp.

• Các kỹ năng giám sát cơ bản.

• Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

….

– Trang bị đồng phục, trang thiết bị bảo vệ (cần thiết) cho nhân viên của mình trong quá trình thực hiện công việc.

– Luôn bố trí đầy đủ số lượng nhân viên bảo vệ trong toàn bộ thời gian đảm nhiệm công việc (kể cả việc chuẩn bị, bố trí nhân viên dự phòng, kịp thời bổ sung, hỗ trợ trong trường hợp cần thiết).

– Có trách nhiệm bảo vệ tài sản trong phạm vi trông giữ.

– Thường xuyên, kịp thời báo cáo cho bên A những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ của mình. Bên B Có trách nhiệm báo cáo cho bên A về mọi vấn đề liên quan khi được yêu cầu.

– Cung cấp kịp thời lực lượng hỗ trợ khi được bên A yêu cầu. Việc thay đổi nhân viên không đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phải báo trước bằng văn bản và chỉ được thay khi có sự đồng ý của bên A.

– Thanh toán/ Nhận thanh toán đủ, đúng tiến độ.

Điều 8 : Trách nhiệm bồi thường của bên B:

– Bên B chịu trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại tại khu vực trông giữ nếu do lỗi sơ ý, thiếu trách nhiệm hay không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, để kẻ gian trộm cắp tài sản trông giữ.

– Việc bồi thường được tính theo giá thị trường vào thời điểm xảy ra những thiệt hại cũng như thương lượng, trao đổi với chủ tài sản. Nếu bên B chưa hoàn tất việc bồi thường trong thời hạn mà chủ tài sản yêu cầu thì tự chịu hình thức phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản chung

Hai bên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ và kịp thời các công việc quy định trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào đối với Hợp đồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên.

–       Trong trường hợp một trong hai bên có sự phân chia, hợp nhất, đổi tên, Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực.

–       Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng đều phải được giải quyết thông qua thương lượng, trước khi đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

–       Hai Bên thừa nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Tất cả các điều khoản khác không được quy định trong Hợp đồng sẽ được hiểu và áp dụng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Việt nam.

–       Hai Bên đảm bảo rằng cá nhân ký kết Hợp đồng thay mặt cho mỗi bên là người có đủ thẩm quyền ký vào Hợp đồng.

–       Hợp đồng này tự động hết hiệu lực sau khi Hai bên thanh lý hợp đồng.

–       Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, các bản đều có hiệu lực pháp luật như nhau; mỗi bên giữ một (01) bản.

Bên ABên B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com