Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

BAN GIÁM ĐỐC …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT

 Kính gửi: – Ủy Ban nhân dân tỉnh/thành phố ………………..….;

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh/thành phố….;

Ủy ban nhân dân quận/ huyện ………….

Thực hiện Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai….. Công văn số …/UBND-TNMT ngày … tháng … năm … về việc triển khai kế hoạch sử dụng đất.

Vì vậy, Ban giám đốc doanh nghiệp đề xuất đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong diện đất trên địa bàn tỉnh…./ thành phố…; loại đất số …; diện tích ……. Với mục đích:

Dự án thực hiện trên mảnh đất số …. Trên địa bàn tỉnh…./thành phố … kèm theo bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban giám đốc… (để b/c );

– Ông (bà ) … (để b/c );

– Lưu VT.

TM BAN GIÁM ĐỐC…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191