Tổng hợp tờ trình xin tổ chức chương trình, hội nghị, văn nghệ, giải đấu

5/5 - (4 bình chọn)

Tổng hợp các mẫu tờ trình xin tổ chức văn nghệ, hội nghị. Khi đơn vị, cá nhân, tập thể muốn tổ chức một chương trình, một hội nghị hay giải đấu cơ sở, việc làm tờ trình xin phép là cần thiết, bên cạnh các thủ tục và cam kết khác như an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm.

1. Tờ trình tổ chức trung thu

Tờ trình tổ chức trung thu là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp trung thu, tờ trình này được gửi đến bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức trung thu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr- UBND….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC TRUNG THU

Về việc tổ chức trung thu

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã….

Với mục đích giáo dục văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho các em thiếu nhiên nhi đồng trên đị bàn xã… Tạo cho các em tinh thần vui vẻ, phấn khởi để bước vào một năm học mới. Phòng Tài chính- kế hoạch xã… cùng với…………….. phối hợp, lên kế hoạch tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu niên và nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm…… với các sự kiện chi tiết như sau:

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Hình thức tổ chức: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Số lượng người tham gia :……………………………………….……

Dự trù kinh phí: ………………………………………………………………………………….…

Các cam kết trong quá trình tổ chức: ………………………………………………….

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
– Như trên;  
– Lưu VT; VP
TM. PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH
(Đã ký)

2. Tờ trình xin tổ chức văn nghệ giao lưu

Mẫu Tờ trình xin tổ chức văn nghệ giao lưu


CÔNG TY X   PHÒNG NHÂN SỰ
Số: …/…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày… tháng… năm…

TỜ TRÌNH XIN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GIAO LƯU

Về việc xin tổ chức văn nghệ giao lưu

Kính gửi: Ban giám đốc

Trong thời gian sắp tới là nhiều ngày lễ bao gồm Giáng sinh và Tết dương lịch, cũng là khoảng thời gian cuối của năm, sau một năm làm việc đầy vất vả của tất cả các cán bộ, nhân viên trong công ty. Phòng Nhân sự nhận thấy cần phải tổ chức buổi tiệc cho toàn thể nhân viên, nâng cao tinh thần làm việc, giải tỏa những căng thẳng của nhân viên.

Phòng Nhân sự xin Ban giám đốc cho phép tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ cho toàn thể nhân viên vào khoảng thời gian cuối năm. Thời gian và địa điểm sẽ được xem xét cho phù để toàn bộ cán bộ nhân viên có thể tham gia.

Kính mong Ban giám đốc xem xét và giải quyết hợp lí.

Nơi nhận:
-Như trên;
– Lưu VP.
TRƯỞNG PHÒNG

3. Tờ trình tổ chức ngày 8/3

Tờ trình tổ chức ngày 8/3 là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3, tờ trình này được gửi đến bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức ngày 8/3

CÔNG TY TNHH…PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY 8/3

Về việc tổ chức ngày 8/3

Kính gửi: -Ban lãnh đạo Công ty TNHH…

-Tổng Giám đốc Công ty TNHH

Để chào mừng kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3, Phòng Tài chính- Kế hoạch đã chuẩn bị kế hoạch tổ chức một cuộc thi văn nghệ với những nội dung chính sau đây:

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Cơ cấu giải thưởng: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Số lượng các cá nhân/ nhóm tham gia thi văn nghệ :……………………………………….……

Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ sự kiện gồm: …………………………………………

Các cam kết trong quá trình tổ chức thi văn nghệ: ………………………………………………….

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) để cuộc thi được diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
– Như trên;  
– Lưu VT; VP
TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

4. Tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng

Tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một hội nghị khách hàng để phục vụ một công việc/ lợi ích nào đó gửi lên cấp trên/ đơn vị cho phép tổ chức hội nghị, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG

Về việc tổ chức hội nghị khách hàng

Kính gửi: -(Tên cơ quan/ tổ chức)

-(Tên người có thẩm quyền giải quyết)

Căn cứ Quyết định số:……./ QĐ-……. Về việc tổ chức hội nghị khách hàng ………

Căn cứ Biên bản họp số:…. Thống nhất về việc tổ chức hội nghị khách hàng  của……

Xét thấy,

Đơn vị đề xuất tổ chức hội nghị cần nêu rõ các vấn đề sau đây:

Lý do, mục đích tổ chức hội nghị:…………………………………………

Sự cần thiết của việc tổ chức hội nghị: …………………………………

Thời gian tổ chức: …………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………

Các thành phần tham dự: ………………………………………………

Số lượng khách hàng tham gia hội nghị:………………………………

Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hội nghị gồm: ……………

Các cam kết trong quá trình tổ chức hội nghị: ………………………

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía ………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết)./.

Nơi nhận:
– Như trên;  
– Lưu VT; VP
TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

5. Tờ trình tổ chức hội nghị

Tờ trình tổ chức hội nghị là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một hội nghị để phục vụ một công việc/ lợi ích nào đó gửi lên cấp trên/ đơn vị cho phép tổ chức hội nghị, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức hội nghị

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Về việc tổ chức hội nghị

Kính gửi: -(Tên cơ quan/ tổ chức)

-(Tên người có thẩm quyền giải quyết)

Căn cứ Quyết định số:……./ QĐ-……. Về việc tổ chức hội nghị…………………………….

Căn cứ Biên bản họp số:…………………. Thống nhất về việc tổ chức hội nghị của…………

Đơn vị đề xuất tổ chức hội nghị cần nêu rõ các vấn đề sau đây:

Lý do, mục đích tổ chức hội nghị:………………………………………………………..

Sự cần thiết của việc tổ chức hội nghị: …………………………………………………..

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hội nghị gồm: ……………………………………

Các cam kết trong quá trình tổ chức hội nghị: ……………………………………………….

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết)./.

Nơi nhận:
– Như trên;  
– Lưu VT; VP
TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

6. Tờ trình tổ chức giải bóng đá

Tờ trình tổ chức giải bóng đá là văn bản của cá nhân/ tổ chức có nguyện vọng tổ chức giải bóng đá trình lên cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, phê duyệt trước khi giải bóng đá được tổ chức, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức giải bóng đá

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH XIN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ

Về việc tổ chức giải bóng đá

Kính gửi: -(Tên cơ quan/ tổ chức)

-(Tên người có thẩm quyền giải quyết)

Đơn vị đề xuất nêu rõ các vấn đề sau đây:

Lý do, mục đích tổ chức giải bóng đá:………………………………………………………..

Sự cần thiết của việc tổ chức giải bóng đá: …………………………………………………..

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Các cam kết trong quá trình tổ chức giải bóng đá: …………………………………………..

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết)./.

Nơi nhận:
– Như trên;  
– Lưu VT; VP
TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

7. Tờ trình tổ chức 20/10

Tờ trình xin kinh phí hoặc xin sắp xếp lịch trình tổ chức 20/10 là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp kỷ niệm…… năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930- 20/10/…., văn bản này được trình lên cơ quan cấp trên- bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Hướng dẫn làm Tờ trình tổ chức 20/10

Tờ trình được gửi tới cơ quan quản lý trực tiếp dựa trên những căn cứ cấp thiết, đề nghị được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí tổ chức lễ hoặc xin được sắp xếp hội trường vị trí tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật.

Tờ trình cần đảm bảo các thông tin cần thiết như ngày giờ, lực lượng phụ trách, ban ngành, đơn vị tham gia, chường trình, kế hoạch dự định tổ chức.

Mẫu Tờ trình tổ chức 20/10

CÔNG TY TNHH…  
PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH XIN TỔ CHỨC 20/10

(Về việc tổ chức ngày 20/10 năm …..)

Kính gửi: -Ban lãnh đạo Công ty TNHH…

-Tổng Giám đốc Công ty TNHH

Để chào mừng kỷ niệm…… năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930- 20/10/….,, Phòng Tài chính- Kế hoạch đã chuẩn bị kế hoạch tổ chức một cuộc thi văn nghệ với những nội dung chính sau đây:

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Cơ cấu giải thưởng: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Số lượng các cá nhân/ nhóm tham gia thi văn nghệ :……………………………………….……

Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ sự kiện gồm: …………………………………………

Các cam kết trong quá trình tổ chức sự kiện………………………………………………….

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) để việc tổ chức được diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
– Như trên;  
– Lưu VT; VP
TM. PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH
(Đã ký)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com