Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin tăng lương thưởng cán bộ


CÔNG TY X

 

PHÒNG…

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

TỜ TRÌNH XIN TĂNG LƯƠNG THƯỞNG CHO CÁN BỘ

Về việc xin tăng lương thưởng cán bộ

Kính gửi: Ban giám đốc

          Trong quý… năm… vừa qua, Phòng… đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề, góp phần nâng cao uy tín và danh tiếng của công ty. Cùng với đó, cán bộ nhân viên trong phòng đã nhiều năm đạt Danh hiệu thi đua tiên tiến, có ý thức cố gắng trong công việc và những vấn đề được giao.

Xét thấy, năng suất lao động của cán bộ nhân viên trong phòng nên được đánh giá đúng mức, phòng… xin tăng lương thưởng cho cán bộ kể từ tháng… năm… để động viên anh em cán bộ nhân viên kịp thời, phù hợp với chính sách của công ty.

Kính mong Ban giám đốc xm xét và giải quyết hợp lí.

Nơi nhận:

-Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin tăng lương thưởng cán bộ


CÔNG TY X

 

PHÒNG…

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

TỜ TRÌNH XIN TĂNG LƯƠNG THƯỞNG CHO CÁN BỘ

Về việc xin tăng lương thưởng cán bộ

Kính gửi: Ban giám đốc

          Trong quý… năm… vừa qua, Phòng… đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề, góp phần nâng cao uy tín và danh tiếng của công ty. Cùng với đó, cán bộ nhân viên trong phòng đã nhiều năm đạt Danh hiệu thi đua tiên tiến, có ý thức cố gắng trong công việc và những vấn đề được giao.

Xét thấy, năng suất lao động của cán bộ nhân viên trong phòng nên được đánh giá đúng mức, phòng… xin tăng lương thưởng cho cán bộ kể từ tháng… năm… để động viên anh em cán bộ nhân viên kịp thời, phù hợp với chính sách của công ty.

Kính mong Ban giám đốc xm xét và giải quyết hợp lí.

Nơi nhận:

-Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com