Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình về việc mua quà chúc xuân cơ quan

Tờ trình về việc mua quà chúc xuân cơ quan là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là cấp trên của người làm đơn) xem xét và tiến hành việc mua quà chúc xuân cho cơ quan theo kế hoạch mà chủ thể này đề xuất.


PHÒNG/BAN/…

…………………………..

———

Số:………/TTr-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

………, ngày…. tháng….. năm……..

TỜ TRÌNH XIN MUA QUÀ CHÚC XUÂN CƠ QUAN

Về việc mua quà chúc xuân cơ quan

Kính gửi: -…………………………….. (tên cơ quan)

– Ban Giám đốc (hoặc chủ thể có thẩm quyền quyết định)

– Căn cứ…………………..;

– Căn cứ tình hình thực tế hiện tại.

Phòng/Ban:…………………………..

Thuộc……………………..(tên cơ quan/ bộ phận quản lý trực tiếp)

Số điện thoại liên hệ:……………………. Số Fax:…………

Người đại diện: Ông/Bà…………………….. SInh năm:……………

Chứng m Chứng minh nhân dân số:…………… do CA………… cấp ngày…/…./…..

Địa chỉ thường trú:…………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Đại diện theo:……………….. (ví dụ: Quyết định số:……….. về việc bổ nhiệm/……..)

Thay mặt Phòng/Ban/… tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ban Giám đốc/…….. sự việc như sau:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(Trình bày sự việc và lý do dẫn đến bạn làm tờ trình)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và quyết định phương án mua quà chúc xuân của cơ quan.

Tôi xin đưa ra một số phương án sau:

1./Phương án 1:…………………………………….

2./Phương án 2:………………………………….

3./… (Đưa ra nội dung các phương án giải quyết.

Trong đó, tôi đề xuất với Quý cơ quan/Ban Giám đốc/…….. thực hiện việc mua quà chúc xuân cho cơ uan theo Phương án…….. Vì một số lý do sau:

……………………………………………….. (bạn cần đưa ra lý do chứng minh cho việc lựa chọn trên của mình))

Tôi xin xam đoan những thông tin mình đã nêu trên là đúng sự thật. Kính mong Quý cơ quan/Ban Giám đốc xem xét và quyết định trong thời gian sớm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình về việc mua quà chúc xuân cơ quan

Tờ trình về việc mua quà chúc xuân cơ quan là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là cấp trên của người làm đơn) xem xét và tiến hành việc mua quà chúc xuân cho cơ quan theo kế hoạch mà chủ thể này đề xuất.


PHÒNG/BAN/…

…………………………..

———

Số:………/TTr-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

………, ngày…. tháng….. năm……..

TỜ TRÌNH XIN MUA QUÀ CHÚC XUÂN CƠ QUAN

Về việc mua quà chúc xuân cơ quan

Kính gửi: -…………………………….. (tên cơ quan)

– Ban Giám đốc (hoặc chủ thể có thẩm quyền quyết định)

– Căn cứ…………………..;

– Căn cứ tình hình thực tế hiện tại.

Phòng/Ban:…………………………..

Thuộc……………………..(tên cơ quan/ bộ phận quản lý trực tiếp)

Số điện thoại liên hệ:……………………. Số Fax:…………

Người đại diện: Ông/Bà…………………….. SInh năm:……………

Chứng m Chứng minh nhân dân số:…………… do CA………… cấp ngày…/…./…..

Địa chỉ thường trú:…………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Đại diện theo:……………….. (ví dụ: Quyết định số:……….. về việc bổ nhiệm/……..)

Thay mặt Phòng/Ban/… tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ban Giám đốc/…….. sự việc như sau:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(Trình bày sự việc và lý do dẫn đến bạn làm tờ trình)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và quyết định phương án mua quà chúc xuân của cơ quan.

Tôi xin đưa ra một số phương án sau:

1./Phương án 1:…………………………………….

2./Phương án 2:………………………………….

3./… (Đưa ra nội dung các phương án giải quyết.

Trong đó, tôi đề xuất với Quý cơ quan/Ban Giám đốc/…….. thực hiện việc mua quà chúc xuân cho cơ uan theo Phương án…….. Vì một số lý do sau:

……………………………………………….. (bạn cần đưa ra lý do chứng minh cho việc lựa chọn trên của mình))

Tôi xin xam đoan những thông tin mình đã nêu trên là đúng sự thật. Kính mong Quý cơ quan/Ban Giám đốc xem xét và quyết định trong thời gian sớm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com