Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn là văn bản của Công đoàn cấp dưới trình Công đoàn cấp trên xem xét, phê duyệt đề xuất  về việc tổ chức Đại hội Công đoàn, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CẤP TRÊN)CÔNG ĐOÀN (CẤP DƯỚI) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Về việc tổ chức đại hội công đoàn

Kính gửi: -Chi bộ……

-BCH Đoàn……

Căn cứ Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số…… của…… về việc tổ chức Đại hội Công đoàn;

Căn cứ Kế hoạch số……..về việc tổ chức.

Xét thấy……. (nêu sự cần thiết phải tổ chức Đại hội Công đoàn). BCH Công đoàn………(cấp dưới) trình BCH Công đoàn (cấp trên) về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn với các nội dung cụ thể sau đây:

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Công tác chuẩn bị: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Số lượng người tham dự :……………………………………….……

Dự trù kinh phí tổ chức: ……………………………………………………………………….…

Các vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức: ………………………………………………….

Kính trình/ xin ý kiến chỉ đạo của BCH Công đoàn (cấp trên) để việc Tổ chức Đại hội được diễn ra tốt đẹp./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. CÔNG ĐOÀN…

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn là văn bản của Công đoàn cấp dưới trình Công đoàn cấp trên xem xét, phê duyệt đề xuất  về việc tổ chức Đại hội Công đoàn, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CẤP TRÊN)CÔNG ĐOÀN (CẤP DƯỚI) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Về việc tổ chức đại hội công đoàn

Kính gửi: -Chi bộ……

-BCH Đoàn……

Căn cứ Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số…… của…… về việc tổ chức Đại hội Công đoàn;

Căn cứ Kế hoạch số……..về việc tổ chức.

Xét thấy……. (nêu sự cần thiết phải tổ chức Đại hội Công đoàn). BCH Công đoàn………(cấp dưới) trình BCH Công đoàn (cấp trên) về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn với các nội dung cụ thể sau đây:

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Công tác chuẩn bị: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Số lượng người tham dự :……………………………………….……

Dự trù kinh phí tổ chức: ……………………………………………………………………….…

Các vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức: ………………………………………………….

Kính trình/ xin ý kiến chỉ đạo của BCH Công đoàn (cấp trên) để việc Tổ chức Đại hội được diễn ra tốt đẹp./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. CÔNG ĐOÀN…

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com