Mẫu Tờ trình quy hoạch quản lý cán bộ trường học


TRƯỜNG …..

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH QUY HOẠCH QUẢN LÝ CÁN BỘ TRƯỜNG HỌC

( V/v quy hoạch quản lý cán bộ Trường …. giai đoạn ….- ….)

Kính gửi : – Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện/Quận ……

-Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ……

Căn cứ Hướng dẫn …../…. Của ….. về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ ….-…. Tập thể lãnh đạo của Trường ….. đã tổ chức quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ theo đúng Hướng dẫn , phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị , cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh trên cơ sở tiêu chuẩn chung của cán bộ , chức năng , nhiệm vụ  và điều kiện cụ thể của đơn vị Trường ….

Căn cứ vào kết quả số phiếu tại các bước theo quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ , tập thể lãnh đạo của ….. trình quy hoạch cán bộ như sau :

I. Đề nghị rút khỏi Quy hoạch Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1      
….      

II. Đề nghị bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1      
….      

III. Đề nghị rút khỏi quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1      
…..      

IV. Đề nghị bổ sung quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1      
….      

V. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
A Trong quy hoạch    
1      
…..      
B Giới thiệu mới    
1      
…..      

VI. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
A Trong quy hoạch    
1      
…..      
B Giới thiệu mới    
1      
……      

Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện / Quận ….. ; Ban Thường vụ Đảng ủy Trường …… xem xét , quyết định .

Nhà Trường xin trân trọng cảm ơn .

Nơi nhận:                                                                           Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                               (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Tờ trình quy hoạch quản lý cán bộ trường học


TRƯỜNG …..

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH QUY HOẠCH QUẢN LÝ CÁN BỘ TRƯỜNG HỌC

( V/v quy hoạch quản lý cán bộ Trường …. giai đoạn ….- ….)

Kính gửi : – Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện/Quận ……

-Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ……

Căn cứ Hướng dẫn …../…. Của ….. về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ ….-…. Tập thể lãnh đạo của Trường ….. đã tổ chức quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ theo đúng Hướng dẫn , phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị , cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh trên cơ sở tiêu chuẩn chung của cán bộ , chức năng , nhiệm vụ  và điều kiện cụ thể của đơn vị Trường ….

Căn cứ vào kết quả số phiếu tại các bước theo quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ , tập thể lãnh đạo của ….. trình quy hoạch cán bộ như sau :

I. Đề nghị rút khỏi Quy hoạch Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1      
….      

II. Đề nghị bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1      
….      

III. Đề nghị rút khỏi quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1      
…..      

IV. Đề nghị bổ sung quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1      
….      

V. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
A Trong quy hoạch    
1      
…..      
B Giới thiệu mới    
1      
…..      

VI. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ ….-….

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
A Trong quy hoạch    
1      
…..      
B Giới thiệu mới    
1      
……      

Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện / Quận ….. ; Ban Thường vụ Đảng ủy Trường …… xem xét , quyết định .

Nhà Trường xin trân trọng cảm ơn .

Nơi nhận:                                                                           Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                               (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com