Tờ trình nâng lương vượt khung là văn bản của cá nhân công tác/ làm việc tại các cơ quan/ tổ chức trình/ đề xuất lên cấp trên để yêu cầu xem xét, quyết định phê duyệt những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện nâng lương vượt khung theo quy định, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình nâng lương vượt khung

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG

Về việc nâng lương vượt khung 

Kính gửi: -(Tên cơ quan/ tổ chức)

-(Tên người có thẩm quyền giải quyết)

-Căn cứ Quyết định………………………..

-Căn cứ Biên bản họp hội đồng……………..

-Căn cứ tình hình thực tế……………………..

Xét thấy việc nâng lương vượt khung cho các cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được nâng lương vượt khung (có danh sách kèm theo) là cần thiết.

………………………………. (Ghi rõ tên đơn vị đề xuất) kính trình………………………… (Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) danh sách những cá nhân sau đây được nâng lương vượt khung:

STT HỌ TÊN THỜI GIAN CÔNG TÁC CHỨC VỤ LÝ DO ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG
1        
2        
       

Kính đề nghị …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Tờ trình nâng lương vượt khung là văn bản của cá nhân công tác/ làm việc tại các cơ quan/ tổ chức trình/ đề xuất lên cấp trên để yêu cầu xem xét, quyết định phê duyệt những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện nâng lương vượt khung theo quy định, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình nâng lương vượt khung

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG

Về việc nâng lương vượt khung 

Kính gửi: -(Tên cơ quan/ tổ chức)

-(Tên người có thẩm quyền giải quyết)

-Căn cứ Quyết định………………………..

-Căn cứ Biên bản họp hội đồng……………..

-Căn cứ tình hình thực tế……………………..

Xét thấy việc nâng lương vượt khung cho các cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được nâng lương vượt khung (có danh sách kèm theo) là cần thiết.

………………………………. (Ghi rõ tên đơn vị đề xuất) kính trình………………………… (Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) danh sách những cá nhân sau đây được nâng lương vượt khung:

STT HỌ TÊN THỜI GIAN CÔNG TÁC CHỨC VỤ LÝ DO ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG
1        
2        
       

Kính đề nghị …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com