Tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng là văn bản của cá nhân (thông thường là trưởng phòng văn thư, trưởng phòng vật tư tùy thuộc vào việc phân chia các phòng ban trong cơ quan/công ty) của cơ quan/công ty trình xin ban giám đốc của công ty, cơ quan đó khoản hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

TỜ TRÌNH XIN HỖ TRỢ MUA VẬT TƯ VĂN PHÒNG

Vv: Xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ quyết định số …../QĐ-BGĐ ngày…..tháng…..năm……. của Ban giám đốc Tổng công ty……… về việc giao dự toán chi ngân sách doanh nhiệp

Căn cứ vào tình hình thực tế tại công ty ……………….

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác làm việc.

Giám đốc chi nhánh số 01 thuộc Tổng công ty ……………………… kính trình đến …………………..xin chủ trương sử dụng kinh phí năm …………………. thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

– 10 bộ máy vi tính x 9.000.000đ/bộ = 90.000.000đ

– 100 quyển sổ ghi biên lai x 30.000đ/quyển = 3.000.000đ

– Modem + dây kết nối = 3.000.000đ

Tổng cộng: 96.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của …………………………..

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng là văn bản của cá nhân (thông thường là trưởng phòng văn thư, trưởng phòng vật tư tùy thuộc vào việc phân chia các phòng ban trong cơ quan/công ty) của cơ quan/công ty trình xin ban giám đốc của công ty, cơ quan đó khoản hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

TỜ TRÌNH XIN HỖ TRỢ MUA VẬT TƯ VĂN PHÒNG

Vv: Xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ quyết định số …../QĐ-BGĐ ngày…..tháng…..năm……. của Ban giám đốc Tổng công ty……… về việc giao dự toán chi ngân sách doanh nhiệp

Căn cứ vào tình hình thực tế tại công ty ……………….

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác làm việc.

Giám đốc chi nhánh số 01 thuộc Tổng công ty ……………………… kính trình đến …………………..xin chủ trương sử dụng kinh phí năm …………………. thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

– 10 bộ máy vi tính x 9.000.000đ/bộ = 90.000.000đ

– 100 quyển sổ ghi biên lai x 30.000đ/quyển = 3.000.000đ

– Modem + dây kết nối = 3.000.000đ

Tổng cộng: 96.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của …………………………..

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com