Tờ trình đề nghi phát hành thêm cổ phiếu : văn bản được Hôi động quản trị của Công ty trình lên Đại hộ đồng cổ đông của Công ty nhằm đề xuất phát hành thêm cổ phiếu phục vụ cho hoạt động của Công ty .

Mẫu Tờ trình đề nghị phát hành thêm cổ phiếu


CÔNG TY …….Số : …/….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU

( V/v đề nghị phát hành thêm cổ phiếu )

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty …

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 ;

Căn cứ Luật chứng khoán 2006 ;

Căn cứ Luật sửa đổ bổ sung một số điều Luật chứng khoán 2010 ;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ;

Căn cứ nghị định 60/2015/NĐ – CP sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 58/2012/NĐ – CP ;

Căn cứ  thông tư 162/2015/TT – BTC hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng , chào bán cổ phiếu để hoán đổi , phát hành thêm cổ phiếu , mua lại cổ phiếu , bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu ;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty … ;

Căn cứ vào Quyết định số …/… ngày …/…./… của Công ty … ;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Công ty … ;  

Để chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động của Công ty trong thời gian sắp tới và nhằm mở rộng quy mô Công ty , Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xẽm ét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm … với các nội dung chi tiết như sau :

 1. Tên cổ phiếu :
 2. Mã chứng khoán :
 3. Loại cổ phiếu :
 4. Mệnh giá :
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :
 6. Tỷ lệ phát hành :
 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :
 9. Hình thức phát hành :
 10. Đối tượng phát hành :
 11. Nguồn vốn thực hiện phát hành :
 12. Mục đích phát hành :
 13. Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành :
 14. Thời gian dự kiến phát hành :
 15. Phương thức phân phối :

Kính trình tới Đại hội đồng cổ đông Công ty …

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :–         …

 

–         Lưu …

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Tờ trình đề nghi phát hành thêm cổ phiếu : văn bản được Hôi động quản trị của Công ty trình lên Đại hộ đồng cổ đông của Công ty nhằm đề xuất phát hành thêm cổ phiếu phục vụ cho hoạt động của Công ty .

Mẫu Tờ trình đề nghị phát hành thêm cổ phiếu


CÔNG TY …….Số : …/….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU

( V/v đề nghị phát hành thêm cổ phiếu )

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty …

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 ;

Căn cứ Luật chứng khoán 2006 ;

Căn cứ Luật sửa đổ bổ sung một số điều Luật chứng khoán 2010 ;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ;

Căn cứ nghị định 60/2015/NĐ – CP sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 58/2012/NĐ – CP ;

Căn cứ  thông tư 162/2015/TT – BTC hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng , chào bán cổ phiếu để hoán đổi , phát hành thêm cổ phiếu , mua lại cổ phiếu , bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu ;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty … ;

Căn cứ vào Quyết định số …/… ngày …/…./… của Công ty … ;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Công ty … ;  

Để chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động của Công ty trong thời gian sắp tới và nhằm mở rộng quy mô Công ty , Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xẽm ét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm … với các nội dung chi tiết như sau :

 1. Tên cổ phiếu :
 2. Mã chứng khoán :
 3. Loại cổ phiếu :
 4. Mệnh giá :
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :
 6. Tỷ lệ phát hành :
 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :
 9. Hình thức phát hành :
 10. Đối tượng phát hành :
 11. Nguồn vốn thực hiện phát hành :
 12. Mục đích phát hành :
 13. Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành :
 14. Thời gian dự kiến phát hành :
 15. Phương thức phân phối :

Kính trình tới Đại hội đồng cổ đông Công ty …

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :–         …

 

–         Lưu …

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com