Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình chuyển đổi vị trí việc làm

Tờ trình chuyển đổi vị trí việc làm là văn bản được sử dụng để người lao động đề nghị, trình bày nhu cầu chuyển đổi vị trí việc làm với người sử dụng lao động để người sử dụng lao động xem xét chuyển đổi vị trí việc làm cho người lao động.


CHI NHÁNH/PHÒNG/…

………

——-

Số:……/TTr-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Kính gửi: CÔNG TY……………

I.Căn cứ để đề nghị chuyển đổi vị trí việc làm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

II.Đề xuất phương án chuyển đổi vị trí việc làm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

III.Kiến nghị chuyển đổi vị trí việc làm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG CHI NHÁNH/PHÒNG

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình chuyển đổi vị trí việc làm

Tờ trình chuyển đổi vị trí việc làm là văn bản được sử dụng để người lao động đề nghị, trình bày nhu cầu chuyển đổi vị trí việc làm với người sử dụng lao động để người sử dụng lao động xem xét chuyển đổi vị trí việc làm cho người lao động.


CHI NHÁNH/PHÒNG/…

………

——-

Số:……/TTr-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Kính gửi: CÔNG TY……………

I.Căn cứ để đề nghị chuyển đổi vị trí việc làm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

II.Đề xuất phương án chuyển đổi vị trí việc làm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

III.Kiến nghị chuyển đổi vị trí việc làm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG CHI NHÁNH/PHÒNG

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com