Mẫu TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng….năm…….

TỔNG CỤC THUẾ

Cục thuế:………..

Chi cục thuế:……….

TỜ KHAI

NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

 1. Tên tổ chức thuê đất:………………………………………………………………………………….
 2. Ngành nghề kinh doanh chính:…………………………………………………………………….
 3. Địa chỉ:……………………………………….. Điện thoại:…………………………………………..
 4. Tài khoản số:……………………………….. Tại ngân hàng:………………………………………
 5. Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số….ngày…./…../……..
 6. Thời gian thuê đất……………….(năm, tháng).

I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất

1.Đất được thuê

Địa chỉ lô đất, Phường, xã, đường phố, số nhà Diện tích từng lô đất (m2) Giá thuê đất: đ/m2/năm Tiền thuê đất một năm (đ) Ghi chú
Nhóm I Nhóm II
    1:……..

2:……..

……….

……….

Cộng:

…………

   

2.Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng năm (năm…..)

 • Nộp tiền kỳ thứ nhất, ngày….tháng….năm….số tiền là…..đồng
 • Nộp tiền kỳ thứ hai, ngày….tháng….năm…..số tiền là….. đồng

Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự khai báo trên.

…..ngày….tháng….năm

Đại diện cho tổ chức thuê đất

(Ký tên, đóng dấu)

II. Phần kiểm tra tính toán của cơ quan thuế

Nội dung Đơn vị tính Lô 1 Lô 2 Lô… Cộng
1.       Diện tích đất thuê

2.       Giá đất

3.       Tỷ lệ nộp tiền thuê

4.       Đơn giá thuê đất

5.       Số tiền thuê đất 1 năm

m2

đ/m2

%

đ/m2/năm

đ

       

….ngày….tháng….năm….

NGƯỜI KIỂM TRA TÍNH TOÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Tờ khai đăng ký thuê đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng….năm

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

…………………………………………………………………………….

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….. Điện thoại:…………………………………………..

Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..

Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………

Thời hạn giao đất (năm):……………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng:

Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất:…………………………………………………………

Thời hạn thuê đất (năm):…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Phương thức trả tiền thuê đất:……………………………………………………………………..

Đề nghị khác:…………………………………………………………………………………………….

Cam kết:

 • Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
 • Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;
 • Các cam kết khác (nếu có):…………………………………………………………………………

Đại diện tổ chức xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng….năm…….

TỔNG CỤC THUẾ

Cục thuế:………..

Chi cục thuế:……….

TỜ KHAI

NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

 1. Tên tổ chức thuê đất:………………………………………………………………………………….
 2. Ngành nghề kinh doanh chính:…………………………………………………………………….
 3. Địa chỉ:……………………………………….. Điện thoại:…………………………………………..
 4. Tài khoản số:……………………………….. Tại ngân hàng:………………………………………
 5. Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số….ngày…./…../……..
 6. Thời gian thuê đất……………….(năm, tháng).

I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất

1.Đất được thuê

Địa chỉ lô đất, Phường, xã, đường phố, số nhà Diện tích từng lô đất (m2) Giá thuê đất: đ/m2/năm Tiền thuê đất một năm (đ) Ghi chú
Nhóm I Nhóm II
    1:……..

2:……..

……….

……….

Cộng:

…………

   

2.Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng năm (năm…..)

 • Nộp tiền kỳ thứ nhất, ngày….tháng….năm….số tiền là…..đồng
 • Nộp tiền kỳ thứ hai, ngày….tháng….năm…..số tiền là….. đồng

Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự khai báo trên.

…..ngày….tháng….năm

Đại diện cho tổ chức thuê đất

(Ký tên, đóng dấu)

II. Phần kiểm tra tính toán của cơ quan thuế

Nội dung Đơn vị tính Lô 1 Lô 2 Lô… Cộng
1.       Diện tích đất thuê

2.       Giá đất

3.       Tỷ lệ nộp tiền thuê

4.       Đơn giá thuê đất

5.       Số tiền thuê đất 1 năm

m2

đ/m2

%

đ/m2/năm

đ

       

….ngày….tháng….năm….

NGƯỜI KIỂM TRA TÍNH TOÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Tờ khai đăng ký thuê đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng….năm

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

…………………………………………………………………………….

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….. Điện thoại:…………………………………………..

Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..

Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………

Thời hạn giao đất (năm):……………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng:

Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất:…………………………………………………………

Thời hạn thuê đất (năm):…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Phương thức trả tiền thuê đất:……………………………………………………………………..

Đề nghị khác:…………………………………………………………………………………………….

Cam kết:

 • Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
 • Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;
 • Các cam kết khác (nếu có):…………………………………………………………………………

Đại diện tổ chức xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com