Biên bản thu hồi thiết bị là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu  hồi thiết bị trên thực tế theo quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi thiết bị cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thu hồi thiết bị


TÊN CƠ QUAN

Số:…/BB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

BIÊN BẢN THU HỒI THIẾT BỊ

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…… về việc thu hồi thiết bị……………đối với Hộ kinh doanh do Ông/Bà :………là chủ sở hữu;

Căn cứ……………………………………………………………….;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN THU HỒI:

Thành phần tham gia thu hồi gồm:

1, Ông/bà:……………………………………………………… Chức vụ:………

2, Ông/Bà:……………………………………………………..  Chức vụ:………..

Cơ quan:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN BỊ THU HỒI:

Hộ kinh doanh Ông/Bà:……………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

Điên thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Quá trình thu hồi thiết bị ……. . Theo quy định được diễn ra vào lúc …h, ngày…. tháng…..năm……… gồm các nội dung chính sau đây:

1, Bên thu hồi tiến hành thu hồi các trang thiết bị sau:

STT Tên thiết bị Mô tả Số lượng …….
1, …..      
2, …..      
3, …..      
         

2, Lý do thu hồi:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3. Bên bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đã tiến hành bàn giao đầy đủ số lượng nêu trên cho bên thu hồi.

Biên bản được lập thành … các bản, mỗi bên sẽ có trách nhiệm giữ …… bản.

Các bên cam kết về sự việc nêu trên là đúng sự thật đã diễn ra trên thực tế.

Sau khi đọc biên bản các bên tiến hành ký xác nhận bên dưới.

BÊN THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BỊ THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản thu hồi hàng hóa là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu hồi hàng hóa trên thực tế theo quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hàng hóa cụ thể:

Biên bản thu hồi hàng hóa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


 

TÊN CƠ QUAN

Số:…/BB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

BIÊN BẢN THU HỒI HÀNG HÓA

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…… về việc thu hồi hàng hóa……………đối với Chủ doanh nghiệp tư nhân do Ông/Bà :………là chủ sở hữu;

Căn cứ……………………………………………………………….;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN THU HỒI:

Thành phần tham gia thu hồi gồm

1, Ông/bà:……………………………………………………… Chức vụ:………

2, Ông/Bà:……………………………………………………..  Chức vụ:………..

Cơ quan:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN BỊ THU HỒI:

Hộ kinh doanh Ông/Bà:…………………………………………………………..

Cửa hàng:………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Điên thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Quá trình thu hồi hàng hóa …. Theo quy định được diễn ra vào lúc …h, ngày…. tháng…..năm……… gồm các nội dung chính sau đây:

1, Bên thu hồi tiến hành thu hồi các loại hàng hóa sau:

STT Loại hàng hóa Mô tả Số lượng …….
1, …..
2, …..
3, …..

2, Lý do thu hồi:

Các loại hàng hóa nêu trên  được bày bán tại tại các cơ sở trên thị trường không rõ nguồn gốc và qua kiểm định không đạt tiêu chuẩn,………..

Cơ quan……….. tiến hành thu hồi 100% sản phẩm hàng hóa nêu trên

3, Trách nhiệm các bên

Bên bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đã tiến hành bàn giao đầy đủ số lượng hàng hóa trong danh sách bị thu hồi. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn tránh hoặc bàn giao không trung thực sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chúng tôi tiến hành hoàn thành thu hồi hàng hóa trước khi xác lập biên bản này theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành … các bản, mỗi bên sẽ có trách nhiệm giữ …… bản.

Chúng tôi cam kết về sự việc nêu trên là đúng sự thật, đã diễn ra trên thực tế.

Sau khi đọc biên bản các bên tiến hành ký xác nhận bên dưới.

BÊN THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BỊ THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giấy đề nghị thu hồi tài sản là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành xác lập đề nghị chủ thể có liên quan thu hồi lại số tài sản do đơn vị mình hoặc mình quản lý vì những lý do nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản đề nghị thu hồi tài sản.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giấy đề nghị thu hồi tài sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI TÀI SẢN

Kính gửi: Công ty……………..

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-….. về việc thu hồi tài sản ……………..;

Căn cứ……………………………………………………………………….;

Sau quá trình kiểm tra, rà soát định kỳ Cơ quan…… phát hiện về những sai phạm của Công ty trong thời gian hoạt động.

Đề nghị Công ty tiến hành thu hồi các loại tài sản dưới đây:

STT Tên tài sản Mô tả tài sản Số lượng Lý do thu hồi ………
 1,          
 2,          
 3,          
 4,          

Kể từ khi nhận được giấy đề nghị này Công ty….. phải nghiêm túc thực hiện việc thu các loại tài sản nêu trên và thực hiện giải trình tại cơ quan về những sai phạm đối với các tài sản này.

Giấy đề nghị kèm theo Quyết định thu hồi tài sản số:……/QĐ-……….

Kính đề nghị Công ty hợp tác thực hiện./.

TÊN CƠ QUAN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giấy đề nghị thu hồi tài sản là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành xác lập đề nghị chủ thể có liên quan thu hồi lại số tài sản do đơn vị mình hoặc mình quản lý vì những lý do nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản đề nghị thu hồi tài sản.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giấy đề nghị thu hồi tài sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI TÀI SẢN

Kính gửi: Công ty……………..

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-….. về việc thu hồi tài sản ……………..;

Căn cứ……………………………………………………………………….;

Sau quá trình kiểm tra, rà soát định kỳ Cơ quan…… phát hiện về những sai phạm của Công ty trong thời gian hoạt động.

Đề nghị Công ty tiến hành thu hồi các loại tài sản dưới đây:

STT Tên tài sản Mô tả tài sản Số lượng Lý do thu hồi ………
 1,          
 2,          
 3,          
 4,          

Kể từ khi nhận được giấy đề nghị này Công ty….. phải nghiêm túc thực hiện việc thu các loại tài sản nêu trên và thực hiện giải trình tại cơ quan về những sai phạm đối với các tài sản này.

Giấy đề nghị kèm theo Quyết định thu hồi tài sản số:……/QĐ-……….

Kính đề nghị Công ty hợp tác thực hiện./.

TÊN CƠ QUAN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản thu hồi thiết bị là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu  hồi thiết bị trên thực tế theo quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi thiết bị cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thu hồi thiết bị


TÊN CƠ QUAN

Số:…/BB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

BIÊN BẢN THU HỒI THIẾT BỊ

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…… về việc thu hồi thiết bị……………đối với Hộ kinh doanh do Ông/Bà :………là chủ sở hữu;

Căn cứ……………………………………………………………….;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN THU HỒI:

Thành phần tham gia thu hồi gồm:

1, Ông/bà:……………………………………………………… Chức vụ:………

2, Ông/Bà:……………………………………………………..  Chức vụ:………..

Cơ quan:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN BỊ THU HỒI:

Hộ kinh doanh Ông/Bà:……………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

Điên thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Quá trình thu hồi thiết bị ……. . Theo quy định được diễn ra vào lúc …h, ngày…. tháng…..năm……… gồm các nội dung chính sau đây:

1, Bên thu hồi tiến hành thu hồi các trang thiết bị sau:

STT Tên thiết bị Mô tả Số lượng …….
1, …..      
2, …..      
3, …..      
         

2, Lý do thu hồi:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3. Bên bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đã tiến hành bàn giao đầy đủ số lượng nêu trên cho bên thu hồi.

Biên bản được lập thành … các bản, mỗi bên sẽ có trách nhiệm giữ …… bản.

Các bên cam kết về sự việc nêu trên là đúng sự thật đã diễn ra trên thực tế.

Sau khi đọc biên bản các bên tiến hành ký xác nhận bên dưới.

BÊN THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BỊ THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản thu hồi hàng hóa là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu hồi hàng hóa trên thực tế theo quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hàng hóa cụ thể:

Biên bản thu hồi hàng hóa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


 

TÊN CƠ QUAN

Số:…/BB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

BIÊN BẢN THU HỒI HÀNG HÓA

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…… về việc thu hồi hàng hóa……………đối với Chủ doanh nghiệp tư nhân do Ông/Bà :………là chủ sở hữu;

Căn cứ……………………………………………………………….;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN THU HỒI:

Thành phần tham gia thu hồi gồm

1, Ông/bà:……………………………………………………… Chức vụ:………

2, Ông/Bà:……………………………………………………..  Chức vụ:………..

Cơ quan:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN BỊ THU HỒI:

Hộ kinh doanh Ông/Bà:…………………………………………………………..

Cửa hàng:………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Điên thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Quá trình thu hồi hàng hóa …. Theo quy định được diễn ra vào lúc …h, ngày…. tháng…..năm……… gồm các nội dung chính sau đây:

1, Bên thu hồi tiến hành thu hồi các loại hàng hóa sau:

STT Loại hàng hóa Mô tả Số lượng …….
1, …..
2, …..
3, …..

2, Lý do thu hồi:

Các loại hàng hóa nêu trên  được bày bán tại tại các cơ sở trên thị trường không rõ nguồn gốc và qua kiểm định không đạt tiêu chuẩn,………..

Cơ quan……….. tiến hành thu hồi 100% sản phẩm hàng hóa nêu trên

3, Trách nhiệm các bên

Bên bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đã tiến hành bàn giao đầy đủ số lượng hàng hóa trong danh sách bị thu hồi. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn tránh hoặc bàn giao không trung thực sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chúng tôi tiến hành hoàn thành thu hồi hàng hóa trước khi xác lập biên bản này theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành … các bản, mỗi bên sẽ có trách nhiệm giữ …… bản.

Chúng tôi cam kết về sự việc nêu trên là đúng sự thật, đã diễn ra trên thực tế.

Sau khi đọc biên bản các bên tiến hành ký xác nhận bên dưới.

BÊN THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BỊ THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com