Quyết định thu hồi sản phẩm là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác lập nhằm thu hồi những sản phẩm do đơn vị, tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữu vi phạm các quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thu hồi sản phẩm 


TÊN CƠ QUAN

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày…. tháng…. năm ……

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI SẢN PHẨM

( V/v thu hồi sản phẩm……..)

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-…….. về việc…………………………;

Căn cứ Biên bản làm việc số:…../BB- ….. của Đội quản lý trật tự về việc ……;

Căn cứ……………………………………………………………………………..;

Cứ sự việc xảy ra trên thực tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thu hồi các loại sản phẩm sau:………………………

Các loại sản phẩm nêu trên không rõ nguồn gốc xuất xứ đang lưu hành, buôn bán tại chợ…………………….. do Ông/Bà:……….. là chủ sở hữu.

Điều 2: Sản phẩm thu hồi 100% số lượng, thông tin chi tiết như sau:

STT Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số lượng lưu hành Mục đích sử dụng
1,        
2,        
3,        

Điều 3: Quyết định thu hồi dựa trên Biên bản làm việc giữa cơ quan……. và Ông/bà :………………………. Tại:…………………………….. về việc số lượng sản phẩm do Ông/bà:…………….đang kinh doanh, lưu hành không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng không có một loại giấy tờ nào về số lượng sản phẩm nêu trên.

Điều 4: Chủ sở hữu phải chấm dứt mọi hoạt động đối với các số lượng sản phẩm nêu trên và kể từ khi nhận Quyết đinh phải có mặt tại cơ quan để giải trình về sự việc.

Điều 5: Cơ quan có liên quan và Ông/bà:……………………. Có trách nhiệm tiếp nhận thực thi quyết định này.

Điều 6: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

 

– Như điều 5;

– Lưu VT

                       TÊN CƠ QUAN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN  -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com