Quyết định thu hồi sản phẩm là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác lập nhằm thu hồi những sản phẩm do đơn vị, tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữu vi phạm các quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thu hồi sản phẩm 


TÊN CƠ QUAN

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày…. tháng…. năm ……

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI SẢN PHẨM

( V/v thu hồi sản phẩm……..)

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-…….. về việc…………………………;

Căn cứ Biên bản làm việc số:…../BB- ….. của Đội quản lý trật tự về việc ……;

Căn cứ……………………………………………………………………………..;

Cứ sự việc xảy ra trên thực tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thu hồi các loại sản phẩm sau:………………………

Các loại sản phẩm nêu trên không rõ nguồn gốc xuất xứ đang lưu hành, buôn bán tại chợ…………………….. do Ông/Bà:……….. là chủ sở hữu.

Điều 2: Sản phẩm thu hồi 100% số lượng, thông tin chi tiết như sau:

STT Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số lượng lưu hành Mục đích sử dụng
1,        
2,        
3,        

Điều 3: Quyết định thu hồi dựa trên Biên bản làm việc giữa cơ quan……. và Ông/bà :………………………. Tại:…………………………….. về việc số lượng sản phẩm do Ông/bà:…………….đang kinh doanh, lưu hành không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng không có một loại giấy tờ nào về số lượng sản phẩm nêu trên.

Điều 4: Chủ sở hữu phải chấm dứt mọi hoạt động đối với các số lượng sản phẩm nêu trên và kể từ khi nhận Quyết đinh phải có mặt tại cơ quan để giải trình về sự việc.

Điều 5: Cơ quan có liên quan và Ông/bà:……………………. Có trách nhiệm tiếp nhận thực thi quyết định này.

Điều 6: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

 

– Như điều 5;

– Lưu VT

                       TÊN CƠ QUAN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN  -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Quyết định ban hành quy chế là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành tới chủ thể có trách nhiệm tiếp nhận nhằm ban hanh quy chế của cơ quan, đơn vị mình và thi hành trên thực tế. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định ban hành quy chế


CÔNG TY

Số:…/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ

(V/v Ban hành quy chế…..)

Căn cứ Luật lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số:…./NĐ-…… ;

Căn cứ Điều lệ công ty……;

Căn cứ……………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định ban hành kèm theo quy chế ……….. đối với Bộ phận……kể từ ngày…./…./…..

Điều 2: Trưởng bộ phận……….có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn nhân viên trong Bộ phận mình tiếp nhận và thi hành quyết định.

Điều 3: ……………………………..

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:– Lưu VT

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Quyết định thành lập bếp ăn bán trú là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành nhằm công nhận việc thành lập bếp ăn bán trú và thi hành trên thực tế. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thành lập bếp ăn bán trú


PHÒNG GD & ĐT

TRƯỜNG MẦM NON…

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BẾP ĂN BÁN TRÚ

(V/v thành lập bếp ăn bán trú)

Căn cứ kế hoạch thực hiện và hoạt động của trường mầm non…….;

Căn cứ nội dung biên bản họp ngày…./…./….. về việc xây dựng bếp ăn bán trú;

Căn nhu cầu, đề xuất của các bậc cha mẹ, phụ huynh về việc xây dựng bếp ăn bán trú;

Căn cứ………………….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập bếp ăn bán trú tại trường mầm non……… kể từ ngày…/…./…

Điều 2: Bộ phận bếp ăn sẽ có trách nhiệm quản lý khu vực, đảm bảo nguồn cung và cầu của lương thực, thực phẩm đạt tiêu chuẩn.

Giữ gìn vệ sinh khu vực, chế biến đảm bảo an toàn.

Điều 3: Quản lý bộ phận bếp ăn do bà: …….. là người trực tiếp quản lý và có trách nhiệm báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường về hoạt động khu bếp ăn hàng tháng.

Điều 4:…………………

Điều 5:…………………

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có quyền và nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:– Lưu VT

Hiệu trưởng

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Quyết định ban hành quy chế là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành tới chủ thể có trách nhiệm tiếp nhận nhằm ban hanh quy chế của cơ quan, đơn vị mình và thi hành trên thực tế. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định ban hành quy chế


CÔNG TY

Số:…/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ

(V/v Ban hành quy chế…..)

Căn cứ Luật lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số:…./NĐ-…… ;

Căn cứ Điều lệ công ty……;

Căn cứ……………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định ban hành kèm theo quy chế ……….. đối với Bộ phận……kể từ ngày…./…./…..

Điều 2: Trưởng bộ phận……….có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn nhân viên trong Bộ phận mình tiếp nhận và thi hành quyết định.

Điều 3: ……………………………..

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:– Lưu VT

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Quyết định thu hồi sản phẩm là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác lập nhằm thu hồi những sản phẩm do đơn vị, tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữu vi phạm các quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thu hồi sản phẩm 


TÊN CƠ QUAN

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày…. tháng…. năm ……

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI SẢN PHẨM

( V/v thu hồi sản phẩm……..)

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-…….. về việc…………………………;

Căn cứ Biên bản làm việc số:…../BB- ….. của Đội quản lý trật tự về việc ……;

Căn cứ……………………………………………………………………………..;

Cứ sự việc xảy ra trên thực tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thu hồi các loại sản phẩm sau:………………………

Các loại sản phẩm nêu trên không rõ nguồn gốc xuất xứ đang lưu hành, buôn bán tại chợ…………………….. do Ông/Bà:……….. là chủ sở hữu.

Điều 2: Sản phẩm thu hồi 100% số lượng, thông tin chi tiết như sau:

STT Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số lượng lưu hành Mục đích sử dụng
1,        
2,        
3,        

Điều 3: Quyết định thu hồi dựa trên Biên bản làm việc giữa cơ quan……. và Ông/bà :………………………. Tại:…………………………….. về việc số lượng sản phẩm do Ông/bà:…………….đang kinh doanh, lưu hành không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng không có một loại giấy tờ nào về số lượng sản phẩm nêu trên.

Điều 4: Chủ sở hữu phải chấm dứt mọi hoạt động đối với các số lượng sản phẩm nêu trên và kể từ khi nhận Quyết đinh phải có mặt tại cơ quan để giải trình về sự việc.

Điều 5: Cơ quan có liên quan và Ông/bà:……………………. Có trách nhiệm tiếp nhận thực thi quyết định này.

Điều 6: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

 

– Như điều 5;

– Lưu VT

                       TÊN CƠ QUAN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN  -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Quyết định thành lập bếp ăn bán trú là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành nhằm công nhận việc thành lập bếp ăn bán trú và thi hành trên thực tế. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thành lập bếp ăn bán trú


PHÒNG GD & ĐT

TRƯỜNG MẦM NON…

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BẾP ĂN BÁN TRÚ

(V/v thành lập bếp ăn bán trú)

Căn cứ kế hoạch thực hiện và hoạt động của trường mầm non…….;

Căn cứ nội dung biên bản họp ngày…./…./….. về việc xây dựng bếp ăn bán trú;

Căn nhu cầu, đề xuất của các bậc cha mẹ, phụ huynh về việc xây dựng bếp ăn bán trú;

Căn cứ………………….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập bếp ăn bán trú tại trường mầm non……… kể từ ngày…/…./…

Điều 2: Bộ phận bếp ăn sẽ có trách nhiệm quản lý khu vực, đảm bảo nguồn cung và cầu của lương thực, thực phẩm đạt tiêu chuẩn.

Giữ gìn vệ sinh khu vực, chế biến đảm bảo an toàn.

Điều 3: Quản lý bộ phận bếp ăn do bà: …….. là người trực tiếp quản lý và có trách nhiệm báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường về hoạt động khu bếp ăn hàng tháng.

Điều 4:…………………

Điều 5:…………………

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có quyền và nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:– Lưu VT

Hiệu trưởng

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com