PHỤ LỤC SỐ 3: TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

PHỤ LỤC SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

(Tên Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật)
——-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số: …………………

………., ngày……… tháng……… năm……….

TỜ TRÌNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH …….

Kính gửi: ………(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……………

 • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
 • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số … ngày …tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
 • Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình ………như sau:

 1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật:
 2. Tên công trình:
 3. Tên chủ đầu tư;
 4. Mục tiêu đầu tư:
 5. Nội dung và quy mô đầu tư:

đ. Địa điểm xây dựng:

 1. Diện tích sử dụng đất:
 2. Loại, cấp công trình:
 3. Thiết bị công nghệ (nếu có):
 4. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có)
 5. Tổng mức đầu tư:
 • Trong đó:
 • Chi phí xây dựng:
 • Chi phí thiết bị:
 • Chi phí quản lý dự án:
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
 • Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có):
 • Chi phí khác:
 • Chi phí dự phòng:
 1. Nguồn vốn đầu tư:
 2. Hình thức quản lý dự án:
 3. Thời gian thực hiện dự án:
 4. Các nội dung khác:
 5. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan:
 6. Nhận xét, đánh giá về nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật:
 7. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả, bao gồm: sự cần thiết đầu tư; quy mô; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư; hiệu quả về kinh tế – xã hội.
 8. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi, bao gồm: nhu cầu sử dụng đất; khả năng giải phóng mặt bằng; các yếu tố ảnh hưởng tới công trình như an ninh, quốc phòng, môi trường và các quy định khác của pháp luật; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
 9. Kết luận:
 10. Đề nghị phê duyệt hay không phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật
 11. Những kiến nghị:
Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu:…

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định BCKTKT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

PHỤ LỤC SỐ 3: TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

PHỤ LỤC SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

(Tên Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật)
——-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số: …………………

………., ngày……… tháng……… năm……….

TỜ TRÌNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH …….

Kính gửi: ………(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……………

 • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
 • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số … ngày …tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
 • Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình ………như sau:

 1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật:
 2. Tên công trình:
 3. Tên chủ đầu tư;
 4. Mục tiêu đầu tư:
 5. Nội dung và quy mô đầu tư:

đ. Địa điểm xây dựng:

 1. Diện tích sử dụng đất:
 2. Loại, cấp công trình:
 3. Thiết bị công nghệ (nếu có):
 4. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có)
 5. Tổng mức đầu tư:
 • Trong đó:
 • Chi phí xây dựng:
 • Chi phí thiết bị:
 • Chi phí quản lý dự án:
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
 • Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có):
 • Chi phí khác:
 • Chi phí dự phòng:
 1. Nguồn vốn đầu tư:
 2. Hình thức quản lý dự án:
 3. Thời gian thực hiện dự án:
 4. Các nội dung khác:
 5. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan:
 6. Nhận xét, đánh giá về nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật:
 7. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả, bao gồm: sự cần thiết đầu tư; quy mô; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư; hiệu quả về kinh tế – xã hội.
 8. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi, bao gồm: nhu cầu sử dụng đất; khả năng giải phóng mặt bằng; các yếu tố ảnh hưởng tới công trình như an ninh, quốc phòng, môi trường và các quy định khác của pháp luật; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
 9. Kết luận:
 10. Đề nghị phê duyệt hay không phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật
 11. Những kiến nghị:
Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu:…

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định BCKTKT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com