Thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu số 03-05/CQSDĐ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Cục Thuế: ………………..

Chi cục Thuế: …………..

Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày…… tháng…… năm 200………

THÔNG BÁO NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I- PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ:

Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số…………./VPĐK ngày……… tháng……….năm 200……. của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất……………………………………., cơ quan Thuế thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất như sau:

 1. Tên người nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ):……………………………

Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuế CQSDĐ:……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thửa đất số:………………………………… Thuộc tờ bản đồ số: ………………………….
 2. Diện tích đất chuyển quyền sử dụng (m²)………………………………………………….
 3. Loại đất:………………………………………………………………………………………………..
 4. Loại đường phố:…………………………………………………………………………………….
 5. Vị trí đất, hạng đất:…………………………………………………………………………………
 6. Giá đất tính thuế CQSDĐ (đồng/m²):………………………………………………………..
 7. Giá trị đất chịu thuế CQSDĐ (đồng):………………………………………………………..
 8. Thuế suất thuế CQSDĐ (%):……………………………………………………………………
 9. Số thuế CQSDĐ phải nộp (đồng):…………………………………………………………..
 10. Miễn, giảm thuế CQSDĐ:…………………………………………………………………….

11.1. Trường hợp và lý do miễn, giảm: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

11.2. Số tiền thuế CQSDĐ được miễn hoặc giảm (đồng): ………………………………..

 1. Số thuế CQSDĐ còn phải nộp = 10 – 11 (đồng):……………………………………..

(Viết bằng chữ …………………………………………………………………………………………)

 1. Địa điểm nộp:…………………………………………………………………………………….
 2. Thời hạn nộp tiền không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này. Quá ngày quy định mà chủ tài sản chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0,2% (hai phần nghìn) số tiền chậm nộp/ngày.
NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN

Ngày……… tháng………. năm 200………

Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

II – PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN (cơ quan thu tiền thực hiện):

 1. Số ngày chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất so với thông báo của cơ quan Thuế:
 2. Số tiền phạt chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (đồng):

(Viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….)

Ngày ……… tháng ………. năm 200……..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tênvà đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu số 03-05/CQSDĐ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Cục Thuế: ………………..

Chi cục Thuế: …………..

Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày…… tháng…… năm 200………

THÔNG BÁO NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I- PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ:

Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số…………./VPĐK ngày……… tháng……….năm 200……. của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất……………………………………., cơ quan Thuế thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất như sau:

 1. Tên người nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ):……………………………

Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuế CQSDĐ:……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thửa đất số:………………………………… Thuộc tờ bản đồ số: ………………………….
 2. Diện tích đất chuyển quyền sử dụng (m²)………………………………………………….
 3. Loại đất:………………………………………………………………………………………………..
 4. Loại đường phố:…………………………………………………………………………………….
 5. Vị trí đất, hạng đất:…………………………………………………………………………………
 6. Giá đất tính thuế CQSDĐ (đồng/m²):………………………………………………………..
 7. Giá trị đất chịu thuế CQSDĐ (đồng):………………………………………………………..
 8. Thuế suất thuế CQSDĐ (%):……………………………………………………………………
 9. Số thuế CQSDĐ phải nộp (đồng):…………………………………………………………..
 10. Miễn, giảm thuế CQSDĐ:…………………………………………………………………….

11.1. Trường hợp và lý do miễn, giảm: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

11.2. Số tiền thuế CQSDĐ được miễn hoặc giảm (đồng): ………………………………..

 1. Số thuế CQSDĐ còn phải nộp = 10 – 11 (đồng):……………………………………..

(Viết bằng chữ …………………………………………………………………………………………)

 1. Địa điểm nộp:…………………………………………………………………………………….
 2. Thời hạn nộp tiền không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này. Quá ngày quy định mà chủ tài sản chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0,2% (hai phần nghìn) số tiền chậm nộp/ngày.
NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN

Ngày……… tháng………. năm 200………

Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

II – PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN (cơ quan thu tiền thực hiện):

 1. Số ngày chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất so với thông báo của cơ quan Thuế:
 2. Số tiền phạt chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (đồng):

(Viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….)

Ngày ……… tháng ………. năm 200……..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tênvà đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com