Mẫu Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm dưới đây được sử dụng để giao khoán công việc, thỏa thuận nhất định trong phạm vi cá nhân, tổ chức hoặc làng nghề nhỏ. Hoạt động có thể là gia công, trang trí, phun sơn hay các hoạt động chuyên môn khác nhằm mục đích làm gia tăng giá trị của sản phẩm thô đầu vào.

1. Lưu ý khi ký Hợp đồng giao khoán công việc

Hợp đồng giao khoán công việc tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bởi tính chất cục bộ và đơn lẻ trong các phạm vi công việc nhất định. Các tranh chấp có thể đến từ sự phối hợp của các phần công việc, phân biệt trách nhiệm, nghĩa vụ riêng biệt của từng bộ phận.

Bên cạnh đó, các chế độ bảo hiểm, điều kiện lao động, lương, quy cách chi trả, ngày nghỉ, thời hạn, tiến độ, gia hạn,… cũng cần phải được mạch lạc trong dạng Hợp đồng này.

2. Mẫu Hợp đồng giao khoán công việc ngắn gọn

Đơn vị:……………………

Số:……….

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM

Hôm nay, ngày….tháng….năm……..tại………………………, gồm có

Họ, tên:…………chức vụ……………Đại diện cho:…………….. Bên giao khoán……

Họ, tên:…………chức vụ……………Đại diện cho:………………Bên nhận khoán ………

Cùng ký kết hợp đồng khoán:

1. Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán:

……………………………………………………

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán:

……………………………………………………

3. Những điều khoản chung về hợp đồng (các bên tự thỏa thuận nếu có):

 • Thời gian thực hiện hợp đồng;
 • Số lượng, khối lượng công việc;
 • Phương thức thanh toán tiền;
 • Cách thức thanh toán;
 • Cách thức giao nhận hàng thô;
 • Giao nhận sản phẩm sau khi gia công;
 • Tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm sau khi gia công;
 • Cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng;
 • Xử phạt quá thời hạn;
 • Xử lý đối với hàng hóa không đạt chuẩn, không đúng thỏa thuận;
 • Xử phạt các vi phạm hợp đồng.
 • …………………….

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Hợp đồng giao khoán công nhân với một nhóm người

– Hợp đồng giao khoán công nhân với một nhóm người: Là hợp động dịch vụ.

– Đối tượng Hợp đồng: là việc thực hiện công việc giao khoán

– Mục đích:

+ Bên A bên giao khoán công việc: Thuê bên B nhằm mục đích thực hiện công việc khoán

+ Bên B (đại diện của nhóm nhân công nhân khoán): thực hiện công việc giao khoán để nhận thù lao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ/ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……., tại ………

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

V/v: Giao khoán nhân công với một nhóm nhân công

Số …../ HĐKT

Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

– Căn cứ vào Bộ luật lao động số 45/2019/ QH14 ngày 20/11/2019;

 Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN GIAO KHOÁN):

Ông/Bà:………………………………….  Sinh năm:…………………………

Số CCCD/CMTND:……………Nơi cấp …………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………….Email:…………………………

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:…………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………

Số GCNĐKKD:……………… Nơi cấp……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………………….. Số Fax (nếu có):…………………………….

Người đại diện theo pháp luật:

Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Căn cứ đại diện:……………………………………………………………

BÊN B ( BÊN NHẬN KHOÁN):

Bên B cử một đại diện đứng ra để ký kết hợp đồng với bên A

Ông/Bà:………………………………….  Sinh năm:…………………………

Số CCCD/CMTND:……………Nơi cấp …………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………….Email:…………………………

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng giao khoán nhân công với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A giao khoán công việc, bên B đồng ý thực hiện công việc giao khoán:

– Nội dung công việc được giao khoán:

+ …… ………………………………………………………………………

+ …… ………………………………………………………………………

+ …… ………………………………………………………………………

– Thời gian tiến hành công việc: Từ ngày … / … / …. đến ngày … / … / ….

– Địa điểm làm việc:………………………………………………………….

– Yêu cầu công việc:

+ .………………………………………………………………………………

+ ……………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhQuê quánSĐT/ Thường trúSố CMNDTrình độ
1       
2       
3       
       

– Danh sách nhân công giao khoán công việc: Đại diện bên B có nghĩa vụ cũng cấp danh sách nhân công cho bên B.

– Bên A giao những công cụ, thiết bị cần thiết để bên B tiến hành công việc bảo vệ:  ……………………………………… Hai bên tiến hành kiểm tra kĩ, xác nhận tình trạng trước khi bên B tiếp nhận địa điểm bảo vệ.

ĐIỀU 3: THÙ LAO VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÙ LAO

3.1. Thù lao

Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là:…………….. VNĐ. (Bằng chữ:……………………………….VNĐ).

3.2. Phương thức thanh toán

– Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:………………. VNĐ;

– Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

3.3. Hình thức thanh toán:

Bên A thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho bên B theo thời gian thỏa thuận trong Hợp đồng.

3.4. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán

Trường hợp bên A chậm thanh toán, thanh toán thiếu, không thanh toán thù lao cho bên B, thì bên B có quyền yêu cầu bên A chịu phạt vi phạm hoặc đền bù thiệt hại nếu có. 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Được quyền yêu cầu bên B hoàn thành đúng, đầy đủ công việc khoán bảo vệ;

– Được quyền kiểm tra, giám sát và nhắc nhở quá trình thực hiện công việc của bên B;

– Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu xảy ra hư hỏng, mất mát do lỗi của bên B gây ra;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên B;

– Bàn giao công cụ, thiết bị làm việc cho bên B đầy đủ;

– Phải chịu trách nhiệm về công việc giao khoán; các sự việc phát sinh nằm ngoài phạm vi việc giao khoán.

– ………………..

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn;

– Được quyền yêu cầu sửa chữa nếu phát hiện đối tượng của Hợp đồng bị hư hỏng không phải do lỗi của bên B;

– Phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ;

– Phát sinh tình huống không thuộc phạm vi giao khoán việc, có nghĩa vụ báo lại nhanh chóng cho bên A để kịp thời giải quyết;

– Chịu toàn bộ trách  nhiệm trong phạm vị công việc được giao khoán.

– Đại diện bên B có một số trách nhiệm đối với nhóm nhân công mà mình đại diện ký kết Hợp đồng:

+ Theo dõi lao động trong nhóm;

+ Chấm công;

+ Lập bảng thanh toán tiền lương theo thỏa thuận trong Hợp đồng giao khoán nhân công, cá nhân trong nhóm nhận lương phải ký nhận đầy đủ;

+ Nhận lương theo bảng lương và trả lại cho từng cá nhân trong nhóm

+ Gửi lại toàn bộ hồ sơ trên cho doanh nghiệp để doanh nghiệp làm căn cứ tính vào chi phí được trừ;

ĐIỀU 5: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định: thiên tai, hỏa hoạn, động đất,… bên B không phải chịu trách nhiệm về các tổn thất có thể xảy ra. Tuy nhiên, bên B phải phối hợp với bên A ngăn chặn, giảm thiểu tổn thất trong phạm vi khả năng của mình. Trường hợp xảy ra chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng bị phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Bên A thanh toán cho bên B dựa vào số ngày làm việc thực tế.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG VÀ PHẠT VI PHẠM

6.1. Bồi thường thiệt hại

– Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt … % giá trị hợp đồng bị vi phạm.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

+ Công việc được thuê khoán hoàn thành

+ Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

+ Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước … ngày.

– Trường hợp bên nhận giao khoán không thể hoàn thành công việc giao khoán do các bên cùng có trách nhiệm nhận khoán công việc.

ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

– Các bên cùng phải chịu trách nhiệm về vấn đề phát sinh với một bên khác, trong quá trình nhóm nhân công thực hiện công việc được giao khoán trong Hợp đồng.

– Trường hợp có thiệt hại xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A muộn nhất là … ngày. Nếu bên B không đảm bảo thời gian thông báo đến bên A, thì bên B sẽ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại xảy ra.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày … tháng … năm;

– Hợp đồng này gồm … trang …  Điều, có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ bản

BÊN A                                                                                       BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)                                                                    (ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com