Hợp đồng dịch vụ thiết kế quảng cáo, thiết kế kế hoạch marketing, xây dựng thương hiệu, logo, hình ảnh.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Hợp đồng thiết kế quảng cáo

Hợp đồng thiết kế quảng cáo là một loại của hợp đồng dịch vụ, đây là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện việc thiết kế quảng cáo cho bên sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của chủ thể này, còn bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm trả tiền dịch vụ cho bên cung cấp dịch vụ.

Mẫu Hợp đồng thiết kế quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ QUẢNG CÁO

(Số:……/HĐDV-……….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012;

– Căn cứ …;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên cung cấp dịch vụ (Bên A):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

Và:

Bên Sử dụng dịch vụ (Bên B):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thiết kế quảng cáo số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên A sẽ thực hiện công việc thiết kế quảng cáo cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…… đến hết ngày…./…./…… để……………. với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Công việc trong hợp đồng

Bên A đồng ý thực hiện các công việc sau:

-……………………………………

-……………………………………

(Bạn trình bày các công việc mà Bên A phải thực hiện trong thời gian hợp đồng có hiệu lực để thực hiện việc thiết kế quảng cáo theo yêu cầu của bên B)

Để thiết kế quảng cáo…………………. cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../……. đến hết ngày…./…../……..

Kết quả công việc thiết kế quảng cáo của Bên A phải đáp ứng các yêu cầu sau:

-……………………………………

-……………………………………

(Bạn trình bày các yêu cầu đặc thù về kết quả công việc mà Bên A và Bên B thỏa thuận)

Điều 2. Giá và nghĩa vụ thanh toán

Bên A và Bên B cùng đồng ý để Bên A thực hiện công việc đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này với giá là:…………………..VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Giá trên đã bao gồm:…………………………….

Và chưa bao gồm:…………………………………

Số tiền trên sẽ được Bên B chia ra thanh toán cho Bên A thành từng lần, cụ thể như sau:

-Lần 1. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông:………………………………….                          Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Dưới hình thức……………………….. (trả tiền mặt/chuyển khoản/…)

-Lần 2. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông:………………………………….                          Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Dưới hình thức……………………….. (trả tiền mặt/chuyển khoản/…)

Ngoài ra, tất cả các chi phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mà chưa được nêu trên sẽ do Bên……. chịu trách nhiệm chi trả và việc chi trả phải được thực hiện như sau (nếu có):…………………………………..

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải ……………….. để chuẩn bị thực hiện/thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào …..giờ, ngày…./…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:

………………………………………

………………………………………

2.Địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Địa điểm Bên A thực hiện công việc thiết kế quảng cáo được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B là tại ……………………….

Và phải tuân theo quy định sau:

-Công việc………….. phải được hoàn thành muộn nhất vào ngày……/…./….. và Bên A có trách nhiệm chuyển giao/thông báo/… kết quả cho Bên B thông qua……….. trong thời hạn………….

-Công việc………….. phải được hoàn thành muộn nhất vào ngày……/…./….. và Bên A có trách nhiệm chuyển giao/thông báo/… kết quả cho Bên B thông qua……….. trong thời hạn………….

Việc chuyển giao/thông báo/… theo quy định tại Khoản này phải được xác nhận bằng văn bản……………… (có chữ ký, xác nhận) của Ông/Bà…………………….. Sinh năm:………………

Chứng minh nhân dân:…………………… do CA…………….. cấp ngày…/…/…..

Chức vụ:………………….

…………………………………

…………………………………

Điều 4. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ chuyển giao/thông báo/… theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.

Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và khu vực nói riêng về hoạt động thiết kế quảng cáo trong thời gian thực hiện Hợp đồng này.

………………………………

………………………………

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

………………………………

………………………………

Điều 5. Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

-……………………………………

-……………………………………

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

-Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

-Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

-Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

-Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

-…

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

 

Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo, hợp đồng thi công quảng cáo, màn hình led, thi công sân vườn, chăm sóc cây cảnh, cảnh quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo)

Số:………./HĐDV

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm………….. tại……………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ): CÔNG TY………………..

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:………………………. Cấp ngày …../…../…….. bởi……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..

Số điện thoại:………………………… Số email/fax (nếu có):…………………..

Người đại diện Ông/bà: ………………………………………… theo hợp đồng ủy quyền số:…………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………… cấp ngày …./…./…….. tại………………………

BÊN B (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ): CÔNG TY………………..

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:………………………. Cấp ngày …../…../…….. bởi……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..

Số điện thoại:………………………… Số email/fax (nếu có):…………………..

Người đại diện Ông/bà: ………………………………………… theo hợp đồng ủy quyền số:…………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………… cấp ngày …./…./…….. tại………………………

Hai BÊN đã thỏa thuận thống nhất với nhau những nội dung cơ bản của hợp đồng như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A cung thực hiện việc thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo cho Bên B

Điều 2. SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ

Chất lượng của dịch vụ mà bên A cung cấp  phải đám bảo các yêu cầu sau:

……………………………………………

Điều 3. GIÁ VÀ PHƯƠNG THANH TOÁN

-Giá dịch vụ:……………………. VNĐ (bằng chữ:……………………………….… việt nam đồng).

-Thuế VAT 10%: ………………………. VNĐ (bằng chữ:……………………………. Việt Nam đồng).

Tổng là:……………………….. VNĐ (bằng chữ:…………………. Việt Nam đồng).

-BÊN B sẽ thanh toán số tiền trên theo phương thức …………………….. Và được thanh toán …. lần vào …………..

Theo số tài khoản của Bên A (nếu có) là: ………………….

Điều 4. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn …….. năm. Được bắt đầu vào ngày …../…./……… và kết thúc vào ngày …./…./……

Địa điểm thực hiện hợp đồng:…………………………………..

Phương thức thực hiện Hợp đồng:………………………………..

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1./Bên A có quyền sau:

-Yêu cầu bên B cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên B mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên B.

-Yêu cầu bên B trả tiền dịch vụ.

2./Bên A có nghĩa vụ sau:

-Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác được ghi nhận trong Hợp đồng này.

-Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên B.

-Bảo quản và phải giao lại cho bên B tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

-Báo ngay cho bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

-Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1./Quyền của Bên B

-Yêu cầu bên A thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

-Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2./Nghĩa vụ của Bên B

-Cung cấp cho bên A thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc nếu việc thực hiện công việc đòi hỏi.

-Trả tiền dịch vụ cho bên A theo thỏa thuận.

Điều 7. CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng này chấm dứt trong trường hợp:

-Bên A hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng này;

-Hết thời hạn được ghi nhận trong hợp đồng;

-Hai bên thỏa thuận thống nhất bằng văn bản chấm dứt Hợp đồng trước khi hoàn thành công việc.

Điều 8. TIẾP TỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo Hợp đồng trên mà công việc chưa hoàn thành và bên A vẫn tiếp tục thực hiện công việc, bên B biết nhưng không phản đối thì Hợp đồng này được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

Điều 9. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua:

-Thương lượng và hòa giải giữa các Bên.

-Hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Điều 10. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……………

Hai bên có thể sửa đổi, nổ sung, thay thế hợp đồng nếu Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất bằng văn bản.

Hợp đồng này gồm ……. trang, được lập thành …. (…) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….. bản để thực hiện.

Đại diện Bên A

(Ký và đóng dấu)

Đại diện Bên B

(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Banner là tấm bảng quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nào đó nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Hiện nay, banner online đang ngày càng phổ biến và là yếu tố quan trọng của mỗi website, do đó, nó cần được chú trọng đầu tư, thiết kế. Thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng có nhân viên thiết kế nên nhu cầu thuê thiết kế banner ngày càng tăng. Hợp đồng thiết kế banner đảm bảo banner được thiết kế theo đúng yêu cầu, đạt hiệu quả tốt và bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Mẫu Hợp đồng thiết kế banner

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ BANNER

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 06 tháng 10 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH A

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: BÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH B

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các bên thống nhất các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có nhu cầu thuê và bên B đồng ý nhận thiết kế banner quảng cáo cho sản phẩm X của Công ty A trên website của Công ty:

 • Yêu cầu:

+ Đặt thương hiệu ở vị trí nổi bật

+ Thông điệp đơn giản, mang tính kêu gọi

+ Sử dụng hình ảnh chất lượng

+ Sử dụng tiêu đề banner hấp dẫn

+ Font chữ rõ dàng, kích thước lớn

+ Bố cục khung lưới rõ ràng

+ Kích thước tập tin thấp

 • Thời gian thực hiện:

Điều 2. Cách thức thức hiện.

Bên A cung cấp các thông tin liên quan đến công ty và sản phẩm dùng để quảng cáo cho bên B sau khi hợp đồng được ký kết

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được các thông tin cần thiết, bên B xây dựng khung dữ liệu cho mẫu thiết kế và lên ý tưởng cho từng phần của banner, gửi cho A bản mẫu để tham khảo.

Sau 02 ngày kể từ ngày nhận được bản mẫu, hai bên tiến hành gặp mặt tại trụ sở Công ty B cùng bàn bạc, thống nhất để đưa ra quyết định chung.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thống nhất ý tưởng thiết kế, bên B tiến hành hoàn thiện thiết kế và gửi sản phẩm tới cho bên A.

Bên A có quyền yêu cầu thay đổi bản thiết kế không quá 03 lần trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được bản thiết kế hoàn thiện. Bên B có nghĩa vụ thay đổi theo yêu cầu trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Những yêu cầu thay đổi phải hợp lý, nếu bên B có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng ràng yêu cầu của bên B không hợp lý thì có quyền từ chối chỉnh sửa.

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Tổng chi phí thiết kế: 3.000.000 đồng (bằng chữ: Ba triệu đồng)

Đặt cọc: 1.000.000 đồng

Thời hạn thanh toán: Bên A thành toán cho bên B ngay sau khi nhận được bản thiết hoàn thiện, đồng thời bên B hoàn trả tiền cọc cho bên A tại thời điểm đó.

Phương thức thanh toán: chuyển khoản

Người nhận:                         STK:

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

– Nhận bản thiết kế đúng thời hạn và yêu cầu

– Yêu cầu bên B sửa đổi bản thiết kế theo yêu cầu

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp các thông tin cần thiết để bên B thiết kế banner

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1 Quyền của bên B

– Yêu cầu bên A cung cấp các thông tin cần thiết để thiết kế banner

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Thiết kế banner theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng tốt.

– Thay đổi thiết kế khi có yêu cầu trong thời gian quy định.

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B thanh toán chi phí theo tỷ lệ hoàn thành công việc cho bên A.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

 • Hết hạn hợp đồng;
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 10. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng thiết kế catalogue là hợp đồng thỏa thuẫn giữa bên thiết kế là cá nhân hoặc công ty thiết kế với bên xuất bản hoặc có nhu cầu phát hành tài liệu, ấn phẩm này vào mục đích quảng cáo cho đơn vị đó. Catalogue (một số nơi gọi là Catalog) là một quyển tài liệu, ấn phẩm quảng cáo được phát hành và phân phối qua các hệ thống cửa hàng hoặc qua email của công ty. Thiết kế Catalogue bao gồm hình ảnh và các đoạn miêu tả thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ đang được cung cấp bởi công ty đó.

Mẫu Hợp đồng thiết kế catalogue

CÔNG TY/ DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ CATALOGUE

Số:…/…..

 • – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • – Căn cứ các quy đinh liên quan khác;
 • – Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A ( BÊN THIẾT KẾ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (BÊN THUÊ THIẾT KẾ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng thiết kế catalogue (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG    

Bên A đồng ý thiết kế catalogue cho sản phẩm của bên B với những nội dung cụ thể sau:

1. Sản phẩm:…………………………………………………………………………

2. Lĩnh vực kinh doanh:…………………………………………………………….

3. Đối tượng khách hàng:……………………………………………………………

4. Mô tả yêu cầu của bên B:

– Màu sắc:……………………………………………………………………………

– Chất liệu:……………………………………………………………………………

– Bố cục:………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

1. Thời hạn thực hiện hợp đồng này được hai bên thoả thuận là từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

2. Trong đó, bên A phải hoàn thành thiết kế cho bên B đúng yêu cầu, chất lượng đã xác định tại Điều 1 hợp đồng muộn nhất vào …. giờ ngày …/…/….

3. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,… thì thời hạn hoàn thành giao hàng muộn nhất …ngày, nếu không bên A phải chịu trách nhiệm.

4. Bên B có trách nhiệm cung cấp thông tin, nội dung về sản phẩm trong vòng ..ngày sau khi hợp đồng được ký kết; thảo luận và đóng góp ý kiến trong quá trình bên A thiết kế.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

1. Bên A đồng ý thiết kế catalogue cho bên B với giá ……… VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)

2. Nếu không có thoả thuận khác, bên A sẽ thanh toán cho bên B thành 02 làn:

– Lần 1: Sau khi hợp đồng này có hiệu lực, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A …% tổng chi phí;

– Lần 2: Sau khi bên A bàn giao lại kết quả công việc cho bên B, bên B sẽ thanh toán cho bên A …% tổng chi phí còn lại.

5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản

6. Tài khoản (nếu cần):

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Tại Ngân hàng:

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1. Cam kết của bên A:            

– Thực hiện các công việc theo đúng tiến độ đã thống nhất;

– Thực hiện sửa lại các phần chưa phù hợp với yêu cầu của bên B cho hoàn chỉnh trong quá trình thiết kế;

– Bên A có trách nhiệm bảo đảm bí mật về thông tin sản phẩm mà bên B cung cấp;

– Xuất hóa đơn tài chính cho bên B ngay sau khi bên B thanh toán cho bên A;

– Thực hiện đúng các thoả thuận được quy định trong hợp đồng này.

2. Cam kết của bên B:

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin cần thiết về sản phẩm cho bên A;

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong catalogue theo pháp luật nhà nước;

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán chi phí cho bên A theo thoả thuận hợp đồng;

– Thực hiện đúng các thoả thuận được quy định trong hợp đồng này;

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

– Khi hết hạn hợp đồng và thủ tục thanh toán hoàn tất;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 6: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh trực tiếp bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ thời gian giao kết quả công việc thì phải bồi thường cho bên B …% giá trị hợp đồng.

3. Trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì phải bồi thường cho bên A …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án ………….. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng ….ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

5. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc và đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới sản phẩm;

6. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng;

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN THUÊ THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Thiết kế website là dịch vụ được sử dụng phổ biến khi doanh nghiệp hay cá nhân muốn xây dựng cho mình một trang web riêng, chuyên nghiệp và độc đáo. Hợp đồng thiết kế website đóng vai trò quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên; đảm bảo quá trình cung ứng dịch vụ diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Mẫu Hợp đồng thiết kế website

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 06 tháng 10 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH A

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: BÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH B

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

Sau khi nhận yêu cầu từ bên A, các bên thỏa thuận ký kết hợp đồng:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có nhu cầu thuê và bên B đồng ý nhận thiết kế website cho Công ty A:

 • Yêu cầu thiết kế được đính kèm hợp đồng
 • Thời gian thực hiện:

Điều 2. Cách thức thức hiện.

Bên A cung cấp thông tin, hình ảnh, nội dung trên file yêu cầu thiết kế do bên B cung cấp trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Bên B khởi tạo dự án cho bên A dựa vào thông tin thu thập được, bước đầy xây dựng giao diện bằng hình ảnh và gửi cho khách hàng (03-05 ngày). Bên A nhận bản giao diện lần 1 và gửi lại yêu cầu (nếu có)

Bên B dựa vào yêu cầu điều chỉnh của bên A tiến hành điều chỉnh lần 2 (tối đa 02 lần) ( 3 ngày)

Sau khi hai bên thống nhất giao diện cuối cùng, bên B tiến hành lập trình website và chức năng

Bên B thực hiện hoàn thiện website (07 ngày), sau đó chạy trên Internet

Bên A chỉnh sửa và góp ý thông qua coogn cụ Bugherd (tối đa 02 lần). Dựa trên các yêu cầu, bên B tiến hành hoàn thiện website.

Bảo hành: bên B bảo hành 12 tháng bao gồm sửa lỗi lập trình, lỗi code

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Tổng chi phí thiết kế: 6.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu triệu đồng)

Thời hạn thanh toán:

Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thiện website

Phương thức thanh toán: chuyển khoản

Người nhận:                         STK:

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã thỏa thuận.

– Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B, yêu cầu bên B xóa bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu về nội dung, hình ảnh và website thuộc sở hữu của bên A khi hợp đồng được thanh lý

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp các thông tin cần thiết để bên B thiết kế website

– Chịu trách nhiệm và tính xác thực của các thông tin đã giới thiệu, quảng cáo trên website. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền.

– Tuân thủ quy định pháp luật về sử dụng Internet

– Bảo vệ mật khẩu, quyền quản lý thông tin website trong suốt thời gian sử dụng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1 Quyền của bên B

– Yêu cầu bên A cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng website

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Xây dựng website theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn.

– Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của bên B

– Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn bên A thực hiện các thao tác trên website

– Khắc phục sự cố trong thời gian bảo hành nhanh chóng (trong 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin yêu cầu bảo hành)

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

 • Hết hạn hợp đồng;
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 10. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật tuyệt đối các bất kì thông tin hoặc tài liệu nào có chứ thông tin bảo mật của các bên cho đến khi: công ty đã chấm dứt hoạt động; các thông tin mật đã được công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng. Không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mật mà mình đã nhận được trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 11. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Ấn phẩm là sản phầm được làm bởi công nghệ in ấn hoặc có thể phát hành dưới dạng truyền thông, chúng có nội dung, hình ảnh, thông tin doanh nghiệp cần gửi tới cộng đồng. Hợp đồng thiết kế ấn phẩm là văn bản thỏa thuận giữa bên có nhu cầu và bên thiết kế để thiết kế ấn phẩm theo yêu cầu nhằm phục vụ cho các hoạt động của bên thuê thiết kế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ ẤN PHẨM

Số:

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2019;

Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 08 tháng 10 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH A

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: BÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH B

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

Sau khi nhận yêu cầu từ bên A, các bên thỏa thuận ký kết hợp đồng:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có nhu cầu thuê và bên B đồng ý nhận thiết kế ấn phẩm văn phòng cho Công ty A:

Đối tượng thiết kế: Logo, Name Card, phong bì, kẹp file, thẻ nhân viên, sổ tay, lịch để bàn.

Thời gian:

Yêu cầu về thiết kế:

+ Font chữ và màu sắc của chữ trên các ấn phẩm giống nhau, sử dụng nền làm nổi bật thông tin của ấn phẩm.

+ Bố cục thống nhất, sắp xếp thứ tự thông tin hợp lý.

+ Logo và tên Công ty in chìm dưới các ấn phẩm, họa tiết đơn giản.

Mục đích: nhằm tạo điểm nhấn riêng cho công ty, giúp nhận diện thương hiệu, phục vụ cho việc quảng cáo công ty, nâng cao giá trị thương hiệu, thể hiện sự chuyên nghiệp của công ty.

Điều 2. Cách thức thức hiện

Bên A cung cấp các thông tin cần thiết để bên B tiến hàng lên ý tưởng thiết kế (tên công ty, địa chỉ, số hotline/fax/tel, email,…) ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hợp đòng có hiệu lực, bên B thiết kế các ấn phẩm theo yêu cầu và gửi cho bên A. Bên A có quyền yêu cầu thay đổi hợp lý thiết kế trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được bản thiết kế. (số lần yêu cầu thay đổi không quá 03 lần).

Bên B bảo đảm các thiết kế độc đáo, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Chí phí:

 • Thiết kế logo: 6.000.000 đồng
 • Thiết kế Name Card: 500.000 đồng
 • Thiết kế phòng bì: 500.000 đồng
 • Thiết kế kẹp file: 500.000 đồng
 • Thiết kế thẻ nhân viên: 500.000 đồng
 • Thiết kế sổ: 1.000.000 đồng
 • Thiết kế lịch để bàn: 2.000.000 đồng

Tổng chi phí: 11.000.000 đồng (bằng chữ: Mười một triệu đồng)

Thời hạn thanh toán:

 • Đợt 1: thanh toán 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực
 • Đợt 2: thanh toán 50% giá trị hợp đồng sau bên A đồng ý với thiết kế của bên B.

Hình thức thanh toán: chuyển khoản

Người nhận:……………..STK

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã thỏa thuận.

– Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B, yêu cầu bên B xóa bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu về nội dung, hình ảnh và các thiết kế thuộc sở hữu của bên A khi hợp đồng được thanh lý

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp các thông tin cần thiết để bên B thiết kế ấn phẩm

– Chịu trách nhiệm và tính xác thực của các thông tin đã cung cấp. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền.

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1 Quyền của bên B

– Yêu cầu bên A cung cấp các thông tin cần thiết để thiết kế ấn phẩm văn phòng

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Thiết kế ấn phẩm theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn;

– Tuân thủ pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền nếu thiết kế của bên B vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

– Thay đổi thiết kế theo yêu cầu hợp lý từ bên A.

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại      

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

 • Hết hạn hợp đồng;
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 10. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật tuyệt đối các bất kì thông tin hoặc tài liệu nào có chứ thông tin bảo mật của các bên cho đến khi: công ty đã chấm dứt hoạt động; các thông tin mật đã được công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng. Không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mật mà mình đã nhận được trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 11. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Brochure là một quyển tạp chí nhỏ, là một dạng ấn phẩm quảng cáo có các hình ảnh và thông tin chung về sản phẩm hay dịch vụ nổi bật của doanh nghiệp mong muốn giới thiệu rộng rãi đến khách hàng tiềm năng.

CÔNG TY/ DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ BROCHURE

Số:…/…..

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ các quy đinh liên quan khác;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A ( BÊN THIẾT KẾ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (BÊN THUÊ THIẾT KẾ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng thiết kế brochure (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG     

Bên A đồng ý thiết kế brochure cho sản phẩm của bên B với những nội dung cụ thể sau:

1. Sản phẩm:…………………………………………………………………………

2. Lĩnh vực kinh doanh:…………………………………………………………….

3. Hình thức brochure:

– Tone màu:…………………………………………………………………………

– Chất liệu:……………………………………………………………………………

– Bố cục:………………………………………………………………………………

– Số lượng trang:……………………………………………………………………..

4. Nội dung brochure:

– Đặc trưng của sản phẩm:…………………………………………………………

– Chương trình khuyến mãi:…………………………………………………………

– Profile doanh nghiệp:………………………………………………………………..

5. Mục đích sử dụng brochure:………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

1. Thời hạn thực hiện hợp đồng này được hai bên thoả thuận là từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

2. Trong đó, bên A phải hoàn thành thiết kế cho bên B đúng yêu cầu, chất lượng đã xác định tại Điều 1 hợp đồng và giao cho bên B duyệt muộn nhất vào …. giờ ngày …/…/….

3. Bên B có trách nhiệm cung cấp thông tin, nội dung về sản phẩm trong vòng … ngày sau khi hợp đồng được ký kết; thảo luận và đóng góp ý kiến trong quá trình bên A thiết kế.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

1. Bên A đồng ý thiết kế brochure cho bên B với giá ……… VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)

2. Nếu không có thoả thuận khác, bên A sẽ thanh toán cho bên B thành 02 lần:

– Lần 1: Sau khi hợp đồng này có hiệu lực, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A …% tổng chi phí;

– Lần 2: Sau khi bên A bàn giao lại kết quả công việc cho bên B, bên B sẽ thanh toán cho bên A …% tổng chi phí còn lại.

5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản

6. Tài khoản (nếu cần):

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Tại Ngân hàng:

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1. Cam kết của bên A:            

– Thực hiện các công việc theo đúng tiến độ đã thống nhất;

– Thực hiện sửa lại các phần chưa phù hợp với yêu cầu của bên B cho hoàn chỉnh trong quá trình thiết kế;

– Bên A có trách nhiệm bảo đảm bí mật về thông tin sản phẩm mà bên B cung cấp;

– Xuất hóa đơn tài chính cho bên B ngay sau khi bên B thanh toán cho bên A;

– Thực hiện đúng các thoả thuận được quy định trong hợp đồng này.

2. Cam kết của bên B:

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin cần thiết về sản phẩm cho bên A;

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong brochure theo pháp luật nhà nước;

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán chi phí cho bên A theo thoả thuận hợp đồng;

– Thực hiện đúng các thoả thuận được quy định trong hợp đồng này;

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

– Khi hết hạn hợp đồng và thủ tục thanh toán hoàn tất;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 6: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh trực tiếp bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ thời gian giao kết quả công việc thì phải bồi thường cho bên B …% giá trị hợp đồng.

3. Trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì phải bồi thường cho bên A …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án ………….. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng ….ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

5. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc và đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới sản phẩm;

6. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng;

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN THUÊ THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Logo có vai trò quan trọng với một thương hiệu, một doanh nghiệp muốn xây dựng chỗ đứng và hình ảnh của mình trên thị trường. Dịch vụ thiết kế logo giúp tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho công ty ngày từ khi khởi nghiệp. Hợp đồng thiết kế logo là văn bản thỏa thuận giữa bên có nhu cầu thuê và bên thiết kế logo để đảm bảo logo được thiết kế theo yêu cầu, sáng tạo, độc đáo và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ LOGO

Số:

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2019;

Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 08 tháng 10 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH A

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: BÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH B

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

Sau khi nhận yêu cầu từ bên A, các bên thỏa thuận ký kết hợp đồng:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có nhu cầu thuê và bên B đồng ý nhận thiết Logo cho Công ty A:

 • Đối tượng: Logo Công ty A
 • Thời gian:
 • Yêu cầu về thiết kế:

+ Màu sắc: màu chủ đạo trắng – đen

+ Cân bằng các yếu tố : đường nét, font chữ, biểu tượng, kí tự,….tạo sự hài hóa, cân đối cho logo.

+ Biểu hiện thông điệp của công ty thông qua logo

+ Thiết kế logo phải có điểm nhất khác biệt.

Điều 2. Cách thức thức hiện

Bên A cung cấp các thông tin cần thiết để bên B tiến hàng lên ý tưởng thiết kế ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên B gửi khách hàng định hướng thiết kế Logo theo các phong cách khác nhau để bên B lựa chọn (01 ngày)

Trong thời hạn 05 ngày kể từ các bên thống nhất bản định hướng Logo, bên B tiến hành lên ý tưởng và hoàn thiện bản thiết kế và gửi cho bên A phương án thiết kế định kèm thuyết minh ý nghĩa. Bên A đồng ý với bản thiết kế hoặc yêu cầu thay đổi, sữa chữa trong thời hạn 02 ngày (không quá 02 lần). Bên B có trách nhiệm sữa chữa theo yêu cầu trong thời hạn 03 ngày tiếp theo.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày các bên thống nhất bản thiết kế, bên B chốt mẫu thiết kế và hoàn thiện bản thiết kế. Bên B gửi toàn bộ File gốc và Guideline hướng dẫn sử dụng.

Bên B cam kết:

 • Mẫu thiết kế ấn tượng, nổi bật, phản ánh rõ nét thương hiệu của công ty
 • Bàn giao đầy đủ các file PNG, PDF, file Vector, link dowload, bản hướng dẫn chi tiết sử dụng, bản ý tưởng và thông điệp logo mang lại.
 • Logo bên B thiết kế dễ dàng đăng ký bản quyền Logo, nhãn hiệu

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Tổng chi phí: 7.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy triệu đồng)

Thời hạn thanh toán:

 • Đợt 1: thanh toán 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực
 • Đợt 2: thanh toán 50% giá trị hợp đồng sau bên A đồng ý với thiết kế của bên B.

Hình thức thanh toán: chuyển khoản

Người nhận:……………..STK

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã thỏa thuận.

– Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B, yêu cầu bên B xóa bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu về nội dung, hình ảnh và thiết kế thuộc sở hữu của bên A khi hợp đồng được thanh lý

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp các thông tin cần thiết để bên B thiết kế ấn phẩm

– Chịu trách nhiệm và tính xác thực của các thông tin đã cung cấp. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền.

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1 Quyền của bên B

– Yêu cầu bên A cung cấp các thông tin cần thiết để thiết kế logo

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Thiết kế logo theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn;

– Tuân thủ pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền nếu thiết kế của bên B vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

– Thay đổi thiết kế theo yêu cầu hợp lý từ bên A.

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại      

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

 • Hết hạn hợp đồng;
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 10. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật tuyệt đối các bất kì thông tin hoặc tài liệu nào có chứ thông tin bảo mật của các bên cho đến khi: công ty đã chấm dứt hoạt động; các thông tin mật đã được công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng. Không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mật mà mình đã nhận được trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 11. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng thiết kế sân vườn, ngoại thất được các kỹ sư thiết kế thường xuyên sử dụng. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, ngày càng nhiều các sản phẩm tinh vi được đưa vào sử dụng. Nhưng làm sao để phát huy tốt nhất những công năng này, đây là công việc của những kiến trúc sư.

Mẫu Hợp đồng thiết kế sân vườn, ngoại thất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ SÂN VƯỜN NGOẠI THẤT

Số:

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
 • Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Công ty X, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THIẾT KẾ

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số điện thoại

BÊN B: BÊN THUÊ THIẾT KẾ

Ông: Nguyễn Văn B

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thương lượng, các bên thống nhất các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên B có nhu cầu thuê và bên A đồng ý nhận thiết kế sân vườn ngoại thất cho bên B:

 • Địa điểm
 • Diện tích:
 • Thời gian

Bên A thiết kế sân vườn, ngoại thất cho bên B với tiêu chí: có hồ cá, không gian thoáng mát, ngoại thất bằng gỗ.

Điều 2. Cách thức thực hiện

Bên A cử người tới địa điểm bên B yêu cầu để khảo sát

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên A gửi bản thiết kế chi tiết cho bên B tham khảo.

Sau khi thống nhất bản thiết kế, trong thời hạn 15 ngày, bên A tiến hành thiết kế và hoàn thiện

Điều 3. Chi phí và cách thức thanh toán

Chi phí thiết kế bản vẽ: 5.000.000 đồng

Bên B thanh toán cho bên A sau khi thống nhất bản vẽ thiết kế

Chi phí thi công: từ 100.000.000 – 150.000.000 triệu đồng

(Chi phí thi công sẽ do bên A ứng trước, sau khi hoàn thiện, bên B sẽ thanh toán toàn bộ chi phí)

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Người nhận:

STK

Thanh toán chậm: trường hợp bên B chậm thanh toán cho bên A thì bên B phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1 Quyền của bên A

– Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Yêu cầu bên B hỗ trợ quá trình thi công thiết kế diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Thiết kế sân vườn, ngoại thất theo yêu cầu của bên B

– Tiến hành thi công đảm bảo an toàn, phù hợp và đảm bảo chất lượng.

– Cung cấp hóa đơn, chứng từ cần thiết cho quá trình thanh toán.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1 Quyền của bên B

– Yêu cầu bên B thiết kế theo các tiêu chí bên B đặt ra.

– Yêu cầu cung cấp các hóa đơn chứng từ khi thanh toán hợp đồng

– Giám sát quá trình thi công.

5.2 Nghĩa vụ của bên B

– Hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công của bên A

– Thanh toán đúng hạn, đầy đủ

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B thanh toán chi phí theo tỷ lệ hoàn thành công việc cho bên A.

Điều 9. Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp:

– Việc thiết kế, thi công trên mảnh đất đang xảy ra tranh chấp hoặc bất hợp pháp

– Sự kiện bất khả kháng kéo dài hoặc không khắc phục được

– Bên B không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục hợp đồng.

Điều 10. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                 BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo


Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo, hợp đồng thi công quảng cáo, màn hình led, thi công sân vườn, chăm sóc cây cảnh, cảnh quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo)

Số:………./HĐDV

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm………….. tại……………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ): CÔNG TY………………..

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:………………………. Cấp ngày …../…../…….. bởi……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..

Số điện thoại:………………………… Số email/fax (nếu có):…………………..

Người đại diện Ông/bà: ………………………………………… theo hợp đồng ủy quyền số:…………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………… cấp ngày …./…./…….. tại………………………

BÊN B (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ): CÔNG TY………………..

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:………………………. Cấp ngày …../…../…….. bởi……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..

Số điện thoại:………………………… Số email/fax (nếu có):…………………..

Người đại diện Ông/bà: ………………………………………… theo hợp đồng ủy quyền số:…………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………… cấp ngày …./…./…….. tại………………………

Hai BÊN đã thỏa thuận thống nhất với nhau những nội dung cơ bản của hợp đồng như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A cung thực hiện việc thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo cho Bên B

Điều 2. SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ

Chất lượng của dịch vụ mà bên A cung cấp  phải đám bảo các yêu cầu sau:

……………………………………………

Điều 3. GIÁ VÀ PHƯƠNG THANH TOÁN

-Giá dịch vụ:……………………. VNĐ (bằng chữ:……………………………….… việt nam đồng).

-Thuế VAT 10%: ………………………. VNĐ (bằng chữ:……………………………. Việt Nam đồng).

Tổng là:……………………….. VNĐ (bằng chữ:…………………. Việt Nam đồng).

-BÊN B sẽ thanh toán số tiền trên theo phương thức …………………….. Và được thanh toán …. lần vào …………..

Theo số tài khoản của Bên A (nếu có) là: ………………….

Điều 4. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn …….. năm. Được bắt đầu vào ngày …../…./……… và kết thúc vào ngày …./…./……

Địa điểm thực hiện hợp đồng:…………………………………..

Phương thức thực hiện Hợp đồng:………………………………..

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1./Bên A có quyền sau:

-Yêu cầu bên B cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên B mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên B.

-Yêu cầu bên B trả tiền dịch vụ.

2./Bên A có nghĩa vụ sau:

-Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác được ghi nhận trong Hợp đồng này.

-Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên B.

-Bảo quản và phải giao lại cho bên B tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

-Báo ngay cho bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

-Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1./Quyền của Bên B

-Yêu cầu bên A thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

-Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2./Nghĩa vụ của Bên B

-Cung cấp cho bên A thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc nếu việc thực hiện công việc đòi hỏi.

-Trả tiền dịch vụ cho bên A theo thỏa thuận.

Điều 7. CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng này chấm dứt trong trường hợp:

-Bên A hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng này;

-Hết thời hạn được ghi nhận trong hợp đồng;

-Hai bên thỏa thuận thống nhất bằng văn bản chấm dứt Hợp đồng trước khi hoàn thành công việc.

Điều 8. TIẾP TỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo Hợp đồng trên mà công việc chưa hoàn thành và bên A vẫn tiếp tục thực hiện công việc, bên B biết nhưng không phản đối thì Hợp đồng này được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

Điều 9. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua:

-Thương lượng và hòa giải giữa các Bên.

-Hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Điều 10. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……………

Hai bên có thể sửa đổi, nổ sung, thay thế hợp đồng nếu Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất bằng văn bản.

Hợp đồng này gồm ……. trang, được lập thành …. (…) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….. bản để thực hiện.

Đại diện Bên A
(Ký và đóng dấu)
Đại diện Bên B
(ký và đóng dấu)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN
 ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com