Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

—————o0o—————

…….., ngày… tháng… năm 201…

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án…..

Số ……/ HĐCNDA

Căn cứ  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án ….. số ….. ngày … tháng …năm …..của……

Chúng tôi gồm:……………………………………………………………………

Bên chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên chuyển nhượng):

TỔNG CÔNG TY ………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: …………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..

Điện thoại: ………………………………..                                   Fax: ………………………………..

Email: …………………………………..                           Website:…………………………………..

Đại diện Chủ sở hữu Công ty: …………………………………..

Đại diện trực tiếp Chủ sở hữu: …………………………………..

Đại diện theo pháp luật của công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên:

Ông/Bà :…………………………………..

Sinh ngày: ……………..               Dân tộc: ………………          Quốc tịch: …………………….

Số CMND: …………….

Cấp ngày: ……………….                    Nơi cấp: ……………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

……………………………………………………………………………………………

 

Bên nhận chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên nhận chuyển nhượng ):

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..

Điện thoại: …………………………………..                  Fax: …………………………………..

Email: …………………………………..                         Website: …………………………………..

Đại diện theo pháp luật của công ty:

Bà :…………………………………..                                   Chức vụ: …………………………………..

Sinh ngày: ……………………..           Dân tộc: …………..                Quốc tịch: …………………..

Số CMND: …………………………………..

Cấp ngày: …………………………………..                   Nơi cấp: …………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án …..

với các nội dung sau:

Điều I. Nội dung toàn bộ dự án được chuyển nhượng:

1. Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt.

2. Kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án.

Điều II. Giá chuyển nhượng:

Bằng số: …………………..VNĐ (Bằng chữ: …………………………..ngàn đồng)

Điều III. Phương thức thanh toán:

(bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác)………… , trong đó:

– Trả lần đầu là:…………………………đồng vào ngày……./………/……..

– Trả tiếp là: ……………………………đồng vào ngày……./………/………

Các quy định khác do hai bên thoả thuận:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Điều IV. Bàn giao và nhận dự án :

1. Cách thức bàn giao : bàn giao trên hồ sơ, bàn giao trên thực địa…

2. Thời gian bàn giao ………………………………………

Điều III. Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng :

1. Quyền của Bên chuyển nhượng :

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn bộ dự án đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.

c) Các quyền lợi khác do hai bên thoả thuận.

2. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

a) Bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại;

b) Bảo vệ, quản lý toàn bộ dự án trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự án cả về hồ sơ và trên thực địa.

c) Thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan về việc chuyển nhượng dự án.

d) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thoả thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng.

d) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận.

Điều IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng:

a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện tiếp dự án ;

c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng

d) Các quyền lợi khác do hai bên thoả thuận

2. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

a) Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng đã ghi trong Hợp đồng;

b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách hàng mà các bên đã thống nhất

b) Tiếp nhận toàn bộ dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã thoả thuận;

c) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng,…)

d) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận.

Điều V. Các thoả thuận khác (nếu có)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Điều VI. Cam kết của hai bên

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, hai bên bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải quyết tranh chấp do Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng lập thêm được hai bên ký kết sẽ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

2. Hợp đồng này được lập thành … bản và có giá trị như nhau.

Hợp đồng chuyển nhượng dự án này có hiệu lực kể từ ngày có sự phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền./.

Bên chuyển nhượng

(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

Bên nhận chuyển nhượng

(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com