Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


HỢP ĐỒNG SỐ : ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

 1. Ông (Bà): …………………………………………………………..sinh năm…………………..
 • – Chứng minh nhân dân số:………………………………… do:………………………………..
 • cấp ngày…………………..tháng……………………năm………………………………….
 • – Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • – Địa chỉ th­ờng trú:……………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 • – Diện tích đất chuyển đổi:…………………………………………………………………………… m2
 • – Loại đất:………………………………………………… Hạng đất (nếu có) ………………………….
  • – Thửa số:………………………………………………………………………………………………………….
  • – Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………………….
  • – Thời hạn sử dụng đất còn lại:………………………………………………………………………….
  • – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………….. …………………………………..
  • cấp ngày…………… tháng …………… năm ………………………………………………………………
 •  

2. Ông (Bà): ……………………………………………………………. sinh năm………………….

 • – Chứng minh nhân dân số:……………… ……………..do:……………………………….
 • cấp ngày………………tháng……………….năm…………………………………………………….
 • – Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • – Địa chỉ th­ờng trú:……………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………….
 • – Diện tích đất chuyển đổi:…………………………………………………………………………… m2
 • – Loại đất:………………………………………………… Hạng đất (nếu có) ………………………….
  • – Thửa số:………………………………………………………………………………………………………….
  • – Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………………….
  • – Thời hạn sử dụng đất còn lại:………………………………………………………………………….
  • – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………….. …………………………………..
  • cấp ngày…………… tháng …………… năm ………………………………………………………………
  •  
 1. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây :

a) Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã mô tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I hợp đồng này.

b) Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.

c) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, lệ phí tr­ớc bạ ghi nợ tr­ớc đây (nếu có), lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có).

d) Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong bản hợp đồng này do lỗi của mình thì bên đó phải bồi th­ờng thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật.

4. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có):………………………

 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Thỏa thuận về tài sản gắn liền với thửa đất chuyển đổi (nếu có)………………..
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….

Hợp đồng này lập tại ……………….ngày…. tháng…. năm …… thành …….. bản và có giá trị nh­ nhau, có hiệu lực kể từ ngày đ­ợc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền d­ới đây xác nhận.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

(ký và ghi rõ họ tên)

 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ N­ỚC

1. Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, ph­ờng, thị trấn nơi có đất chuyển đổi:

– Về giấy tờ sử dụng:…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất:………………………………………………………………………………………

Chủ sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………..

Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………….

Diện tích:…………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………….

Số thửa đất:………………………………………………………………………………………………………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc tr­ờng hợp đ­ược chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………

(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

2. Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện nơi có đất chuyển đổi:

– Về giấy tờ sử dụng:…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất:………………………………………………………………………………………

Chủ sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………..

Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………….

Diện tích:…………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………….

Sồ thửa đất:………………………………………………………………………………………………………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc tr­ờng hợp đ­ược chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

         Ngày … tháng …. năm                                             

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN …………

         (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)                           (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú: Tr­ường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại nông thôn thì xác nhận vào mục 1

Tr­ường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại đô thị thì xác nhận vào mục 1,2.

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


HỢP ĐỒNG SỐ : ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

 1. Ông (Bà): …………………………………………………………..sinh năm…………………..
 • – Chứng minh nhân dân số:………………………………… do:………………………………..
 • cấp ngày…………………..tháng……………………năm………………………………….
 • – Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • – Địa chỉ th­ờng trú:……………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 • – Diện tích đất chuyển đổi:…………………………………………………………………………… m2
 • – Loại đất:………………………………………………… Hạng đất (nếu có) ………………………….
  • – Thửa số:………………………………………………………………………………………………………….
  • – Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………………….
  • – Thời hạn sử dụng đất còn lại:………………………………………………………………………….
  • – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………….. …………………………………..
  • cấp ngày…………… tháng …………… năm ………………………………………………………………
 •  

2. Ông (Bà): ……………………………………………………………. sinh năm………………….

 • – Chứng minh nhân dân số:……………… ……………..do:……………………………….
 • cấp ngày………………tháng……………….năm…………………………………………………….
 • – Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • – Địa chỉ th­ờng trú:……………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………….
 • – Diện tích đất chuyển đổi:…………………………………………………………………………… m2
 • – Loại đất:………………………………………………… Hạng đất (nếu có) ………………………….
  • – Thửa số:………………………………………………………………………………………………………….
  • – Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………………….
  • – Thời hạn sử dụng đất còn lại:………………………………………………………………………….
  • – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………….. …………………………………..
  • cấp ngày…………… tháng …………… năm ………………………………………………………………
  •  
 1. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây :

a) Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã mô tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I hợp đồng này.

b) Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.

c) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, lệ phí tr­ớc bạ ghi nợ tr­ớc đây (nếu có), lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có).

d) Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong bản hợp đồng này do lỗi của mình thì bên đó phải bồi th­ờng thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật.

4. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có):………………………

 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Thỏa thuận về tài sản gắn liền với thửa đất chuyển đổi (nếu có)………………..
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….

Hợp đồng này lập tại ……………….ngày…. tháng…. năm …… thành …….. bản và có giá trị nh­ nhau, có hiệu lực kể từ ngày đ­ợc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền d­ới đây xác nhận.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

(ký và ghi rõ họ tên)

 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ N­ỚC

1. Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, ph­ờng, thị trấn nơi có đất chuyển đổi:

 

– Về giấy tờ sử dụng:…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất:………………………………………………………………………………………

Chủ sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………..

Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………….

Diện tích:…………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………….

Số thửa đất:………………………………………………………………………………………………………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc tr­ờng hợp đ­ược chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………

(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

2. Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện nơi có đất chuyển đổi:

 

– Về giấy tờ sử dụng:…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất:………………………………………………………………………………………

Chủ sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………..

Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………….

Diện tích:…………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………….

Sồ thửa đất:………………………………………………………………………………………………………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc tr­ờng hợp đ­ược chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

         Ngày … tháng …. năm                                             

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN …………

         (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)                           (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú: Tr­ường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại nông thôn thì xác nhận vào mục 1

Tr­ường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại đô thị thì xác nhận vào mục 1,2.

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com