Mẫu Giấy xác nhận – Học viện tư pháp

ISO 9000-Mẫu 07/CTHV

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

–––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

        Hà Nội, ngày          tháng          năm 201…

GIẤY XÁC NHẬN

Học viện Tư pháp xác nhận:

Học viên (viết chữ in):……………………………………..Nam/Nữ:…………Dân tộc :………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………….Nơi sinh: ……………………………….

Hiện đang học lớp:..……- Đào tạo nghiệp vụ:……………………… Khoá ……đợt…..

Thời gian học: Từ ngày:…./…../201… đến ngày …./…../201…

Địa điểm học: ……………….……………………………………….………………….

……..…………………………………………………….………………………….……

Lý do xác nhận: ……………….……………………………………….………………..

……..…………………………………………………….………………………….……

……………………………………………………………………………………………

 

TL. GIÁM ĐỐC

  TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HỌC VIÊN

  

……………………………..

 

Học viên

(ký tên, ghi rõ họ, đệm, tên)

 

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giấy xác nhận – Học viện tư pháp

ISO 9000-Mẫu 07/CTHV

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

–––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

        Hà Nội, ngày          tháng          năm 201…

GIẤY XÁC NHẬN

Học viện Tư pháp xác nhận:

Học viên (viết chữ in):……………………………………..Nam/Nữ:…………Dân tộc :………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………….Nơi sinh: ……………………………….

Hiện đang học lớp:..……- Đào tạo nghiệp vụ:……………………… Khoá ……đợt…..

Thời gian học: Từ ngày:…./…../201… đến ngày …./…../201…

Địa điểm học: ……………….……………………………………….………………….

……..…………………………………………………….………………………….……

Lý do xác nhận: ……………….……………………………………….………………..

……..…………………………………………………….………………………….……

……………………………………………………………………………………………

 

TL. GIÁM ĐỐC

  TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HỌC VIÊN

  

……………………………..

 

Học viên

(ký tên, ghi rõ họ, đệm, tên)

 

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com