Mẫu GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày ……tháng …… năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………                        Giới tính: ………….

Chức danh: Giám đốc                                    Sinh ngày: ………….

Dân tộc: ………….                                               Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ………….          Ngày cấp: ………….

Nơi cấp: Công an ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………….

Chỗ ở hiện tại: ………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………… Fax: …………………

Email: ……………………………………………………………………….. Website: ………………………………..

Là người đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký công ty cổ phần với các nội dung sau:

 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
X
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi  
 1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………….COMPANY

Tên công ty viết tắt (nếu có): …………. .,JSC

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………….

Xã/Phường/Thị trấn: Phường ………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận ………….

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: ……………………………………………………………….. Fax: ……………………………………….

Email: ……………………………………………………………………….. Website: ………………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh[1] (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

 

 1. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ……….000.000 VNĐ (Viết bằng chữ: Ba tỷ đồng)

Tổng số cổ phần, loại cổ phần: ……….000 cổ phần – loại cổ phần phổ thông

Mệnh giá từng loại cổ phần:  10.000 VNĐ/ cổ phần

 1. Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán: 0 cổ phần phổ thông.
 2. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

100%

……….000.000 VNĐ

Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng 100% ……….000.000 VNĐ
 1. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu):Gửi kèm
 2. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
 3. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
 4. Thông tin đăng ký thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có) :

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):

Điện thoại: …………………………………………………………….

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………….

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Điện thoại:                                      Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
x
Hạch toán phụ thuộc  
5 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT(có/không): không
7 Đăng ký xuất khẩu (có/không): có
8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
    Giá trị gia tăng
x
    Tiêu thụ đặc biệt  
    Thuế xuất, nhập khẩu
x
    Tài nguyên  
    Thu nhập doanh nghiệp
x
    Môn bài
x
    Tiền thuê đất  
    Phí, lệ phí  
    Thu nhập cá nhân
x
    Khác  
10 Ngành, nghề kinh doanh chính[2]: …………………………..
 1. Số lượng lao động: 10 người
 2. Thông tin về doanh nghiệp được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tôi cam kết:

 • Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:

– Danh sách cổ đông sáng lập;

– Điều lệ Công ty

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

 

 

TRẦN THỊ HIỀN

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày ……tháng …… năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………                        Giới tính: ………….

Chức danh: Giám đốc                                    Sinh ngày: ………….

Dân tộc: ………….                                               Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ………….          Ngày cấp: ………….

Nơi cấp: Công an ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………….

Chỗ ở hiện tại: ………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………… Fax: …………………

Email: ……………………………………………………………………….. Website: ………………………………..

Là người đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký công ty cổ phần với các nội dung sau:

 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
X
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi  
 1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………….COMPANY

Tên công ty viết tắt (nếu có): …………. .,JSC

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………….

Xã/Phường/Thị trấn: Phường ………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận ………….

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: ……………………………………………………………….. Fax: ……………………………………….

Email: ……………………………………………………………………….. Website: ………………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh[1] (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

 

 1. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ……….000.000 VNĐ (Viết bằng chữ: Ba tỷ đồng)

Tổng số cổ phần, loại cổ phần: ……….000 cổ phần – loại cổ phần phổ thông

Mệnh giá từng loại cổ phần:  10.000 VNĐ/ cổ phần

 1. Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán: 0 cổ phần phổ thông.
 2. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

100%

……….000.000 VNĐ

Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng 100% ……….000.000 VNĐ
 1. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu):Gửi kèm
 2. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
 3. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
 4. Thông tin đăng ký thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có) :

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):

Điện thoại: …………………………………………………………….

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………….

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Điện thoại:                                      Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
x
Hạch toán phụ thuộc  
5 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT(có/không): không
7 Đăng ký xuất khẩu (có/không): có
8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
    Giá trị gia tăng
x
    Tiêu thụ đặc biệt  
    Thuế xuất, nhập khẩu
x
    Tài nguyên  
    Thu nhập doanh nghiệp
x
    Môn bài
x
    Tiền thuê đất  
    Phí, lệ phí  
    Thu nhập cá nhân
x
    Khác  
10 Ngành, nghề kinh doanh chính[2]: …………………………..
 1. Số lượng lao động: 10 người
 2. Thông tin về doanh nghiệp được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tôi cam kết:

 • Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:

– Danh sách cổ đông sáng lập;

– Điều lệ Công ty

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

 

 

TRẦN THỊ HIỀN

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com