Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình báo cáo tài chính lỗ


CÔNG TY…………..

Số:……../………………

V/v: Giải trình báo cáo tài chính lỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH LỖ

Kính gửi: Chi cục thuế Quận/Huyện…………………

Chúng tôi, Công ty………………………, bằng văn bản này chúng tôi xin giải trình về số liệu Báo cáo tài chính năm…….như sau:

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm…………………………….

Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………….. Fax:………………………………….

Đại diện theo pháp luật:………………………………………………….. Chức vụ:……………………………

Thuế thu nhập doanh nghiệp

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          

Thuế Giá trị gia tăng còn phải nộp

Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          

 

Các thay đổi trên báo cáo tài chính

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          
           

Hồ sơ gửi kèm

Tờ khai quyết toán thuê TNDN theo mẫu 03/TNDN

Việc chuyển lỗ của năm 2018 được xác định như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Công ty cam kết những nội dung về số liệu báo cáo trên là đúng sự thật và công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Có hồ sơ kèm theo)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình báo cáo tài chính


CÔNG TY…………..

Số:……../………………

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         ……., ngày……tháng……năm……

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo quyết toán bổ sung năm 2012)

Kính gửi: Chi cục thuế Quận/Huyện……………………………………..

Chúng tôi, Công ty………………………, bằng văn bản này chúng tôi xin giải trình về số liệu Báo cáo tài chính năm…….như sau:

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm…………………………….

Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………….. Fax:………………………………….

Đại diện theo pháp luật:………………………………………………….. Chức vụ:……………………………

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          

Thuế Giá trị gia tăng còn phải nộp

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          

 

Các thay đổi trên báo cáo tài chính

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          
           

Công ty cam kết những nội dung về số liệu báo cáo trên là đúng sự thật và công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình báo cáo tài chính


CÔNG TY…………..

Số:……../………………

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         ……., ngày……tháng……năm……

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo quyết toán bổ sung năm 2012)

Kính gửi: Chi cục thuế Quận/Huyện……………………………………..

Chúng tôi, Công ty………………………, bằng văn bản này chúng tôi xin giải trình về số liệu Báo cáo tài chính năm…….như sau:

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm…………………………….

Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………….. Fax:………………………………….

Đại diện theo pháp luật:………………………………………………….. Chức vụ:……………………………

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          

Thuế Giá trị gia tăng còn phải nộp

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          

 

Các thay đổi trên báo cáo tài chính

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          
           

Công ty cam kết những nội dung về số liệu báo cáo trên là đúng sự thật và công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình báo cáo tài chính lỗ


CÔNG TY…………..

Số:……../………………

V/v: Giải trình báo cáo tài chính lỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH LỖ

Kính gửi: Chi cục thuế Quận/Huyện…………………

Chúng tôi, Công ty………………………, bằng văn bản này chúng tôi xin giải trình về số liệu Báo cáo tài chính năm…….như sau:

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm…………………………….

Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………….. Fax:………………………………….

Đại diện theo pháp luật:………………………………………………….. Chức vụ:……………………………

Thuế thu nhập doanh nghiệp

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          

Thuế Giá trị gia tăng còn phải nộp

Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          

 

Các thay đổi trên báo cáo tài chính

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Số theo quyết toán nộp ngày……… Số theo quyết toán điều chỉnh Chênh lệch Lý do
A B (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)
1          
2          
           

Hồ sơ gửi kèm

Tờ khai quyết toán thuê TNDN theo mẫu 03/TNDN

Việc chuyển lỗ của năm 2018 được xác định như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Công ty cam kết những nội dung về số liệu báo cáo trên là đúng sự thật và công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Có hồ sơ kèm theo)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com