Đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

 • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
 • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
 • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
 • Chủ thể viết Đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
 • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
 • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
 • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
 • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu TP/HT-1999-Đ.1

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VIỆC CỬ GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………………………………….

Chúng tôi (Tôi) là:

Họ và tên Ông
   
Ngày, tháng, năm sinh    
Nghề nghiệp    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi thường trú/Tạm trú (1)    
Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ

 

thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

   

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi (tôi) là người giám hộ đương nhiên của người có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………………………………………………Giới tính………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………………Quốc tịch:……………………………….

Nơi thường trú/Tạm trú (1):………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người cần được giám hộ:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do cử giám hộ: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng tài sản riêng của người cần được giám hộ (nếu có):

……………………………………….

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, công nhận.

Ý kiến của những người cùng có thể là người giám hộ đương nhiên.

(Ký và ghi rõ họ tên, quan hệ với người cần được giám hộ) (3)

……., ngày………..tháng……..năm …………

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

 • Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú:…..”.
 • Ghi rõ lọai Giấy tờ hợp lệ thay thế (Hộ chiếu,….).
 • Chỉ cần thiết trong trường hợp có những người khác cùng có thể là người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com