Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét và giải quyết tranh chấp liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế đã xảy ra trên thực tế.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Về việc yêu cầu ………. theo Hợp đồng kinh tế) 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….            Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….        Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………      Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế, hành vi vi phạm nghĩa vụ gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bên còn lại cũng như cách giải quyết của các bên trước đó, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… giữa tôi và:

Ông/Bà…………………………      Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Hoặc:

Công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….        Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………      Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Có ký kết Hợp đồng kinh tế số…………… về việc………. Theo quy định tại điểm… Khoản….. Điều…… Hợp đồng kinh tế……..:

“…” (Trích nội dung quy định mà một trong hai bên vi phạm, liên quan tới tranh chấp xảy ra, ví dụ, quy định về việc bồi thường thiệt hại khi một bên vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại cho bên còn lại)

Thì trong trường hợp Ông/Bà……………… có hành vi………….. gây thiệt hại, Ông/Bà có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho tôi.

Mà vào ngày…/…./….., Ông/Bà……….. đã có hành vi…………….. vi phạm thỏa thuận về……….. trong Hợp đồng kinh tế…………. gây thiệt hại tới…………………. của tôi. Cụ thể, những thiệt hại mà tôi phải gánh chịu do hành vi………. là:……………… (Liệt kê các thiệt hại xảy ra). Tổng giá trị thiệt hại được…………… xác định là…………….. VNĐ (Bằng chữ:………………… Việt Nam Đồng).

Ngày…/…/…. Tôi đã gửi văn bản đề nghị Ông/Bà……….. tới  làm việc để giải quyết vấm đề bồi thường thiệt hại xảy ra do Ông/Bà………. Trong buổi làm việc, Ông/Bà……….. đã đồng ý bồi thường nhưng không chấp nhận mức tiền mà chúng tôi đã đưa ra.

Ngày…/…./….. tôi có tổ chức một cuộc gặp với Ông/Bà….. để đưa ra các tài liệu, giấy tờ,… chứng minh mức thiệt hại và xác định giá trị của các thiệt hại mà tôi phải gánh chịu bởi hành vi vi phạm của Ông/Bà……. nhưng Ông/bà……. vẫn không chấp nhận bồi thường số tiền mà tôi đã đưa ra, cụ thể là……………. VNĐ.

Trong thời gian từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…. Tôi có đưa ra yêu cầu gặp mặt với Ông/Bà……….. để thỏa thuận lại mức tiền bồi thường, tuy nhiên, Ông/Bà có thái độ không hợp tác và có những hành vi……..)

Căn cứ Điều 302 và Điều 303 Luật thương mại năm 2005 quy định:

Điều 302. Bồi thường thiệt hại

1.Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2.Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

1.Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2.Có thiệt hại thực tế;

3.Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Tôi nhận thấy, Ông/Bà………… có nghĩa vụ bồi thường những tổn thất mà Ông/Bà………… đã gây ra cho tôi bởi hành vi……… vi phạm thỏa thuận tại Hợp đồng kinh tế………

Mà căn cứ Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 30. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1.Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

2.Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

3.Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

4.Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

5.Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại giữa tôi và Ông/Bà…………. trong trường hợp mà tôi đã nêu ra ở trên.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về ………. Trong việc ký kết, thực hiện Hợp đồng kinh tế………. giữa tôi và Ông/Bà……….. theo đúng quy định của pháp luật thương mại, dân sự và tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: 01 bản sao Hợp đồng kinh tế số…………;…

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để yêu cầu chủ thể có thẩm quyền (Tòa án nhân dân quận/huyện/tỉnh/thành phố) giải quyết yêu cầu của cá nhân/tổ chức đó nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN KHỞI KIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ

– Căn cứ Luật thương mại 2005

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

…….

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện …………………………..

Nguyên đơn: ……….…………………………………………            Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Bị đơn: ……….……….…………………………………………            Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý Tòa nội dung vụ việc như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Ngày 01/11/2017, công ty TNHH N ký kết hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng  số 231/HĐ-VLXD với công ty TNHH HP với nội dung: “Công ty TNHH N cung cấp cho công ty TNHH HP: 1.000 thanh thép thanh vằn có đường kính từ D41MM theo tiêu chuẩn JIS G3505 có giá 1.079.395 đồng/cây; tổng giá trị đơn hàng là 1.079.395.000 đồng. Giao hàng thành 02 đợt vào ngày 20/12/2018 và 20/01/2019 tại kho của công ty TNHH HP, địa chỉ: ………………………. Vào lần giao hàng lần 1 công ty TNHH HP phải thanh toán số tiền là 579.395.000 đồng. Lần giao hàng thứ 2 công ty TNHH HP phải thanh toán hết số tiền còn lại là 500.000.000 đồng (không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hàng).

Tuy nhiên, đến nay ngày 05/03/2019, công ty TNHH HP không thanh toán số tiền đợt 2 theo thỏa thuận là 500.000.000 đồng. Phía công ty TNHH N đã gửi văn bản yêu cầu công ty HP trả tiền hàng vào ngày 01/02/2019 và ngày 15/02/2019 nhưng không thấy trả lời.

Do đó, tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết những nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

(- Yêu cầu công ty HP thanh toán số tiền hàng là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng)

– Tiền lãi chậm thanh toán đến ngày 05/3/2019: 500.000.000 x (150% x 1,66%) x 2 =

Tiền lãi chậm trả từ ngày 26/01/2019 đến ngày có quyết định hoặc bản án của Tòa )

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

– ……………………………

– ……………………………

– ……………………………..

Trên đây là tất cả những gì tôi có thể lưu giữ để gửi cho Quý Tòa làm bằng chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình.

Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết

  Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

 • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
 • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
 • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
 • Chủ thể viết Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
 • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
 • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
 • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
 • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét và giải quyết tranh chấp liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế đã xảy ra trên thực tế.

Mẫu Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Về việc yêu cầu ………. theo Hợp đồng kinh tế) 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….            Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….        Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………      Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế, hành vi vi phạm nghĩa vụ gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bên còn lại cũng như cách giải quyết của các bên trước đó, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… giữa tôi và:

Ông/Bà…………………………      Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Hoặc:

Công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….        Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………      Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Có ký kết Hợp đồng kinh tế số…………… về việc………. Theo quy định tại điểm… Khoản….. Điều…… Hợp đồng kinh tế……..:

“…” (Trích nội dung quy định mà một trong hai bên vi phạm, liên quan tới tranh chấp xảy ra, ví dụ, quy định về việc bồi thường thiệt hại khi một bên vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại cho bên còn lại)

Thì trong trường hợp Ông/Bà……………… có hành vi………….. gây thiệt hại, Ông/Bà có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho tôi.

Mà vào ngày…/…./….., Ông/Bà……….. đã có hành vi…………….. vi phạm thỏa thuận về……….. trong Hợp đồng kinh tế…………. gây thiệt hại tới…………………. của tôi. Cụ thể, những thiệt hại mà tôi phải gánh chịu do hành vi………. là:……………… (Liệt kê các thiệt hại xảy ra). Tổng giá trị thiệt hại được…………… xác định là…………….. VNĐ (Bằng chữ:………………… Việt Nam Đồng).

Ngày…/…/…. Tôi đã gửi văn bản đề nghị Ông/Bà……….. tới  làm việc để giải quyết vấm đề bồi thường thiệt hại xảy ra do Ông/Bà………. Trong buổi làm việc, Ông/Bà……….. đã đồng ý bồi thường nhưng không chấp nhận mức tiền mà chúng tôi đã đưa ra.

Ngày…/…./….. tôi có tổ chức một cuộc gặp với Ông/Bà….. để đưa ra các tài liệu, giấy tờ,… chứng minh mức thiệt hại và xác định giá trị của các thiệt hại mà tôi phải gánh chịu bởi hành vi vi phạm của Ông/Bà……. nhưng Ông/bà……. vẫn không chấp nhận bồi thường số tiền mà tôi đã đưa ra, cụ thể là……………. VNĐ.

Trong thời gian từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…. Tôi có đưa ra yêu cầu gặp mặt với Ông/Bà……….. để thỏa thuận lại mức tiền bồi thường, tuy nhiên, Ông/Bà có thái độ không hợp tác và có những hành vi……..)

Căn cứ Điều 302 và Điều 303 Luật thương mại năm 2005 quy định:

Điều 302. Bồi thường thiệt hại

1.Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2.Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

1.Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2.Có thiệt hại thực tế;

3.Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Tôi nhận thấy, Ông/Bà………… có nghĩa vụ bồi thường những tổn thất mà Ông/Bà………… đã gây ra cho tôi bởi hành vi……… vi phạm thỏa thuận tại Hợp đồng kinh tế………

Mà căn cứ Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 30. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1.Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

2.Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

3.Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

4.Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

5.Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại giữa tôi và Ông/Bà…………. trong trường hợp mà tôi đã nêu ra ở trên.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về ………. Trong việc ký kết, thực hiện Hợp đồng kinh tế………. giữa tôi và Ông/Bà……….. theo đúng quy định của pháp luật thương mại, dân sự và tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: 01 bản sao Hợp đồng kinh tế số…………;…

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

 • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
 • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
 • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
 • Chủ thể viết Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
 • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
 • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
 • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
 • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để yêu cầu chủ thể có thẩm quyền (Tòa án nhân dân quận/huyện/tỉnh/thành phố) giải quyết yêu cầu của cá nhân/tổ chức đó nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN KHỞI KIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ

– Căn cứ Luật thương mại 2005

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

…….

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện …………………………..

Nguyên đơn: ……….…………………………………………            Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Bị đơn: ……….……….…………………………………………            Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý Tòa nội dung vụ việc như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Ngày 01/11/2017, công ty TNHH N ký kết hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng  số 231/HĐ-VLXD với công ty TNHH HP với nội dung: “Công ty TNHH N cung cấp cho công ty TNHH HP: 1.000 thanh thép thanh vằn có đường kính từ D41MM theo tiêu chuẩn JIS G3505 có giá 1.079.395 đồng/cây; tổng giá trị đơn hàng là 1.079.395.000 đồng. Giao hàng thành 02 đợt vào ngày 20/12/2018 và 20/01/2019 tại kho của công ty TNHH HP, địa chỉ: ………………………. Vào lần giao hàng lần 1 công ty TNHH HP phải thanh toán số tiền là 579.395.000 đồng. Lần giao hàng thứ 2 công ty TNHH HP phải thanh toán hết số tiền còn lại là 500.000.000 đồng (không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hàng).

Tuy nhiên, đến nay ngày 05/03/2019, công ty TNHH HP không thanh toán số tiền đợt 2 theo thỏa thuận là 500.000.000 đồng. Phía công ty TNHH N đã gửi văn bản yêu cầu công ty HP trả tiền hàng vào ngày 01/02/2019 và ngày 15/02/2019 nhưng không thấy trả lời.

Do đó, tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết những nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

(- Yêu cầu công ty HP thanh toán số tiền hàng là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng)

– Tiền lãi chậm thanh toán đến ngày 05/3/2019: 500.000.000 x (150% x 1,66%) x 2 =

Tiền lãi chậm trả từ ngày 26/01/2019 đến ngày có quyết định hoặc bản án của Tòa )

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

– ……………………………

– ……………………………

– ……………………………..

Trên đây là tất cả những gì tôi có thể lưu giữ để gửi cho Quý Tòa làm bằng chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình.

Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết

  Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com