Biên bản hoàn trả, chi phí là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập nhằm ghi nhận lại nội dung hoàn trả, chi phí trên thực tế làm căn cứ để giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có. Dưới đây là mẫu văn bản hoàn trả chi phí, tài sản cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản hoàn trả, chi phí


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm….

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ CHI PHÍ

( V/v hoàn trả chi phí, tài sản)

Căn cứ vào Hợp đồng thuê……. số:…./HĐT-………………;

Căn cứ…………………………………………………………….;

Chúng tôi gồm:

Bên hoàn trả: ( Bên A)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………..

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Bên nhận hoàn trả: ( Bên B)

Công ty:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Căn cứ theo Hợp đồng thuê…… số:…/HĐT-………. Bên A tiến hành hoàn trả chi phí và tài sản đã thuê của bên B như sau:

1.Thời gian và địa điểm hoàn trả

Thời gian hoàn trả vào lúc:………h, ngày….tháng…..năm ………….

2. Lý do

Ngày …/…./….. bên A có thuê bên B một chiếc xe ô tô mang biển hiệu…… gồm….. chỗ ngồi với mục đích đưa gia đình di du lịch và các bên thỏa thuận là ngày…/…./…. Bên A sẽ có nghĩa vụ hoàn trả chi phí và xe cho bên B.

3. Chi phí hoàn trả:

Tổng chi phí thuê xe là:……………..Vnđ;

Bên A đã thanh toán ngày…/…./….. 50% giá trị thuê xe.

Hôm này, ngày…./…/…. Bên B hoàn trả nốt 50% còn lại như đã thỏa thuận

Bên A sẽ tiến hành hoàn trả cho bên B bằng tiền mặt và Bên B đã nhận đủ số tiền trên thực tế.

4.Hoàn trả tài sản:

Bên A đã hoàn trả chiếc xe đã thuê và bên B đã đồng ý nhận trên thực tế. Các bên sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp đối với biên bản này kể từ khi bên A và bên B tiến hành ký xác thực.

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên hoàn trả

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận hoàn trả

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản hoàn trả tài sản, chi phí là văn bản do các bên chủ thể trong quan hệ giao dịch cùng nhau xác lập làm căn cứ về việc hoàn trả tài sản, chi phí đã thực hiện trên thực tế.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản hoàn trả tài sản, chi phí


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..,ngày….tháng…..năm…….

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ TÀI SẢN, CHI PHÍ

Căn cứ Hợp đồng số:…./HĐ…-…… về việc thuê xe ô tô để sử dụng mục đích cá nhân;

Căn cứ……………;

Ngày…./…/…. Chúng tôi gồm các bên:

Bên mượn tài sản ( Bên A):

Họ và tên:…………………………………………………… Ngày sinh:…………

Chứng minh nhân dân số:…………………Ngày cấp:…./…../….. Nơi cấp:………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Bên cho mượn tài sản ( Bên B):

Tên công ty:……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………….. Email:………………………………

Chúng tôi thỏa thuận, thống nhất  xác lập biên bản hoàn trả tài sản, chi  phí như sau:

Ngày…/…/….. , Bên A thuê bên B chiếc ô tô để đi du lịch gia đình, cụ thể sẽ thuê đến ngày…/…./……

1, Thông tin xe:

  • Xe ô tô mang biển hiệu:……………
  • Chỗ ngồi:……………………………
  • Màu sắc:……………………………..
  • Hãng xe:……………………………..

2, Chi phí thuê:

Chi phí thuê xe sẽ là :…………………. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:………………..)

Cho toàn thời gian  thuê là….. ngày.

3, Hình thức thuê:

Bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% tiền thuê xe và sau khi hoàn trả sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên B.

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Hôm nay đến hạn trả tài sản và hoàn tất chi phí, Bên A và Bên B tại……………. vào thời gian là……………. Xác lập biên bản việc Bên A đã trả chiếc ô tô và chi phí thanh toán cho Bên B. Bên B đồng ý nhận lại tài sản và đầy đủ số tiền còn lại.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên tiến hành ký xác nhận việc hoàn trả tài sản, chi phí./.

BÊN A

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản hoàn trả, chi phí là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập nhằm ghi nhận lại nội dung hoàn trả, chi phí trên thực tế làm căn cứ để giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có. Dưới đây là mẫu văn bản hoàn trả chi phí, tài sản cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản hoàn trả, chi phí


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm….

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ CHI PHÍ

( V/v hoàn trả chi phí, tài sản)

Căn cứ vào Hợp đồng thuê……. số:…./HĐT-………………;

Căn cứ…………………………………………………………….;

Chúng tôi gồm:

Bên hoàn trả: ( Bên A)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………..

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Bên nhận hoàn trả: ( Bên B)

Công ty:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Căn cứ theo Hợp đồng thuê…… số:…/HĐT-………. Bên A tiến hành hoàn trả chi phí và tài sản đã thuê của bên B như sau:

1.Thời gian và địa điểm hoàn trả

Thời gian hoàn trả vào lúc:………h, ngày….tháng…..năm ………….

2. Lý do

Ngày …/…./….. bên A có thuê bên B một chiếc xe ô tô mang biển hiệu…… gồm….. chỗ ngồi với mục đích đưa gia đình di du lịch và các bên thỏa thuận là ngày…/…./…. Bên A sẽ có nghĩa vụ hoàn trả chi phí và xe cho bên B.

3. Chi phí hoàn trả:

Tổng chi phí thuê xe là:……………..Vnđ;

Bên A đã thanh toán ngày…/…./….. 50% giá trị thuê xe.

Hôm này, ngày…./…/…. Bên B hoàn trả nốt 50% còn lại như đã thỏa thuận

Bên A sẽ tiến hành hoàn trả cho bên B bằng tiền mặt và Bên B đã nhận đủ số tiền trên thực tế.

4.Hoàn trả tài sản:

Bên A đã hoàn trả chiếc xe đã thuê và bên B đã đồng ý nhận trên thực tế. Các bên sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp đối với biên bản này kể từ khi bên A và bên B tiến hành ký xác thực.

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên hoàn trả

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận hoàn trả

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản hoàn trả tài sản, chi phí là văn bản do các bên chủ thể trong quan hệ giao dịch cùng nhau xác lập làm căn cứ về việc hoàn trả tài sản, chi phí đã thực hiện trên thực tế.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản hoàn trả tài sản, chi phí


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..,ngày….tháng…..năm…….

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ TÀI SẢN, CHI PHÍ

Căn cứ Hợp đồng số:…./HĐ…-…… về việc thuê xe ô tô để sử dụng mục đích cá nhân;

Căn cứ……………;

Ngày…./…/…. Chúng tôi gồm các bên:

Bên mượn tài sản ( Bên A):

Họ và tên:…………………………………………………… Ngày sinh:…………

Chứng minh nhân dân số:…………………Ngày cấp:…./…../….. Nơi cấp:………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Bên cho mượn tài sản ( Bên B):

Tên công ty:……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………….. Email:………………………………

Chúng tôi thỏa thuận, thống nhất  xác lập biên bản hoàn trả tài sản, chi  phí như sau:

Ngày…/…/….. , Bên A thuê bên B chiếc ô tô để đi du lịch gia đình, cụ thể sẽ thuê đến ngày…/…./……

1, Thông tin xe:

  • Xe ô tô mang biển hiệu:……………
  • Chỗ ngồi:……………………………
  • Màu sắc:……………………………..
  • Hãng xe:……………………………..

2, Chi phí thuê:

Chi phí thuê xe sẽ là :…………………. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:………………..)

Cho toàn thời gian  thuê là….. ngày.

3, Hình thức thuê:

Bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% tiền thuê xe và sau khi hoàn trả sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên B.

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Hôm nay đến hạn trả tài sản và hoàn tất chi phí, Bên A và Bên B tại……………. vào thời gian là……………. Xác lập biên bản việc Bên A đã trả chiếc ô tô và chi phí thanh toán cho Bên B. Bên B đồng ý nhận lại tài sản và đầy đủ số tiền còn lại.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên tiến hành ký xác nhận việc hoàn trả tài sản, chi phí./.

BÊN A

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com