Mẫu Biên bản xử lý mang đồ trái phép ra khỏi cơ quan


 CƠ QUAN A  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…../BB Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BIÊN BẢN XỬ LÝ MANG ĐỒ TRÁI PHÉP RA KHỎI CƠ QUAN

V/v: Xử lý mang đồ trái phép ra khỏi cơ quan

Căn cứ nội quy cơ quan……..

Hôm nay hồi …….giờ……..phút, ngày……tháng……năm 2019.

Tại ………………………

Người lập biên bản:

Họ tên: ……………………………………… Chức vụ: ………………………..

Với sự chứng kiến của:

Họ tên: ……………………………………… Chức vụ: ………………………..

Người bị lập biên bản:

Họ tên: ………………………………………. Chức vụ: …………………………

Tiến hành lập biên bản về việc mang đồ trái phép ra khỏi cơ quan với những nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc: ……………………………………………………..

Diễn biến vụ việc xảy ra:

……………………………………………………

Đồ vật bị mang trái phép:…………Giá trị:……… (bằng số)…………(bằng chữ)

Thiệt hại xảy ra (nếu có):…………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan, một bản do người bị lập biên bản năm giữ.

Người lập biên bản       Người chứng kiến       Lãnh đạo đơn vị        Người bị lập biên bản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Biên bản xử lý lấn chiếm vị trí chợ


 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÝ LẤN CHIẾM VỊ TRÍ CHỢ

V/v: Xử lý lấn chiếm vị trí chợ

Hôm nay hồi …….giờ…..phút, ngày…. tháng. …năm 2019

Tại ………………………………….

 1. Chúng tôi bao gồm:
 2. Họ tên: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………..

Đại diện cho UBND xã/phường/thị trấn:………………

 1. Họ tên : ……………………………… Chức vụ: ……………………………………..
 2. Họ tên:………………………………. Chức vụ: ……………………………………….

Với sự chứng kiến của Ông/bà: …………………………………………………………..

Thường trú tại: ……………………………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản về hành vi lấn chiếm của những cá nhân/tổ chức sau:

 1. Họ tên: ………………………………………………………………………………….

Thường trú tại: …………………………………………………………………………..

Số CMND: ………………………..… ngày cấp…………nơi cấp……………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………… ……………

 1. Họ tên: ………………………………………………………………………………….

Thường trú tại: ………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………………. ngày cấp………….nơi cấp…………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………….

 1. Nội dung biên bản:

Thời gian, địa điểm:……………………………………………………………………….

Diễn biến vụ việc:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên nắm giữ 01 bản

Người lập biên bản                                                         Đại diện bên bị lập biên bản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xử lý sự cố công trình


Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————-

BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH

(V/v: Xử lý sự cố công trình xây dựng …………………………..)

Thời gian và địa điểm:

Vào lúc …. giờ …… tại Công trình……………………………………………………………………………………

Thành phần có mặt

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Nội dung

 • Tường trình về sự cố xảy ra
 • Thời điểm xảy ra sự cố: ……………………………………………………………………………….
 • Lý do sự cố:……………………………………………………………………………………………….
 • Hiện trạng công trình/Thiệt hại:…………………………………………………………………….
 • Thống nhất phương án xử lý sự cố: ………………………………………………………………………
 • Phân công công việc
STT Công việc Chi phí Nhóm/Người thực hiện Ghi chú Ký tên
1          
2          
3          
 • Thời gian xử lý: ………………………………………………………………………………………………….
 • Người nghiệm thu:………………………………………………………………………………………………

Kết luận:

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.

………………….., ngày……… tháng……… năm……….

CÁC BÊN KÝ XÁC NHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xử lý sự cố


Công ty X

 

Bb số:…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ

Biên bản được lập vào hồi….h…..ngày……tháng……năm 2019.

Những người tham gia:

Bên A: Công ty X- Đại diện là ông Nguyễn văn A- Trưởng phòng vật tư kỹ thuật.

Bên B: Công ty B – Đại diện là ông Nguyễn B – Kỹ sư sửa chữa máy móc.

Ngày…. tháng….năm 2019, giàn máy trộn bê tông do bên AB cung cấp cho bên A xảy ra sự cố không thể hoạt động, hai bên đã xác nhận sự cố theo biên bản số…….

Bên B đã tìm hiểu và xác định được những lỗi kỹ thuật trong hoạt động của giàn máy, bao gồm:

….…………………..….…………………..….…………………..….………….………..….……

…………………..….…………………..………………………..….…………………..….……..

……………..……..….…………………..….…………………..….…………………..….………

…………………..….…………………..….………………..…..….…………………..….………

…………………..….…………………..….…………………..….…………………..….…………

Bên B đã sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng, cụ thể là:

….…………………..….…………………..….…………………..….…………………..….……

…………………..….…………………..……………………..….…………………..….………

………………..…..….…………………..….…………………..….…………………..….……..

…………………..….…………………..….…………………..….…………………..….………

Sau quá trình sửa chữa, máy móc đã vận hành bình thường.

Bên A xác nhận sau khi sửa chữa, hệ thống máy móc đã vận hành bình thường.

Biên bản kết thúc vào hồi……h…. ngày…..tháng….năm 2019.

Hai bên đã đọc biên bản và không có ý kiến gì thêm.

Bên A Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Biên bản xử lý lấn chiếm vị trí chợ


 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÝ LẤN CHIẾM VỊ TRÍ CHỢ

V/v: Xử lý lấn chiếm vị trí chợ

Hôm nay hồi …….giờ…..phút, ngày…. tháng. …năm 2019

Tại ………………………………….

 1. Chúng tôi bao gồm:
 2. Họ tên: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………..

Đại diện cho UBND xã/phường/thị trấn:………………

 1. Họ tên : ……………………………… Chức vụ: ……………………………………..
 2. Họ tên:………………………………. Chức vụ: ……………………………………….

Với sự chứng kiến của Ông/bà: …………………………………………………………..

Thường trú tại: ……………………………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản về hành vi lấn chiếm của những cá nhân/tổ chức sau:

 1. Họ tên: ………………………………………………………………………………….

Thường trú tại: …………………………………………………………………………..

Số CMND: ………………………..… ngày cấp…………nơi cấp……………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………… ……………

 1. Họ tên: ………………………………………………………………………………….

Thường trú tại: ………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………………. ngày cấp………….nơi cấp…………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………….

 1. Nội dung biên bản:

Thời gian, địa điểm:……………………………………………………………………….

Diễn biến vụ việc:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên nắm giữ 01 bản

Người lập biên bản                                                         Đại diện bên bị lập biên bản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Biên bản xử lý mang đồ trái phép ra khỏi cơ quan


 CƠ QUAN A  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…../BB Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BIÊN BẢN XỬ LÝ MANG ĐỒ TRÁI PHÉP RA KHỎI CƠ QUAN

V/v: Xử lý mang đồ trái phép ra khỏi cơ quan

Căn cứ nội quy cơ quan……..

Hôm nay hồi …….giờ……..phút, ngày……tháng……năm 2019.

Tại ………………………

Người lập biên bản:

Họ tên: ……………………………………… Chức vụ: ………………………..

Với sự chứng kiến của:

Họ tên: ……………………………………… Chức vụ: ………………………..

Người bị lập biên bản:

Họ tên: ………………………………………. Chức vụ: …………………………

Tiến hành lập biên bản về việc mang đồ trái phép ra khỏi cơ quan với những nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc: ……………………………………………………..

Diễn biến vụ việc xảy ra:

……………………………………………………

Đồ vật bị mang trái phép:…………Giá trị:……… (bằng số)…………(bằng chữ)

Thiệt hại xảy ra (nếu có):…………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan, một bản do người bị lập biên bản năm giữ.

Người lập biên bản       Người chứng kiến       Lãnh đạo đơn vị        Người bị lập biên bản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xử lý sự cố công trình


Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————-

BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH

(V/v: Xử lý sự cố công trình xây dựng …………………………..)

Thời gian và địa điểm:

Vào lúc …. giờ …… tại Công trình……………………………………………………………………………………

Thành phần có mặt

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Nội dung

 • Tường trình về sự cố xảy ra
 • Thời điểm xảy ra sự cố: ……………………………………………………………………………….
 • Lý do sự cố:……………………………………………………………………………………………….
 • Hiện trạng công trình/Thiệt hại:…………………………………………………………………….
 • Thống nhất phương án xử lý sự cố: ………………………………………………………………………
 • Phân công công việc
STT Công việc Chi phí Nhóm/Người thực hiện Ghi chú Ký tên
1          
2          
3          
 • Thời gian xử lý: ………………………………………………………………………………………………….
 • Người nghiệm thu:………………………………………………………………………………………………

Kết luận:

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.

………………….., ngày……… tháng……… năm……….

CÁC BÊN KÝ XÁC NHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xử lý sự cố


Công ty X

 

Bb số:…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ

Biên bản được lập vào hồi….h…..ngày……tháng……năm 2019.

Những người tham gia:

Bên A: Công ty X- Đại diện là ông Nguyễn văn A- Trưởng phòng vật tư kỹ thuật.

Bên B: Công ty B – Đại diện là ông Nguyễn B – Kỹ sư sửa chữa máy móc.

Ngày…. tháng….năm 2019, giàn máy trộn bê tông do bên AB cung cấp cho bên A xảy ra sự cố không thể hoạt động, hai bên đã xác nhận sự cố theo biên bản số…….

Bên B đã tìm hiểu và xác định được những lỗi kỹ thuật trong hoạt động của giàn máy, bao gồm:

….…………………..….…………………..….…………………..….………….………..….……

…………………..….…………………..………………………..….…………………..….……..

……………..……..….…………………..….…………………..….…………………..….………

…………………..….…………………..….………………..…..….…………………..….………

…………………..….…………………..….…………………..….…………………..….…………

Bên B đã sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng, cụ thể là:

….…………………..….…………………..….…………………..….…………………..….……

…………………..….…………………..……………………..….…………………..….………

………………..…..….…………………..….…………………..….…………………..….……..

…………………..….…………………..….…………………..….…………………..….………

Sau quá trình sửa chữa, máy móc đã vận hành bình thường.

Bên A xác nhận sau khi sửa chữa, hệ thống máy móc đã vận hành bình thường.

Biên bản kết thúc vào hồi……h…. ngày…..tháng….năm 2019.

Hai bên đã đọc biên bản và không có ý kiến gì thêm.

Bên A Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com