Biên bản thu hồi máy móc là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu hồi máy móc trên thực tế theo quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi máy móc cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thu hồi máy móc 


TÊN CƠ QUAN

Số:…/BB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

BIÊN BẢN THU HỒI MÁY MÓC

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…… về việc thu hồi máy móc……………đối với Công ty……………………………………………..

Căn cứ……………………………………………………………….;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN THU HỒI:

Thành phần tham gia thu hồi gồm

1, Ông/bà:……………………………………………………… Chức vụ:………

2, Ông/Bà:……………………………………………………..  Chức vụ:………..

Cơ quan:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN BỊ THU HỒI:

Công ty:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Điên thoại liên hệ:………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật Ông/bà:………………………. Chức vụ:…………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Quá trình thu hồi máy móc …. theo quy định được diễn ra vào lúc …h, ngày…. tháng…..năm……… gồm các nội dung chính sau đây:

1, Bên thu hồi tiến hành thu hồi các loại máy móc sau:

STT Tên máy móc Mô tả Số lượng …….
1, …..      
2, …..      
3, …..      
         

2, Lý do thu hồi:

Các loại máy móc nêu trên do công ty sản xuất đã được lưu hành ra thị trường trong thời gian………tháng. Tuy nhiên, mọi hoạt động đều chưa được cấp phép và thông qua kiểm tra. Sau khi phát hiện và kiểm tra thì số  lượng máy móc chưa đạt tiêu chuẩn, chất lượng máy móc không an toàn. Cơ quan tiến hành thu hồi 100% số lượng máy móc nêu trên.

3, Bên bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đã tiến hành bàn giao đầy đủ số lượng nêu trên theo yêu cầu. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn tránh hoặc bàn giao không trung thực sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên bị thu hồi có trách nhiệm giải trình về sự việc này ngay sau khi biên bản có hiệu lực.

Kết thúc buổi thu hồi chúng tôi xác lập biên bản thu hồi máy móc này theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành … các bản, mỗi bên sẽ có trách nhiệm giữ …… bản.

Chúng tôi cam kết về sự việc nêu trên là đúng sự thật đã diễn ra trên thực tế.

Sau khi đọc biên bản các bên tiến hành ký xác nhận bên dưới.

      BÊN THU HỒI   

 

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BỊ THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản giải trình là văn bản ghi lại những vấn đề cần trình bày, giải thích của cá nhân (hoặc tổ chức nào đó) vi phạm kỉ luật, vi phạm pháp luật với cấp trên của cá nhân (tổ chức) đó…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản giải trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH

Số: ………/BBGT

(V/v……………………..)

Căn cứ Luật……………

Căn cứ Văn bản yêu cầu được giải trình ngày … tháng … năm … của Ông/Bà……..;

Căn cứ Thông báo số ………../TB-……….. ngày … tháng … năm …………… của……. về việc giải trình

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……, tại …………………

Chúng tôi gồm:

1.Người tổ chức phiên giải trình:

Ông/Bà/Tổ chức: ………………….. Sinh ngày: …/…/…

Giới tính: …………… Quốc tịch:……………….

Dân tộc: ………………Tôn giáo: ……………..

Căn cước công dân số : ………… cấp ngày …/…/… tại …………….

Hộ khẩu thường trú: …………………….

Chỗ ở hiện này: …………………………

Chức vụ: …………………. Nghề nghiệp: ……………..

2. Bên giải trình:

Ông (Bà)/Tổ chức………………………………….. Sinh ngày: …/…/…

Giới tính: …………… Quốc tịch:……………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:…………………….

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp:……………………………………..

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

– Về căn cứ pháp lý:…………………………………………………….

– Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi:………………………

– Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm:…………….

2. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp:

………………………………………………………………..

Phiên giải trình kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……. tại ………..

Biên bản gồm ………. trang, được lập thành ……… bản có nội dung, giá trị như nhau; đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản thu hồi máy móc là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu hồi máy móc trên thực tế theo quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi máy móc cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thu hồi máy móc 


TÊN CƠ QUAN

Số:…/BB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

BIÊN BẢN THU HỒI MÁY MÓC

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…… về việc thu hồi máy móc……………đối với Công ty……………………………………………..

Căn cứ……………………………………………………………….;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN THU HỒI:

Thành phần tham gia thu hồi gồm

1, Ông/bà:……………………………………………………… Chức vụ:………

2, Ông/Bà:……………………………………………………..  Chức vụ:………..

Cơ quan:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN BỊ THU HỒI:

Công ty:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Điên thoại liên hệ:………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật Ông/bà:………………………. Chức vụ:…………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Quá trình thu hồi máy móc …. theo quy định được diễn ra vào lúc …h, ngày…. tháng…..năm……… gồm các nội dung chính sau đây:

1, Bên thu hồi tiến hành thu hồi các loại máy móc sau:

STT Tên máy móc Mô tả Số lượng …….
1, …..      
2, …..      
3, …..      
         

2, Lý do thu hồi:

Các loại máy móc nêu trên do công ty sản xuất đã được lưu hành ra thị trường trong thời gian………tháng. Tuy nhiên, mọi hoạt động đều chưa được cấp phép và thông qua kiểm tra. Sau khi phát hiện và kiểm tra thì số  lượng máy móc chưa đạt tiêu chuẩn, chất lượng máy móc không an toàn. Cơ quan tiến hành thu hồi 100% số lượng máy móc nêu trên.

3, Bên bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đã tiến hành bàn giao đầy đủ số lượng nêu trên theo yêu cầu. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn tránh hoặc bàn giao không trung thực sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên bị thu hồi có trách nhiệm giải trình về sự việc này ngay sau khi biên bản có hiệu lực.

Kết thúc buổi thu hồi chúng tôi xác lập biên bản thu hồi máy móc này theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành … các bản, mỗi bên sẽ có trách nhiệm giữ …… bản.

Chúng tôi cam kết về sự việc nêu trên là đúng sự thật đã diễn ra trên thực tế.

Sau khi đọc biên bản các bên tiến hành ký xác nhận bên dưới.

      BÊN THU HỒI   

 

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BỊ THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản giải trình là văn bản ghi lại những vấn đề cần trình bày, giải thích của cá nhân (hoặc tổ chức nào đó) vi phạm kỉ luật, vi phạm pháp luật với cấp trên của cá nhân (tổ chức) đó…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản giải trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH

Số: ………/BBGT

(V/v……………………..)

Căn cứ Luật……………

Căn cứ Văn bản yêu cầu được giải trình ngày … tháng … năm … của Ông/Bà……..;

Căn cứ Thông báo số ………../TB-……….. ngày … tháng … năm …………… của……. về việc giải trình

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……, tại …………………

Chúng tôi gồm:

1.Người tổ chức phiên giải trình:

Ông/Bà/Tổ chức: ………………….. Sinh ngày: …/…/…

Giới tính: …………… Quốc tịch:……………….

Dân tộc: ………………Tôn giáo: ……………..

Căn cước công dân số : ………… cấp ngày …/…/… tại …………….

Hộ khẩu thường trú: …………………….

Chỗ ở hiện này: …………………………

Chức vụ: …………………. Nghề nghiệp: ……………..

2. Bên giải trình:

Ông (Bà)/Tổ chức………………………………….. Sinh ngày: …/…/…

Giới tính: …………… Quốc tịch:……………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:…………………….

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp:……………………………………..

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

– Về căn cứ pháp lý:…………………………………………………….

– Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi:………………………

– Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm:…………….

2. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp:

………………………………………………………………..

Phiên giải trình kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……. tại ………..

Biên bản gồm ………. trang, được lập thành ……… bản có nội dung, giá trị như nhau; đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com