Mẫu Kế hoạch thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 13-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI …….
BẢO HIỂM XÃ HỘI…….

KẾ HOẠCH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Năm ……….

Mẫu số: 13-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

Số liệu tính kế hoạch thu:

Số TT Loại hình quản lý Thực hiện năm trước Năm nay Dự toán năm sau
Số người Lương BQ Số tiền Dự toán Ước thực hiện Số người Lương BQ Số tiền
Số người Lương BQ Số tiền Số người Lương BQ Số tiền
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A Đối tượng tham gia BHXH                        
I HCSN, đảng, đoàn thể
1 Đơn vị …
Đơn vị …
II Xã, phường, thị trấn
III Ngoài công lập
IV Doanh nghiệp Nhà nước
V Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế
VI DN có vốn đầu tư nước ngoài
VII Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
VIII Hợp xác xã
IX Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác
X Tổ chức khác và cá nhân
XI Lao động có thời hạn ở nước ngoài
XII Phu nhân, phu quân
XIII Đối tượng tự đóng
B Đối tượng tham gia BHYT                        
I HCSN, đảng, đoàn thể
II Xã, phường, thị trấn
III Ngoài công lập
IV Doanh nghiệp nhà nước
V Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế
VI Dn có vốn đầu tư nước ngoài
VII Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
VIII Hợp tác xã
IX Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác
X Tổ chức khác và cá nhân
XI Lao động có thời hạn ở nước ngoài
XII Phu nhân, phu quân
XIII Đối tượng tự đóng
C Đối tượng chỉ tham gia BHYT                        
C1 Theo 3% lương tối thiểu
I Đại biểu quốc hội, HĐND
II Thân nhân sĩ quan quân đội
III Thân nhân sĩ quan công an
IV Nạn nhân chất độc hóa học
V Người có công
VI Cựu chiến binh
VII Bảo trợ xã hội
VIII Hưu xã (QĐ 130, 111)
IX Lưu học sinh
X DN thuộc lực lượng vũ trang
C2 Đóng theo mức
I Người nghèo
II Người cao tuổi
D Đơn vị tạm dừng đóng
E Khác
Tổng cộng

Phân tích kế hoạch thu:

  1. Các yếu tố ảnh hưởng tăng:
  2. Các yếu tố ảnh hưởng giảm:

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng….năm
Giám đốc BHXH
(Ký, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Kế hoạch thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 13-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI …….
BẢO HIỂM XÃ HỘI…….

KẾ HOẠCH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Năm ……….

Mẫu số: 13-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

Số liệu tính kế hoạch thu:

Số TT Loại hình quản lý Thực hiện năm trước Năm nay Dự toán năm sau
Số người Lương BQ Số tiền Dự toán Ước thực hiện Số người Lương BQ Số tiền
Số người Lương BQ Số tiền Số người Lương BQ Số tiền
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A Đối tượng tham gia BHXH                        
I HCSN, đảng, đoàn thể
1 Đơn vị …
Đơn vị …
II Xã, phường, thị trấn
III Ngoài công lập
IV Doanh nghiệp Nhà nước
V Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế
VI DN có vốn đầu tư nước ngoài
VII Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
VIII Hợp xác xã
IX Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác
X Tổ chức khác và cá nhân
XI Lao động có thời hạn ở nước ngoài
XII Phu nhân, phu quân
XIII Đối tượng tự đóng
B Đối tượng tham gia BHYT                        
I HCSN, đảng, đoàn thể
II Xã, phường, thị trấn
III Ngoài công lập
IV Doanh nghiệp nhà nước
V Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế
VI Dn có vốn đầu tư nước ngoài
VII Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
VIII Hợp tác xã
IX Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác
X Tổ chức khác và cá nhân
XI Lao động có thời hạn ở nước ngoài
XII Phu nhân, phu quân
XIII Đối tượng tự đóng
C Đối tượng chỉ tham gia BHYT                        
C1 Theo 3% lương tối thiểu
I Đại biểu quốc hội, HĐND
II Thân nhân sĩ quan quân đội
III Thân nhân sĩ quan công an
IV Nạn nhân chất độc hóa học
V Người có công
VI Cựu chiến binh
VII Bảo trợ xã hội
VIII Hưu xã (QĐ 130, 111)
IX Lưu học sinh
X DN thuộc lực lượng vũ trang
C2 Đóng theo mức
I Người nghèo
II Người cao tuổi
D Đơn vị tạm dừng đóng
E Khác
Tổng cộng

Phân tích kế hoạch thu:

  1. Các yếu tố ảnh hưởng tăng:
  2. Các yếu tố ảnh hưởng giảm:

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng….năm
Giám đốc BHXH
(Ký, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com