Quy định về rút hồ sơ thi hành án; quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; quyền khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xếp hạng

Quy định về rút hồ sơ thi hành án; quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; quyền khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tôi là người được thi hành án theo Bản án số 70/2014/DSPT ngày 23/5/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Quyết định thi hành án số 583/QĐ-CC THA ngày 04-07-2014 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện M.

Người phải thi hành án là ông Bùi Lê Hữu Thọ và ông Bùi Hữu Mai, tôi có cung cấp văn bản xác minh tài sản của ông Bùi Hữu Mai do Văn phòng Thừa phát lại Vĩnh Long cung cấp gồm có 20 hạng mục là bất động sản, nhưng Chi cục THADS huyện M cố tình trì hoãn không tổ chức thi hành án. Ngày 18/11/2014, tôi làm đơn khiếu nại Chấp hành viên nhưng Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện M không giải quyết. Tiếp đó, tôi khiếu nại đến Cục THADS tỉnh V nhưng Cục cũng không được giải quyết. Sau đó, tôi tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Tổng cục THADS nhưng không được giải quyết.

Đến ngày 23/11/2015 tôi nhận được Quyết định số 09/QĐ-CTHADS của Cục THADS tỉnh V rút hồ sơ lên Cục THADS tỉnh V để tiếp tục thi hành án. Ngày 15/12/2015, tôi gửi đơn yêu cầu kê biên tài sản đến Cục THADS tỉnh V nhưng đã 5 tháng trôi qua Chấp hành viên Cục THADS tỉnh V vẫn chưa ra quyết định kê biên để thi hành án cho tôi. Người phải thi hành án có đủ điều kiện để thi hành án nhưng cơ quan THADS không tổ chức kê biên thi hành dứt điểm vụ việc, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của tôi. Đến nay, việc thi hành án kéo dài 21 tháng kể từ khi Chi cục THADS M tổ chức thi hành (ở Chi cục là 16 tháng và thời gian còn lại là ở Cục). Tôi xin hỏi việc cố tình trì hoãn không tổ chức thi hành án như tôi đã trình bày trên thì cơ quan THADS cấp huyện và cấp tỉnh có vi phạm pháp luật không? Tôi phải làm gì khi thấy cơ quan thi hành án có dấu hiệu thông đồng với người phải thi hành án tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ phải thi hành án.

Gửi bởi: le van Tuan

Trả lời có tính chất tham khảo

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

1.Về việc tổ chức thi hành án

Do nội dung mà bạn cung cấp không đầy đủ và không có hồ sơ thi hành án nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời bạn Chi cục THADS huyện M và Cục THADS tỉnh V có cố tình trì hoãn không tổ chức thi hành án cho bạn hay không. Chúng tôi đưa ra các quy định pháp luật về thi hành án dân sự để bạn tham khảo như sau:

Tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện mà thấy cần thiết lấy lên để thi hành.

Do đó, trường hợp bản án thuộc thẩm quyền thi hành của Chi cục THADS huyện M nhưng Cục THADS tỉnh V thấy cần thiết lấy lên để thi hành thì Cục có quyền rút hồ sơ để thi hành.

Bạn cho rằng việc thi hành án kéo dài đến nay đã 21 tháng, người phải thi hành án có tài sản gồm có 20 hạng mục là bất động sản nhưng Chấp hành viên Chi cục THADS huyện M và Cục THADS tỉnh V chưa ra quyết định cưỡng chế thi hành án. Chúng tôi thấy rằng: theo khoản 1 Điều 17 Luật Thi hành án dân sự quy định Chấp hành viên là người được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định của tòa án; khoản 4 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định: người được thi hành án có các quyền được thông báo về thi hành án; Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ; Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

Do vậy, bạn cần liên hệ với Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc để được thông báo về kết quả thi hành án hiện nay; lý do đến nay Chấp hành viên chưa ra quyết định cưỡng chế mặc dù bạn đã cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án. Trường hợp bạn có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ thì bạn có quyền cầu thay đổi Chấp hành viên.

Trường hợp bạn có căn cứ cho rằng Chấp hành viên có hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự. Bạn có nghĩa vụ: Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết; Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó; Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành (khoản 2 Điều 143 Luật Thi hành án dân sự).

Trường hợp bạn phát hiện Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, bạn có quyền tố cáo đến ngưởi có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định tại Điều 157 Luật Thi hành án dân sự. Bạn có nghĩa vụ: Trình bày trung thực, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật (khoản 2 Điều 155 Luật Thi hành án dân sự).

2. Về việc giải quyết khiếu nại

Theo nội dung mà bạn cung cấp thì ngày 18/11/2014, bạn làm đơn khiếu nại Chấp hành viên Chi cục THADS huyện M cố tình trì hoãn việc thi hành án nhưng Chi cục trưởng Chi cục THADS M không giải quyết.

Luật Thi hành án dân sự quy định: “Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình” (khoản 1 Điều 140); “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện” (khoản 1 Điều 142); Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có nhiệm vụ giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (điểm e khoản 1 Điều 23).

Do đó, bạn cần đến Chi cục THADS huyện M để biết Chi cục có nhận được đơn khiếu nại ghi ngày 18/11/2014 của bạn hay không? Lý do Chi cục không giải quyết khiếu nại. Trường hợp Chi cục THADS huyện M nhận được đơn khiếu nại của bạn nhưng không giải quyết bạn cần liên hệ với Cục THADS tỉnh V để phản ánh Chi cục THADS huyện M không giải quyết khiếu nại cho bạn. Theo khoản 2 Điều 38 Nghị định 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định: Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp trên yêu cầu cấp dưới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của cấp dưới và áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với người thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó.

Các văn bản liên quan:

Luật 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (Còn hiệu lực)

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự (Hết hiệu lực một phần)

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com