Mẫu biên bản kiểm tra bảo vệ rừng

Xếp hạng post
Cục Kiểm lâm tỉnh…….
Số : …/…..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG RỪNG

( Của chủ rừng…………………………………..)

 A. Thời gian: ….giờ, ngày….tháng….năm……

B. Địa điểm: …………………………………………

C. Thành phần tham gia kiểm tra  

I. Đại diện Cơ quan Kiểm Lâm tỉnh…………………………………..

1. Ông (bà)……………………- chức vụ:……………………..……………

2. Ông (bà)………………….…- chức vụ:……………………..……………

II. Đại diện chính quyền địa phương

1. Ông (bà)……………………- chức vụ:……………………..…………….

2. Ông (bà)………………….…- chức vụ:……………………..……………

Tiến hành kiểm tra rừng của:………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………..…, nghề nghiệp:……………………………

CMND số: …………………..; ngày cấp …………………, nơi cấp ….……………………..

Trong khi tiến hành kiểm tra có sự chứng kiến của:……………………………..
Địa chỉ:………………………………..…, nghề nghiệp:……………………………

CMND số: …………………..; ngày cấp …………………, nơi cấp ….……………………..

Nội dung kiểm tra:

……………………………………………………….…………..

Kết quả kiểm tra:

……………………………………………………….………….

Kết luận sau kiểm tra:

……………………………………………………………………

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi …… giờ ..…ngày… .tháng …. năm ……………, trong quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/tổ chức được kiểm tra một bản./.

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC   ĐƯỢC KIỂM TRA  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com