Hợp đồng lao động và phụ lục điều chỉnh lương

Xếp hạng post

Hợp đồng lao động là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng lao động

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng lao động, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

 • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
 • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
 • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
 • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng lao động, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
 • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
 • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
 • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
 • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
 • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

                  …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: …/HĐLĐ

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

Bên B

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc theo thỏa thuận

– Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có thời hạn … năm

– Thời hạn: … năm, kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

– Địa điểm làm việc: …

– Vị trí chuyên môn: …

– Nội dung công việc: …

Điều 2. Chế độ làm việc

2.1. Thời gian làm việc:

Làm việc đủ 8 tiếng/ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Mỗi tháng được nghỉ hai ngày thứ 7.

– Buổi sáng: từ 8:00 đến 12:00

– Buổi chiều: từ 13:00 đến 17:00

Thời giờ nghỉ ngơi (nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương) theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

2.2. Tiền lương, phụ cấp lương, các khoản hỗ trợ và phương thức thanh toán:

– Mức lương: 7.000.000 đồng/tháng

– Phụ cấp lương:

+ Phụ cấp thu hút: bằng 70% mức lương tháng 

+ Phụ cấp lưu động: 1.000.000 đồng/lần với mỗi lần luân chuyển địa điểm, vị trí công tác.

– Các khoản hỗ trợ: tiền thưởng, tiền lương tháng 13, tiền ăn giữa ca, phí gửi xe, chi phí thuê nhà ở,… theo quy định tại Điều lệ và Nội quy Công ty.

Hằng năm, bên B được xem xét điều chỉnh chế độ lương theo quy định của Công ty. Trường hợp được điều chỉnh lương thì nội dung điều chỉnh được ghi nhận bằng Phụ lục đính kèm theo Hợp đồng này.

– Bên A thực hiện thanh toán tiền lương, phụ cấp lương và các khoản hỗ trợ (nếu có) cho bên B thông qua hình thức chuyển khoản vào ngày mùng 3 hàng tháng. Nếu ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ lễ, tết thì Bên A sẽ trả cho bên B vào ngày làm việc tiếp theo.

Thông tin tài khoản của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 3. Nghĩa vụ của bên B

– Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty (nếu có);

– Hoàn thành công việc, nhiệm vụ được phân công theo đúng nội dung ghi trong Hợp đồng này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

– Lập báo cáo kết quả, hiệu suất công việc hàng tháng và hàng quý cho người quản lý trực tiếp;

– Thực hiện nghĩa vụ bàn giao trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng này. Cụ thể, bên B phải hoàn trả cho Công ty toàn bộ hồ sơ tài liệu và phương tiện đi lại đã được Công ty cấp phát nhằm phục vụ cho quá trình làm việc tại Công ty. Hợp đồng lao động chưa chấm dứt nếu bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ bàn giao của mình.

Điều 4. Quyền của bên B

– Được xét nâng bậc lương, khen thưởng hằng năm khi đạt thành tích tốt trong công việc đảm nhiệm, không vi phạm kỷ luật lao động hoặc không trong thời gian kỷ luật lao động;

– Được Công ty đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương quy định trong Hợp đồng này với tỷ lệ đóng, thời gian đóng, phương thức đóng theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động, phù hợp với Điều lệ và Nội quy Công ty.

Điều 5. Nghĩa vụ của bên A

– Tạo môi trường làm việc thuận lợi, bảo đảm vệ sinh an toàn nơi làm việc;

– Nộp các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của bên B cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Quyền của bên A

– Trực tiếp chỉ đạo, điều hành bên B hoàn thành công việc theo Hợp đồng lao động;

– Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, bên A không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật mà bên B có thể mắc phải.

– Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Bảo mật thông tin

– Trong toàn bộ thời gian giao kết, thực hiện Hợp đồng này, bên B không được tiến hành những hành vi sau:

+ Bôi nhọ, bịa đặt, lôi kéo, xúi giục, cấu kết, chống đối Công ty;

+ Thành lập Công ty riêng hoặc mượn tên người khác để thành lập doanh nghiệp có cùng lĩnh vực hoạt động với Công ty;

+ Làm việc đồng thời cho cá nhân, tổ chức có cùng lĩnh vực hoạt động với Công ty.

– Trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng này, bên B không được tiến hành những hành vi sau:

+ Thành lập Công ty riêng hoặc góp vốn hoạt động chung lĩnh vực mà Công ty đang thực hiện ;

+ Lôi kéo khách hàng, nhân viên, cộng tác viên đang làm việc tại Công ty vào mục đích hoạt động kinh doanh riêng của mình;

+ Tiết lộ trực tiếp hay gián tiếp bí mật kinh doanh của Công ty hoặc bí mật đời tư của khách hàng, nhân viên Công ty.

– Trường hợp vi phạm cam kết bảo mật, bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A và chịu phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 8. Kỷ luật lao động

– Người lao động vi phạm các quy định trong Hợp đồng này, trong Nội quy Công ty và các quy định khác của pháp luật lao động thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi để áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.

– Trong trường hợp hành vi vi phạm kỷ luật lao động gây ra thiệt hại thực tế cho Công ty thì người lao động phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Hợp đồng này.

Điều 9. Phạt vi phạm

Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm, đồng thời phải chịu phạt vi phạm. Các khoản tiền phạt được thỏa thuận như sau:

– Phạt vi phạm cam kết bảo mật: … đồng

– Phạt vi phạm kỷ luật lao động: … đồng

– Phạt vi phạm nội dung của hợp đồng: … đồng

– Phạt vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng: … đồng

Điều 10. Bồi thường thiệt hại

– Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường 02 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương với mức khấu trừ là 25% tiền lương hằng tháng sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

– Trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại toàn bộ theo giá thị trường, trừ trường hợp bất khả kháng.

– Nguyên tắc xác định mức bồi thường thiệt hại từ hành vi vi phạm:

+ Các chi phí Công ty phải thanh toán để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra;

+ Các chi phí Công ty phải chi trả để chứng minh hành vi vi phạm của người lao động (chi phí giám định, xác minh; thuê luật sư, phiên dịch, kiểm toán,…);

+ Các khoản thu nhập, lợi nhuận Công ty lẽ ra được hưởng nhưng bị mất đi do hành vi vi phạm của người lao động.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân nơi bên A đặt trụ sở chính tiến hành giải quyết.

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực theo một trong các trường hợp sau:

– Theo thời hạn thỏa thuận trong Hợp đồng này;

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 13. Hiệu lực hợp đồng

–  Hợp đồng có hiệu lực … năm, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

                  Bên A                                                                                Bên B

        (Ký tên, đóng dấu)                                                                     (Ký tên)

Phụ lục điều chỉnh lương của Hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

                 …, ngày … tháng … năm …

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG

 • Căn cứ Hợp đồng lao động số …/HĐLĐ;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Bên A):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà …

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

NGƯỜI LAO ĐỘNG (Bên B):

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Sau quá trình xem xét, bàn bạc, hai bên đi tới thống nhất ký Phụ lục điều chỉnh lương đối với Hợp đồng lao động số …/HĐLĐ, ký kết ngày … tháng … năm … như sau:

1. Nội dung sửa đổi:

– Điều chỉnh mức lương cố định hàng tháng được quy định tại khoản 2.2 Hợp đồng lao động số …/HĐLĐ theo hướng sau:

   Tăng mức lương từ 7.000.000 đồng/tháng lên 8.000.000/tháng.

– Điều chỉnh mức phụ cấp lưu động được quy định tại khoản 2.2 Hợp đồng lao động số …/HĐLĐ theo hướng sau:

   Sửa đổi từ mức cố định 1.000.000 đồng/lần (với mỗi lần luân chuyển địa điểm, vị trí công tác) sang 10% mức lương cố định hàng tháng (với tháng có luân chuyển công tác).

2. Thời gian thực hiện:

– Quy định về mức lương hàng tháng và phụ cấp lưu động theo khoản 2.2 Hợp đồng lao động số …/HĐLĐ hết hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết Phụ lục này. Các bên tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo nội dung được điều chỉnh trong Phụ lục cho đến ngày Hợp đồng lao động hết hiệu lực.

– Toàn bộ những nội dung khác của Hợp đồng lao động được giữ nguyên, không thay đổi.

3. Điều khoản cuối cùng:

– Phụ lục này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng lao động số …/HĐLĐ. Phụ lục này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Phụ lục này có giá trị kể từ ngày ký./.

Bên A                                                                         Bên B

(Ký tên, đóng dấu)                                                              (Ký tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com