Công văn đề nghị giải phóng mặt bằng

Xếp hạng
BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ ……CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……/CV-………..
V/v: Đề nghị giải phóng mặt bằng  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
………………, ngày ….. tháng …. năm ……

Kính gửi: UBND quận ……….

– Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

– Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Căn cứ Đơn đề nghị số …./….. ngày ….. tháng …. năm ….. của UBND quận ………… về việc giải phóng tuyến đường …………..;

Ngày … tháng …. năm …., UBND quận ………… đã có Đơn đề nghị số …./….. về việc giải phóng mặt bằng tuyến đường ……….. Về vấn đề này, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố ………….. có ý kiến như sau:

Xét thấy tuyến đường ……………. thường xuyên ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng đến lưu lượng, tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố ………….. chấp nhận đơn đề nghị của UBND quận ………….. Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố ………….. sẽ xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng và gửi thông báo đến UBND quận ………. để hai bên cùng phối hợp làm việc.

Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: ………………..; địa chỉ: ………………………… trước …. giờ ngày ……………… Mọi khiếu nại sau thời điểm trên đều không có giá trị.            

Nơi nhận:TM. TRƯỞNG BAN
– Như Kính gửi;PHÓ TRƯỞNG BAN
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Lưu VT.
 (Ký, ghi rõ họ tên)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com