Công văn đề nghị duyệt mức lương thưởng

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Công văn đề nghị duyệt mức lương thưởng


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

BAN GIÁM ĐỐC…

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

 CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ DUYỆT MỨC LƯƠNG THƯỞNG

V/v duyệt mức lương thưởng tháng …

Kính gửi: Phòng/ban công ty ……………………………….

Căn cứ theo Bộ luật Lao động;

Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty……………………….;

Căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty ………………………..;

Ban Giám đốc Công ty ……………………. Dựa vào năng lực làm việc và hiệu quả công việc của nhân viên Phòng/ ban …………………………… trong thời gian từ …………… đến ……………….. , Ban giám đốc có những thông báo sau:

  • Khen thưởng Phòng/ban ……………. Đã hoàn thành đúng chỉ tiêu ………………
  • Khen thưởng cá nhân: Anh (chị ) ………………………………………….. hiện đang giữ chức vụ là trưởng phòng/ban ……………………… đã thực hiện tốt kế hoạch do Công ty đặt ra.
  • Mức lương thưởng cho Phòng/ban: …………………………………………………
  • Mức lương thưởng cho cá nhân: ……………………………………………………

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc….. (để b/c );

– Bộ phận… (để b/c );

– Trưởng phòng …;

– Lưu VT.

TM BAN GIÁM ĐỐC…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191