Công văn đề nghị cấp biển tên

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Công văn đề nghị cấp biển tên


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN TÊN

V/v cấp biển tên

Kính gửi: Nhân viên Phòng/ban ……………………………………

Căn cứ theo quy chế Công ty …………………………, nhân viên khi làm việc tại Công ty …………………… trên 3 tháng sẽ được cấp biển tên theo Bộ phận làm việc. Công ty sẽ hỗ trợ cấp biển tên theo chính sách và quy chế của Công ty. Vì vậy, mỗi nhân viên cần phải nộp những thông tin sau: Họ và tên, chức vụ và Phòng/ ban làm việc cho bộ phận nhân sự của Công ty.

Đề nghị nhân viên chấp hành nghiêm túc …………../.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc….. (để b/c );

– Bộ phận… (để b/c );

– Trưởng phòng …;

– Lưu VT.

TM TRƯỞNG PHÒNG…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191