Công văn đề nghị bổ nhiệm chức vụ

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Công văn đề nghị bổ nhiệm chức vụ


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ

V/v đề nghị bổ nhiệm đ/c………………giữ chức vụ ……….

Kính gửi: Ông (bà ) ……………………………… (hiện đang giữ chức vụ )

Căn cứ theo Thông báo số …/TB ngày … tháng … năm …. về việc bổ nhiệm chức vụ trong Công ty ……………………………..

Căn cứ theo tình hình thực tế và năng lực trong thời gian từ … đến ….

Nhận thấy ông (bà ) ………………………………. Hiện đang giữ chức vụ tại phòng/ban ……………………………… trong thời gian vừa qua đã có những thành tích đạt được như sau:

  • Hoàn thành đúng chỉ tiêu đã được đặt ra trong thời gian …………………………
  • Đề xuất những dự án mới ………………………………………………………….
  • ….

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

  • Hội đồng ………………..: …..% số phiếu đồng ý; ….% số phiếu không đồng ý
  • Phòng/ban ………….……: …..% số phiếu đồng ý; ….% số phiếu không đồng ý

Phòng/ban………… đề nghị …………… xem xét và bổ nhiệm Ông (bà) ………………… Giữ chức vụ …………

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc;

– Bộ phận… (để b/c );

– Trưởng phòng …;

– Lưu VT.

TM PHÒNG/BAN…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191