Công văn đề nghị đổi con dấu

Xếp hạng post
CÔNG TY TNHH ………           
—————
Số:…..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­
Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…  

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐỔI CON DẤU

(V/v đề nghị thay đổi mẫu dấu)

Kính gửi: Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an Thành phố Hà Nội

  • Căn cứ Thông tư số  21/2012/TT-BCA ngày 15/2/2012. của Bộ Công an về việc quy định về con dấu của doanh nghiệp
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số…… ngày ……tháng…. năm ….. do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần XX.

Do trong quá trình hoạt động, Công ty có thay đổi một số nội dung ĐKKD, cần thiết thay đổi cả nội dung con dấu Công ty.

Vậy nên, Công ty TNHH …… đề nghị Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Hà Nội đổi con dấu mới theo tinh thần của Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Công An và phù hợp với yêu cầu thực tế của Công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Hà Nội!

Trân trọng!

  Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT
  GIÁM ĐỐC
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com