Biên bản bàn giao sổ đỏ

Xếp hạng post
CƠ QUAN ……­­­
—————
Số:……/BB……..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­
Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…  

BIÊN BẢN

( V/v bàn giao sổ đỏ tại địa chỉ :………….)

– Căn cứ vào Hợp đồng ……………….

Chúng tôi gồm:

Bên A: Bên bàn giao

– Ông (Bà) : …………………… Chức vụ:……………………

– Cơ quan/ tổ chức:………………………

– Địa chỉ: …………………………

– Số điện thoại liên hệ:…………………

Bên B: Bên nhận bàn giao

– Ông (Bà) : …………………… Chức vụ:……………

– Số căn cước công dân:………………… cấp ngày …/…/… tại CA….

– Hộ khẩu thường trú: …………………

– Chỗ ở hiện nay:……………………

– Số điện thoại liên hệ:………………………

Hôm nay, ngày …..tháng…..năm bên A tiến hành bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số ……… cho bên B tại địa điểm……………. Thông       tin cụ thể về việc bàn giao như sau:

1. Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ông/bà: ………………. Năm sinh:……………………

Địa chỉ thường trú: …………………

2. Nội dung ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số sổ:……………… Ngày cấp:…………….Cơ quan cấp:…………

Chứng nhận quyền sử dụng thửa đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất như sau:

Thửa đất:

a. Thửa đất số :…………………………….

b. Địa chỉ:…………………………………….

c. Diện tích:………………m2 (Bằng chữ:……………….)

d. Hình thức sử dụng :………………………………………

đ. Mục đích sử dụng:………………………………………….

e. Thời hạn sử dụng:…………………………………………

Nhà ở: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Bên B có quyền và nghĩa vụ đã nhận sổ đỏ bên A bàn giao.

– Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

– Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao  
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên nhận bàn giao  
(Ký và ghi rõ họ tên)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com