Biên bản cuộc họp tổng kết cuối năm

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp tổng kết cuối năm


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

TÊN PHÒNG, BAN

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN CUỘC HỌP TỔNG KẾT CUỐI NĂM

Cuộc họp tổng kết ……………. cuối năm …………

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Chủ trì (chủ tọa):……………………………………………………………………………………………………………

Thư ký:…………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung

Tổng kết hoạt động: ………………………………………………………………………………………………………

Nhận xét: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Khen thưởng:………………………………………………………………………………………………………………..

Phương hướng hoạt động năm sau: …………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào hồi …h… cùng ngày.

…………………, ngày … tháng … năm 20…

THƯ KÝ

(Ký tên)

CHỦ TRÌ

(Ký tên, đóng dấu)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191