Cập nhật Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư – LVNLAW mới nhất

Thông tin pháp luật mới nhất tại thuvienluat.vn. Để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, xin vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục theo Luật Đầu tư 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Theo đó, mỗi thủ tục sẽ có những biểu mẫu văn bản thực hiện tương ứng. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dưới đây là các mẫu đơn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo từng trường hợp:

>>> Xem thêm: Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>>> Xem thêm: Gia hạn dự án đầu tư

Mẫu A.I.11.a

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)

(Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ[1]

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)

Kính gửi: ………(Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án trong trường hợp chuyển nhượng một phần (hoặc toàn bộ) dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) với các nội dung như sau:

 1. NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ……………………………………………………………..

Ngày sinh: ………. ………. Quốc tịch: …………………………………………………………. .

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[2] số:……; ngày cấp…….; Nơi cấp: … …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………………….. …

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………. ….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………. ….

Điện thoại: ………….  Fax: ……………….  Email: ……………………………………… 

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………… ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[3] số: ….; ngày cấp: ……; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ……………………….  Giới tính: ………………………… ………………………

Chức danh: …………… Ngày sinh: ……… ……………… Quốc tịch: …………….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………. Fax: ………………. Email: ………………………………………..

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có):thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên

 1. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ……………………………………………………………..

Ngày sinh: ………. ………. Quốc tịch: …………………………………………………………. .

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[2] số:……; ngày cấp…….; Nơi cấp: … …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………………….. …

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………. ….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………. ….

Điện thoại: ………….  Fax: ……………….  Email: ……………………………………… 

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………… ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[3] số: ….; ngày cấp: ……; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ……………………….  Giới tính: ………………………… ………………………

Chức danh: …………… Ngày sinh: ……… ……………… Quốc tịch: …………….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………. Fax: ………………. Email: ………………………………………..

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có):thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên.

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:
STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

           
           
 1. Nội dung dự án đầu tư:

– Tên dự án:………………………………………………………………………………………………..

– Mục tiêu:…………………………………………………………………………………………………

– Tổng vốn đầu tư ………………………………………………………………………………………

– Quy mô dự án: ………………………………………………………………………………………..

– Tiến độ:…………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………

– Thời hạn dự án: ……………………………………………………………………………………….

 1. DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án)
 2. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:

– Tên dự án: ………………………………………………………………………………………………

– Mục tiêu:…………………………………………………………………………………………………

– Tổng vốn đầu tư………………………………………………………………………………………..

– Quy mô dự án:…………………………………………………………………………………………

– Địa điểm:………………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn dự án:…………………………………………………………………………………………

– Hiện trạng đang thực hiện:…………………………………………………………………………

 1. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng

– Tên dự án:…………………………………………………………………………………………..

– Mục tiêu:…………………………………………………………………………………………..

– Tổng vốn đầu tư…………………………………………………………………………………

– Quy mô dự án:……………………………………………………………………………………..

– Địa điểm:……………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn dự án:………………………………………………………………………………………

– Hiện trạng đang thực hiện:………………………………………………………………………..

 1. Giải trình về việc chuyển nhượng
 2. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng:
 3. Giải trình về việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tư.
 4. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.

VII. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc chuyển nhượng dự án không được chấp thuận.

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO

 1. Các văn bản kèm theo khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).
 

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

… ……., ngày ….. tháng ….. năm …

Nhà đầu tư chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

Mẫu A.I.11.b

Mẫu đơn đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư

(Trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư)

(Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ

Kính gửi: ………………..(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án đầu tư (không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư) được quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư…….(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) với các nội dung như sau:

 1. NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ……………………………………………………………..

Ngày sinh: ………. ………. Quốc tịch: …………………………………………………………. .

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[2] số:……; ngày cấp…….; Nơi cấp: … …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………………….. …

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………. ….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………. ….

Điện thoại: ………….  Fax: ……………….  Email: ……………………………………… 

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………… ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[3] số: ….; ngày cấp: ……; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ……………………….  Giới tính: ………………………… ………………………

Chức danh: …………… Ngày sinh: ……… ……………… Quốc tịch: …………….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………. Fax: ………………. Email: ………………………………………..

 1. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ……………………………………………………………..

Ngày sinh: ………. ………. Quốc tịch: …………………………………………………………. .

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[2] số:……; ngày cấp…….; Nơi cấp: … …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………………….. …

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………. ….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………. ….

Điện thoại: ………….  Fax: ……………….  Email: ……………………………………… 

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………… ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[3] số: ….; ngày cấp: ……; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ……………………….  Giới tính: ………………………… ………………………

Chức danh: …………… Ngày sinh: ……… ……………… Quốc tịch: …………….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………. Fax: ………………. Email: ………………………………………..

Nhà đầu tư tiếp theo(nếu có):thông tin kê khai tương tự như tại mục 1 và 2 ở trên.

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:
STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

           
           
 1. Nội dung dự án đầu tư:

– Tên dự án:…………………………………………………………………………………

– Mục tiêu:………………………………………………………………………………………

– Tổng vốn đầu tư ……………………………………………………………………………

– Quy mô dự án: …………………………………………………………………………

– Tiến độ:……………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………..

– Thời hạn dự án: …………………………………………………………………………..

 1. DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án)
 2. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:

– Tên dự án:…………………………………………………………………………………….

– Mục tiêu:………………………………………………………………………………………………..

– Tổng vốn đầu tư……………………………………………………………………………………

– Quy mô dự án:…………………………………………………………………………………….

– Địa điểm:……………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn dự án:………………………………………………………………………………………..

– Hiện trạng đang thực hiện:…………………………………………………………………………

 1. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng

– Tên dự án:………………………………………………………………………………………………

– Mục tiêu:………………………………………………………………………………………………….

– Tổng vốn đầu tư………………………………………………………………………………………..

– Quy mô dự án:………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………

– Thời hạn dự án:……………………………………………………………………………………….

– Hiện trạng đang thực hiện:………………………………………………………………………

 1. Giải trình về việc chuyển nhượng
 2. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng.
 3. Giải trình về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 và khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư.
 4. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.

VII. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
 3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương dự án tại văn bản số……/QĐ…. ngày ……. theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO

 1. Các văn bản kèm theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP .
 2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 

 

Nhà đầu tư chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

… ……., ngày ….. tháng ….. năm …

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu A.I.11.c

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án là tài sản bảo đảm)

(Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ

(Trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án là tài sản bảo đảm)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Bên nhận bảo đảm (hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có)/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) (nếu có)/ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có)………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) với các nội dung như sau:

 1. BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
 2. Bên nhận bảo đảm là cá nhân:

Họ tên: ……………… Giới tính: ………………………………………………………………..

Ngày sinh:……….. …………. Quốc tịch: ………………………………………………..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[6] số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………….

 1. Bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng / tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………. ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[7] số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng /tổ chức, gồm:

Họ tên: ………………………….  Giới tính: ………………………… …….

Chức danh: ……………… Ngày sinh: ……………. Quốc tịch: …………………. …….

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………………….

Bên nhận bảo đảm tiếp theo (nếu có):thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên

 1. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ………………………………………………………..

Ngày sinh: ……… … …………. Quốc tịch: …………………………………………….

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)3 số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………………

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………………………….. ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)4 số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: …………………….  Giới tính: ………………………… ……………………….

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……………………… Quốc tịch: ……….

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………………..

Nhà đầu tư tiếp theo(nếu có):thông tin kê khai tương tự như tại mục 1 và 2 ở trên.

III. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:
STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

           
 1. Nội dung dự án đầu tư:

– Tên dự án:…………………………………………………………………………….

– Mục tiêu:……………………………………………………………………………………..

– Tổng vốn đầu tư …………………………………………………………………………..

– Quy mô dự án: …………………………………………………………………………………

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………

– Tiến độ : …………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn dự án: ………………………………………………………………………………………

– Tóm tắt tình hình triển khai dự án: ………………………………………………………….

 1. GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG
 2. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng:
 3. Các văn bản liên quan đến nội dung chuyển nhượng và việc đáp ứng các điều kiện nhận chuyển nhượng của nhà đầu tư quy định tại Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (nếu có).
 4. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.

 1. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
 4. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ……. theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

 1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
 

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

… ……., ngày ….. tháng ….. năm …

Bên nhận bảo đảm

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

 Mẫu A.I.11.d

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp chia, tách và sáp nhập dự án đầu tư)

(Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Trường hợp nhà đầu tư có dự án đầu tư thực hiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư khi thực hiện việc chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư theo Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có) / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) (nếu có)/ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có)………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) với các nội dung như sau:

 1. NHÀ ĐẦU TƯ
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ………………………………………….. ..

Ngày sinh: ……………..……. Quốc tịch: …………………………………………………. ..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[8] số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: … ..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………… ..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………. ..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………… ..

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: …………………………….

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………. ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[9] số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………….. …

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………… …

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): .. ….

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………….  Giới tính: ………………………… ………………………….

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……… .……. Quốc tịch: ………     

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………………

 

 1. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 2. Dự án thứ nhất
 3. a) Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:
STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

           
           
 1. b)Nội dung dự án đầu tư:

– Tên dự án:………………………………………………………………………………………….

– Mục tiêu:……………………………………………………………………………………….

– Tổng vốn đầu tư ……………………………………………………………………………………

– Quy mô dự án: …………………………………………………………………………………………

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

– Tiến độ:…………………………………………………………………………………………………

– Thời hạn dự án: ……………………………………………………………………………………..

– Tóm tắt tình hình triển khai dự án: …………………………………………………………..

 1. Dự án tiếp theo3: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với dự án thứ nhất

III. NỘI DUNG DỰ ÁN SAU KHI ĐƯỢC CHIA/TÁCH/SÁP NHẬP

 1. Dự án thứ nhất

– Tên dự án:……………………………………………………………………………………………..

– Mục tiêu:…………………………………………………………………………………………….

– Tổng vốn đầu tư …………………………………………………………………………………….

– Quy mô dự án: ………………………………………………………………………………………

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………..

– Tiến độ:………………………………………………………………………………………………..

– Thời hạn dự án: …………………………………………………………………………………..

 1. Dự án tiếp theo 4: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với dự án thứ nhất

 

 1. GIẢI TRÌNH VIỆC CHIA/TÁCH/SÁP NHẬP
 2. Lý do, cơ sở đề nghị thực hiện chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư:
 3. Giải trình vệc đáp ứng các điều kiện vàcác văn bản liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện chia/tách/sáp nhập dự án quy định tại Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 4. Giải trình về đáp ứng các ưu đãi đầu tư sau khi chia, tách, sáp nhập dự án (nếu có).
 5. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.

 1. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
 4. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ……. theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

 1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

 

 

 

… ……., ngày ….. tháng ….. năm …

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

Mẫu A.I.11.đ

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế)

(Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có với các nội dung như sau:

 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN/CÁC DỰ ÁN
 2. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:
STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

           
           
 1. Nội dung dự án

– Tên dự án:………………………………………………………………………………………..

– Mục tiêu:……………………………………………………………………………………………

– Tổng vốn đầu tư ……………………………………………………………………………………

– Quy mô dự án: ………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………..

– Tiến độ:…………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn dự án: ………………………………………………………………………………..

– Tóm tắt tình hình triển khai dự án: ………………………………………………………

Thông tin của dự án tiếp theo (nếu có): kê khai như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên.

 

 1. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ BỊ TỔ CHỨC LẠI

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………. ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………………… …

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….. …

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): .. ….

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………….  Giới tính: ………………………… …………………………

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……… ..…. Quốc tịch: ………….. …

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)3 số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………… …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………… …

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: …………………………….. …

III. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC HÌNH THÀNH TRÊN CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ.

– Tên dự án:………………………………………………………………………………………….. .

– Mục tiêu:……………………………………………………………………………………………… .

– Tổng vốn đầu tư …………………………………………………………………………………… ..

– Quy mô dự án: …………………………………………………………………………………….. ..

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………… ..

– Tiến độ:…………………………………………………………………………………………..

– Thời hạn dự án: …………………………………………………………………………………….

 1. GIẢI TRÌNH
 2. Giải trình lý do, cơ sở đề nghị thực hiện chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư
 3. Phương án xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
 4. Các văn bản liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện thực hiện dự án sau khi tổ chức lại (nếu có)
 5. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này

 1. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
 4. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ……. theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

 1. Các văn bản kèm theo khoản 2 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 2. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 3. Các tài liệu có liên quan khác.

 

 

 

… ……., ngày ….. tháng ….. năm …

Tổ chức kinh tế bị tổ chức lại

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

Mẫu A.I.11.e

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất thuộc dự án đầu tư)

(Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ[10]

(Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư …. (tên nhà đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn với các nội dung như sau:

 1. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
 2. Nhà đầu tư góp vốn[11]
 3. a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ……………… Giới tính: ………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………….. …………. Quốc tịch: ……………………………………….

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[12] số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………….

 1. b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/ tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………….. ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[13] số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….      

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ……………………….  Giới tính: ………………………… ………………………

Chức danh: …………… Ngày sinh: …………. ……. Quốc tịch: …………………

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………………..

 1. Nhà đầu tư nhận góp vốn:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư góp vốn
 2. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GÓP VỐN
 3. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:
STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

           
           
 1. Nội dung dự án đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:

– Tên dự án:…………………………………………………………………………………………….

– Mục tiêu:………………………………………………………………………………………………….

– Tổng vốn đầu tư ……………………………………………………………………………………

– Quy mô dự án: ………………………………………………………………………………………

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

– Tiến độ:………………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn dự án: ………………………………………………………………………………………..

– Tóm tắt tình hình triển khai dự án: …………………………………………………………..

 1. Các văn bản liên quan đến nội dung góp vốn và việc đáp ứng các điều kiện góp vốn bằng việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

III. THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC ĐEM GÓP VỐN

 1. Tài liệu về tư cách pháp lý:….. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê đất.)
 2. Mã số:….. do….. (tên cơ quan cấp) ngày….tháng…năm….
 3. Diện tích sử dụng đất:…………………………………………………………………………
 4. Mục đích sử dụng đất:………………………………………………………………………….
 5. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:….. (được Nhà nước giao; thuê đất của Nhà nước trả tiền một lần/hàng năm; nhận chuyển nhượng;…). 
 6. Thông tin về tài sản trên đất:…………………………………………………………………….
 7. Các thông tin khác (nếu có):……………………………………………………………………..
 8. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ SAU KHI ĐÃ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

– Tên dự án:……………………………………………………………………………………….

– Mục tiêu:……………………………………………………………………………………………….

– Tổng vốn đầu tư …………………………………………………………………………………….

– Quy mô dự án: ……………………………………………………………………………….

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………………..

– Tiến độ:……………………………………………………………………………………………..

– Thời hạn dự án: …………………………………………………………………………………….

 1. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC THÀNH LẬP / TỔ CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN GÓP VỐN

1.Thông tin về tổ chức kinh tế

Tên doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………………………. ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)5 số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ……………………….  Giới tính: ………………………………………………….

Chức danh: …………… Ngày sinh: ……… ……. Quốc tịch: ……………………. .

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………. Fax: ………………. Email: ………………………………………..

 1. Tỷ lệ góp vốn điều lệ:
STT Tên thành viên góp vốn Số vốn góp Tỷ lệ (%)
VNĐ Tương đương USD
         

 

 1. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này

 1. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
 4. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ……. theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

 1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 2. Các tài liệu khác có liên quan.

 

 

Tổ chức kinh tế được thành lập/Tổ chức kinh tế nhận góp vốn

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

… ……., ngày ….. tháng ….. năm …

Nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

Mẫu A.I.11.g

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh)

(Điều 53 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư …. (tên nhà đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau:

 1. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
 2. Nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh
 3. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: …………………………………………..

Ngày sinh: …………. Quốc tịch: ……………………………………………………………

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[14] số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……….  Fax: ……………….  Email: ………………………………………

 1. Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………….. ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[15] số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….      

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ……………….  Giới tính: ……………………………………………….

Chức danh: …………… Ngày sinh: ……… …. Quốc tịch: …… …………………..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………………..

 1. Nhà đầu tư nhận hợp tác kinh doanh:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư tại mục 1
 2. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HỢP TÁC KINH DOANH
 3. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:
STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

           
           
 1. Nội dung dự án đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:

– Tên dự án:…………………………………………………………………………………..

– Mục tiêu:…………………………………………………………………………………………..

– Tổng vốn đầu tư ………………………………………………………………………………..

– Quy mô dự án: …………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………..

– Tiến độ:………………………………………………………………………………………..

– Thời hạn dự án: …………………………………………………………………………………….

– Tóm tắt tình hình triển khai dự án: …………………………………………………………

 1. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

III. THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

 1. Tài liệu về tư cách pháp lý:…(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê đất…)
 2. Mã số:….. do….. (tên cơ quan cấp) ngày….tháng…năm….
 3. Diện tích sử dụng đất:………………………………………………………………………….
 4. Mục đích sử dụng đất:………………………………………………………………………….
 5. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:….. (được Nhà nước giao; thuê đất của Nhà nước trả tiền một lần/hàng năm; nhận chuyển nhượng;…). 
 6. Thông tin về tài sản trên đất:……………………………………………………………….
 7. Các thông tin khác (nếu có):…………………………………………………………………..
 8. NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH
 9. Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng:……
 10. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:……………………………………………………….
 11. Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh:…………………………………………
 12. Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên:……………………………………………………………………………………………
 13. Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng:………………………………………………
 14. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này

 1. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

 1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 53 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 2. Các tài liệu khác có liên quan.

 

 

Nhà đầu tư nhận hợp tác kinh doanh

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

… ……., ngày ….. tháng ….. năm …

Nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

Mẫu A.I.11.h

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp điều chỉnh khác)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ[16]

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:

 1. NHÀ ĐẦU TƯ
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ………………………………………………………….

Ngày sinh: ……… …………. Quốc tịch: ……………………………………………………….

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[17] số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……….  Fax: ……………….  Email: ………………………………………

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………… ….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[18] số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….      

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………………. …

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………. …

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): .. ….

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ……………………….  Giới tính: ……………………………………………

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……… Quốc tịch: …………………..  

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………. Fax: ………………. Email: ………………………………………..

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.

 1. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)
 2. Tên tổ chức kinh tế: ……………………………………………………………………….
 3. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày………………………………………………………………………………………………………..
 4. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

 1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư(nếu có)(áp dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư – thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư).
 2. Nội dung điều chỉnh 1:

– Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương): ………………………………………………………………………………………………………………….

– Nay đề nghị sửa thành: …………………………………………………………………….

– Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………..

 1. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): …….
 2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:
 3. Nội dung điều chỉnh 1:

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: …………………………………………………………………………

– Nay đăng ký sửa thành: ……………………………………………………………………………

– Lý do điều chỉnh: ……………………………………………………………………………….

 1. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): ……..
 2. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).
 3. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
 4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 5. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 6. HỒ SƠ KÈM THEO
 7. Các văn bản kèm theo gồm:

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặcvăn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;       

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

 1. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).
 

… ……., ngày ….. tháng ….. năm …

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

[1] Trường hợp việc chuyển nhượng thuộc quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, thì Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư tại Biểu mẫu A.I.11.b của Thông tư này.

[2] Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[3] Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

5 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

[4] Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[5] Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

[6] Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[7] Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

[8] Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[9] Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

3 Trong trường hợp sáp nhập dự án

4 Trong trường hợp chia, tách dự án

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[10] Trường hợp góp một phần quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư không thuộc các trường hợp tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư thì nhà đầu tư nhận góp vốn sử dụng văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư tại Biểu mẫu A.I.11.b của Thông tư này thay thế cho văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (khoản 5 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

[11] Nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn

[12] Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[13] Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

5 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

[14] Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[15] Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

[16] Áp dụng cả trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu đơn được ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

[17] Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[18] Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn rõ hơn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LVNLAW

Số nhà K28 ngõ 68 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024.22.151.888 – 1900.0191

Email: info@luatlvn.vn

Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết, nội dung của bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo do tính thay đổi của luật áp dụng tại từng thời điểm và những đặc thù trong từng sự kiện pháp lý. Để được tư vấn, hướng dẫn chính xác nhất với trường hợp của quý khách, mọi câu hỏi, thắc mắc xin được phản hồi về Hotline 1900.0191 hoặc địa chỉ hòm mail bên dưới!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com