Cập nhật Biên bản họp hội đồng thành viên về việc góp vốn mới nhất

Thông tin pháp luật mới nhất tại thuvienluat.vn. Để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, xin vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191.

Biên bản họp hội đồng thành viên là một trong các cơ sở để đưa ra các quyết định, nghị quyết liên quan đến tổ chức, hoạt động trong nội bộ công ty, trong đó có thể kể đến hoạt động góp vốn cho doanh nghiệp. Vì vậy, khi tiến hành việc góp vốn, doanh nghiệp cần đảm bảo tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên, biểu quyết và ghi nội dung biên bản cuộc họp theo đúng quy định trình tự, thủ tục. Vậy biên bản họp hội đồng thành viên về việc góp vốn cần có những nội dung cơ bản nào? Bài viết dưới đây của LVNLAW sẽ chia sẻ về biên bản họp hội đồng thành viên về việc góp vốn.

Biên bản hội đồng thành viên về việc góp vốn gồm những nội dung gì?

Biên bản họp hội đồng thành viên không có mẫu cụ thể nên người lập biên bản có thể tự do ghi biên bản nội dung cuộc họp của công ty mình. Tuy nhiên, theo điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020 thì biên bản họp hội đồng thành viên cần đảm bảo có những nội dung chủ yếu sau: 

 1. Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
 2. Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp GCN phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;
 3. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
 4. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
 5. Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
 6. Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);
 7. Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Như vậy, đối với biên bản họp hội đồng thành viên về việc góp vốn thì vấn đề được thảo luận và biểu quyết sẽ là về việc góp vốn vào công ty, cụ thể bao gồm: thông tin về cá nhân, tổ chức góp vốn, loại tài sản góp vốn, giá trị tài sản góp vốn, phương thức và thời hạn góp vốn. 

Mẫu biên bản hội đồng thành viên về việc góp vốn

Dưới đây là mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên về việc góp vốn do LVNLAW soạn thảo theo quy định pháp luật hiện hành. Quý khách có thể tham khảo để sử dụng:

CÔNG TY TNHH …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/BBH-………… …….., ngày ……  tháng …… năm …….

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ……………………

(V/v: Góp vốn điều lệ của Công ty TNHH………….)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH …………….

Mã số doanh nghiệp: …………………… 

Địa chỉ trụ sở công ty: ……………………………………………

Hôm nay, vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng …. năm ………………, tại trụ sở công ty đã tiến hành họp Hội đồng thành viên. Thống nhất bầu Chủ tọa, người ghi biên bản cuộc họp như sau:

Chủ toạ cuộc họp: …………………………………………….

Người ghi biên bản: …………………………………………. 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

 1. …………………………… góp ……………………. VNĐ(…………… đồng), tương ứng với tỷ lệ ………% tổng số vốn điều lệ, thể hiện tại Giấy chứng nhận góp vốn số ………/GCN ngày ………………………….;
 2. …………………………… góp ……………………. VNĐ(…………… đồng), tương ứng với tỷ lệ ………% tổng số vốn điều lệ, thể hiện tại Giấy chứng nhận góp vốn số ………/GCN ngày ………………………….;

Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số thành viên có mặt: 02/02 người tương đương 100% vốn điều lệ.

+ Số thành viên vắng mặt: 0 người tương đương với 0% vốn điều lệ.

+ Số thành viên được uỷ quyền: 0 người tương đương với 0% vốn điều lệ.

Mỗi thành viên có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp. Tổng số phiếu biểu quyết là ……………… phiếu. Trong đó:……………… có ………………. phiếu biểu quyết;………………có …………. phiếu biểu quyết;

Các thành viên nắm giữ 100% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Cuộc họp thảo luận và quyết định vấn đề sau:

–          Góp vốn điều lệ doanh nghiệp

–         ……………………………………………………………………

 • Về việc góp vốn điều lệ doanh nghiệp

BÊN GÓP VỐN

Ông, bà……………………………Giới tính ………………………………………….

Sinh ngày: …………………… Quốc tịch: ……………         Dân tộc:………………………

CMND/CCCD số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………

 Loại tài sản góp vốn: ………………………………………………………………..

Giá trị tài sản góp vốn: ……………………………………………………………….

Thời hạn góp vốn: …………………………………………………………………….

III. Biểu quyết                                                           

 1. Về việc góp vốn điều lệ doanh nghiệp

Tổng số phiếu hợp lệ: ……………………. phiếu tương đương …………..% số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ………. tương đương ………….%  số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu tán thành: ………………………… phiếu tương đương ……………% số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: ………… tương đương …………..%  số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: …………… tương đương …………………%  số phiếu biểu quyết

 1. Về việc …………………………………….

Tổng số phiếu hợp lệ: ……………………. phiếu tương đương …………..% số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ………. tương đương ………….%  số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu tán thành: ………………………… phiếu tương đương ……………% số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: ………… tương đương …………..%  số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: …………… tương đương …………………%  số phiếu biểu quyết

IV. KẾT QUẢ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

–          Về việc góp vốn điều lệ doanh nghiệp: Đạt ………% phiếu biểu quyết.

–          ……………………………………………..: Đạt ………% phiếu biểu quyết.

Người ghi biên bản cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản cuộc họp để những người tham dự cuộc họp thông qua. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐTV thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc ….. giờ……. cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.  

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA – NGƯỜI GHI BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Chủ tọa

 

 

 

……………………………………

 

 

 

 

 

Người ghi biên bản

 

 

 

………………………………. 

 

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

…………………………………………………………………………..

Nếu Quý độc giả vẫn còn chưa rõ về biên bản họp hội đồng thành viên về việc góp vốn hay các thắc mắc liên quan đến mẫu biên bản vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin sau để được để được giải đáp và hướng dẫn chi tiết từ luật sư, chuyên viên của chúng tôi.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LVNLAW

Tư vấn hỗ trợ 24/7

Mobile: 1900.0191 – 1900.0191

Email: info@luatlvn.vn

Website: https://luatlvn.vn

Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết, nội dung của bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo do tính thay đổi của luật áp dụng tại từng thời điểm và những đặc thù trong từng sự kiện pháp lý. Để được tư vấn, hướng dẫn chính xác nhất với trường hợp của quý khách, mọi câu hỏi, thắc mắc xin được phản hồi về Hotline 1900.0191 hoặc địa chỉ hòm mail bên dưới!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com