Biên bản chia cổ phần

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản chia cổ phần


CÔNG TY CỔ PHẦN TTC

 

Số:  01/2019/BB-TTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHIA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN TTC

 (V/v: Chia cổ phần công ty)

            Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 12 tháng 09 năm 2019, tại CÔNG TY CỔ PHẦN TTC, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0106814263 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 73, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1. Thành phần tham dự gồm có:

  • Trần Vũ Anh – Cổ đông sở hữu 4.500 cổ phần, tương ứng 45% tổng số vốn điều lệ
  • Tạ Thanh Hải – Cổ đông sở hữu 2.000 cổ phần, tương ứng 20% tổng số vốn điều lệ
  • Chu Mạnh Đức – Cổ đông sở hữu 2.500 cổ phần, tương ứng 25% tổng số vốn điều lệ
  • Nguyễn Hùng Cường – Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, tương ứng 10% tổng số vốn điều lệ

Và các khách mời:

  • Ông Nguyễn Hồng Hà
  • Bà Nguyễn Hoàng Anh

Trong đó:

Chủ toạ cuộc họp: Ông Trần Vũ Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Hùng Cường – Cổ đông Công ty

2. Nội dung cuộc họp:

Ông Trần Vũ Anh tóm tắt khái quát về tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty. Các cổ đông trình bày việc cần thiết tăng vốn điều lệ của công ty bằng việc bán cổ phần cho ông Nguyễn Hồng Hà và bà Nguyễn Hoàng Anh.

Các cổ đông tham dự cuộc họp sau khi bàn bạc, thảo luận đã đi đến thống nhất như sau:

3. Tăng vốn điều lệ và tăng số cổ đông của công ty

1 Trần Vũ Anh Cổ đông sở hữu 4.500 cổ phần, tương ứng 35% tổng số vốn điều lệ
2 Tạ Thanh Hải Cổ đông sở hữu 2.000 cổ phần, tương ứng 15% tổng số vốn điều lệ
3 Chu Mạnh Đức Cổ đông sở hữu 2.500 cổ phần, tương ứng 19% tổng số vốn điều lệ
4 Nguyễn Hùng Cường Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, tương ứng 09% tổng số vốn điều lệ
5 Nguyễn Hồng Hà Cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần, tương ứng 11% tổng số vốn điều lệ
6 Nguyễn Hoàng Anh Cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần, tương ứng 11% tổng số vốn điều lệ

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần.

+ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi trên:

– Sửa Điều 3 về: Vốn điều lệ

Thời điểm thay đổi: Từ ngày 01/10/2019

– Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chấp thuận sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần.

+ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Các quyết định được thông qua:

– Tăng vốn điều lệ và tăng số cổ đông

– Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.

Biên bản lập xong lúc    giờ cùng ngày, đã đọc lại cho tất cả các cổ đông cùng nghe và nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ

 

Nguyễn Hùng Cường

CHỦ TỌA

 

Trần Vũ Anh

 

CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Trần Vũ Anh

Tạ Thanh Hải Chu Mạnh Đức Nguyễn Hùng Cường

 

Nguyễn Hồng Hà

Nguyễn Hoàng Anh

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com