Văn bản báo cáo công việc

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản báo cáo công việc


CÔNG TY XX

 

PHÒNG KẾ HOẠCH

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

BÁO CÁO CÔNG VIỆC

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY XX

Trong quý 3 năm 2019, phòng Kế hoạch đã thực hiện công việc như sau:

CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THIỆN

………………………………………..

………………………………………..

CÔNG VIỆC TỒN ĐỌNG

………………………………………..

………………………………………..

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

…………………………………………

………………………………………..

SAI PHẠM MẮC PHẢI

…………………………………………

…………………………………………

KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

…………………………………………

…………………………………………

 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác của Phòng Kế hoạch quý 3 năm 2019.

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com