Quyết định thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư

Quyết định thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư là văn bản được ban hành bởi Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố dựa trên yêu cầu của Sở Xây dựng và các sở ban ngành có liên quan nhằm mục đích thành lập đội nhóm có chức năng quản lý, giám sát các hoạt động của các hộ gia đình trong tòa nhà……

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thành lập ban quản lý nhà chung cư

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PHỐ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../QĐ-UBND

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

(Về việc thành lập ban quản lý tòa chung cư……..)

– Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân …..

– Căn cứ……….

– Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý tòa chung cư…………, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; thuộc Ủy ban nhân dân xã/phường…….

Điều 2. Chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý tòa chung cư……….

1.Chức năng:

Ban Quản lý tòa thực hiện chức năng quản lý việc cư trú của các hộ gia đình trong tòa chung cư theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã/phường………..trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …….quyết định một số mặt công tác như sau:

– Phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại tầng 01 của tòa nhà;

– Phê duyệt Nội quy tòa chung cư;

– Phê duyệt Phương án bảo đảm phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trong phạm vi tòa nhà

– Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của tòa nhà khi có nhu cầu.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

1.Về Tổ chức bộ máy:

– Trưởng ban: là người đứng đầu Ban Quản lý tòa nhà, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã ……..vềtoàn bộ các hoạt động của Ban Quản lý tòa chung cư.

– Phó Trưởng ban: từ 1 đến2 Phó Trưởng ban là người giúp việc Trưởng ban, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, khối lượng công việc và khả năng tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý tòa nhà quyết định việc tổ chức các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc quản lý, điềuhành ……..

2. Về biên chế:

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịchỦy ban nhân dân thị xã………., các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– VP

TM.UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…..
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com