Thủ tục, tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán theo pháp luật hiện hành

_Thành lập Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán toà án nhân dân gồm có: Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thẩm phán Toà án quân sự trung ương; Các Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện; Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án quân sự quân khu, Thẩm phán Toà án quân sự khu vực.

_Hội đồng tuyển chọn thẩm phán toà án nhân dân làm việc theo chế độ tập thể, quyết định của Hội đồng tuyển chọn thẩm phán toà án nhân dân phải được quá ½ tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

+Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thẩm phán Toà án quân sự trung ương tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn làm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thẩm phán Toà án quân sự trung ương theo đề nghị của Chánh án toà án nhân dân tối cao và trình Chủ tịch nước bổ nhiệm. Thẩm phán toà án nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm và có sự phê chuẩn của Quốc hội.

+Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu, Thẩm phán Toà án quân sự khu vực tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn làm thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu, Thẩm phán Toà án quân sự khu vực theo đề nghị của Chánh án Toà án quân sự trung ương và đề nghị Chánh án toà án nhân dân tối cao bổ nhiệm.

+Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn làm Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện theo đề nghị của Chánh án toà án nhân dân cấp tỉnh và đề nghị Chánh án toà án nhân dân tối cao bổ nhiệm.

  • Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức thẩm phán toà án nhân dân các cấp.

Trình tự và thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân:

_Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn thẩm phán khai mạc phiên họp.

_Cử thư kí phiên họp.

_Chánh án TAND tỉnh hoặc quân sự trung ương báo cáo Hội đồng về hồ sơ người được đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm theo danh sách trích ngang đã lập.

_Các thành viên Hội đồng căn cứ tiêu chuẩn hồ sơ trao đổi, thảo luận, xem xét.

_Chủ tịch Hội đồng kết luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay, sau đó làm hồ sơ và bản sao giao cho Chánh án TAND tỉnh hoặc Chánh án TAND quân sự trung ương quản lí.

_Hội đồng giao cho Chánh án TAND cấp tỉnh hoặc quân sự trung ương làm văn bản đề nghị Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm và trình Chủ tịch Hội đồng kí.

Các văn bản đề nghị Chánh án toà án nhân dân tối cao phải được đóng dấu của HĐND cấp tỉnh hoặc toà án quân sự trung ương phải ghi đầy đủ chức danh về mặt cơ quan của người có chữ kí được đóng dấu.

Gửi văn bản đề nghị Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm, một bộ hồ sơ, biên bản họp cho vụ tổ chức cán bộ toà án trình Chánh án TAND tối cao xem xét, quyết định bổ nhiệm và cuối cùng là thông báo kết quả trong phiên họp gần nhất của HĐND từ ngày nhận được quyết định của Chánh án TAND tối cao.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com